Arkivfoto

«Vi trenger ny skole på Vea, ikke flikking på den vi har – og vi trenger den snarest, ikke om sju år!»

Skrevet av Øystein Merkesvik
29.10.2018 19:40 - OPPDATERT 29.10.2018 20:40

MENINGER: Rådmannen i Karmøy foreslår i sitt budsjett å vente til 2022 med å gjøre noe med den uholdbare skolesituasjonen på Vea. Hun går i tillegg imot vedtaket fattet av politikerne i kommunestyret 18. juni om å bygge ny skole, og foreslår heller en utvidelse av skolen på samme tomt, med ferdigstillelse i 2025.

Som kjent er skolen vår i dag dimensjonert for 350 elever. Det går ca 370 elever på skolen i dag, og det er forventet vekst på opp mot 400 elever og over innen kort tid. De fleste av bygningene er gamle og krever mye vedlikehold, lærerne har kontorplass i «gamleskolen» under ugunstige arbeidsforhold langt borte fra klasserommene, og vi mangler en skikkelig gymsal, spesialrom, fellesrom, grupperom og klasserom. SFO har ikke sitt eget bygg, men må flytte rundt til ulike klasserom i løpet av dagen. De siste årene har skolen løst noen av utfordringene blant annet ved å leie lokaler utenfor skolen til noen av klassene, Mat og Helse gjennomføres på Åkra Ungdomsskole og kroppsøving gjennomføres i Storhall Karmøy. Dette er tiltak som kan gå over en kort periode, men vi kan ikke basere oss på å ha en skole som er for liten for bygda!

Fra rådmannens budsjettforslag: «Prosjektet omfatter en utbygging som vil gi skolen samlet kapasitet for 400 elever. Det planlegges nybygg på 1000 kvadratmeter, samt rehabilitering og ombygging av store deler av eksisterende bygningsareal. Inventar til nybygget, erverv av tilleggende areal og rivning av gymsal er inkludert i estimatet»

Vi i FAU og Bygdeutvalget er bekymret for at rådmannens forslag om utbygging bare bidrar til å gjøre skoleområdet enda mer uoversiktlig. Det er allerede mange bygg på tomta, fra ulike tidsperioder, og alle er plassert slik at det dannes mange «mørke kroker» i skolegården. Et nytt bygg på tomta gjør også at utearealet, selv med erverv av nye tomter, blir enda mindre – vi er allerede godt under anbefalt uteareal per elev. Vi har også mye nivåforskjeller og lite universell utforming. Dette foreslår rådmannen også å gjøre noe med – i 2025.

Det er vanskelig å kommentere på prosjekt som en ikke kjenner detaljene i, men om rådmannen legger til grunn forslaget som Norconsult leverte i vår (https://www.karmoy.kommune.no/no/tema/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/sakspapirer/sakspapirer-og-moteplan/800/174920/176396), innebærer dette blant annet at vi ikke lenger har noen gymsal på skolen, all kroppsøving må foretas i Storhall Karmøy. Skolen har allerede gitt uttrykk for at avstanden til Storhallen gjør at det er utfordrende å gi et godt kroppsøvingstilbud, og da snakker de om elever fra 5. til 7. klasse, som er de som har gymnastikk der i dag. Om elevene fra 1. til 4. klasse også skal ha gymnastikk der, vil dette kreve at kommunen stiller med busstilbud i uoverskuelig fremtid.

Slik vi ser det, er det kun den prekære klasseromssituasjonen som vil bli utbedret ved å bygge et nytt tilbygg slik rådmannen foreslår. Alle de andre utfordringene – som uoversiktlige uteområder, lang avstand mellom bygningene, dårlige arbeidsforhold for lærerne, manglende gymsal og manglende fellesrom som kan huse alle elevene samtidig opprettholdes og forverres. Om hele bygningsmassen skal rehabiliteres og bygges om samtidig, vil det også bli vanskelig å drive en god skole innimellom byggesjau og rivningsarbeid.

Vi mener at en heller bør ta investeringen med en ny skole, og bygge for framtida! På den måten sikrer vi gode, funksjonelle bygg som kan holde i 50 år til, og som krever mindre vedlikehold. Vi i FAU og Bygdeutvalget samarbeider gjerne med administrasjonen om eventuell plassering av en ny skole i bygda.

Vi håper at politikerne i Karmøy Kommune ser det samme som oss, og setter av midler i sine budsjettforslag til å starte utredningsarbeidet for fullt, slik at vi kan komme raskt i gang med å bygge ny skole på Vea.

 

 

Les alt om:

Meninger Karmoynytt