Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune. Foto: Elisabeth Tønnessen

«Vi står sammen om næringsutvikling på Vestlandet»

Næringslivet på Vestlandet står sterkt i møtet med fremtiden. Med en ny, felles næringsstrategi for de tre vestlandsfylkene ønsker Vestlandsrådet å skape et enda sterkere fundament for samarbeid, vekst og bærekraftig utvikling i regionen.


Vestlandsrådet er etablert nettopp for å styrke Vestlandet som landsdel, både nasjonalt og internasjonalt, og skal utgjøre en politisk kraft som er sterkere enn den enkelte fylkeskommune hver for seg. 

I vår nye næringsstrategi bygger vi spesielt på våre fortrinn. Den tydeligste styrken vår ligger i kreftene, ressursene og opplevelsene som naturen på Vestlandet gir oss – både til havs, i fjordene, fjellene og i landskapet vårt. 

Gjennom alle tider har havet spilt en viktig rolle for Vestlandet, for ferdsel, transport, fiskeri og de seneste tiårene i form av olje- og gasseventyret som har bygd mye av vår velferd i Norge. Havet kommer til å være minst like viktig for næringsutviklingen i tiårene fremover, og spiller derfor en helt sentral rolle i vår nye næringsstrategi. 

På samme måte som vi bygde olje- og offshorenæringen på skuldrene til shipping, må vi fremover bygge nye næringer på skuldrene til olje- og offshorenæringen. Mye av den ledende kunnskapen og teknologien opparbeidet i denne næringen kan overføres og brukes innen andre, voksende havnæringer. Men vi må også bli flinkere på å eksportere kunnskapen og teknologien. Der vi tradisjonelt har vært veldig sterke på råvareeksport, skal vi bli minst like flinke på teknologieksport. 

Men det er ikke bare i havrommet naturen på Vestlandet gir oss store muligheter. Fjordene, fjellene og landskapet legger til rette for næringsutvikling innen en rekke områder. Vi har de beste forutsetninger for å være en ledende, internasjonal reiselivsregion – i et marked som igjen vil vokse når de verste innstrammingene som følge av pandemien vil avta.. 

Landsbruks- og matnæringen har en undervurdert rolle for både besøks- og boattraktiviteten. 

I tillegg har vi store energiressurser, som i seg selv er en viktig fremtidsnæring, men som også er avgjørende om vi skal lykkes med å ta posisjoner innen nye kraftintensive industrier, som for eksempel datalagring, batteriproduksjon og hydrogenproduksjon. Energiproduksjonen er ikke minst avgjørende for å sikre god utvikling av den viktige prosessindustrien som vi finner en rekke steder på Vestlandet. 

Selv om vi velger ut noen næringer som vi mener bygger på spesielle fortrinn på Vestlandet, betyr ikke det at vi nedvurderer viktigheten av andre næringer. Lykkes vi med å skape vekst på våre fortrinn, vil det tjene hele næringslivet. I tillegg er strategien tydelig på at vi skal styrke grunnmuren for all næringsutvikling, gjennom å jobbe målrettet med å fremme næringsfremmende tiltak på tvers av næringer samt at vi skal bygge en sterkere samarbeidskultur. Mellom annet avhenger næringsutviklingen generelt av en sterk infrastruktur og kortere reisetider, et strømnett med god kapasitet, desentraliserte utdanningstilbud tett på næringslivet og tilgang på kapital og tilstrekkelig investeringsvilje. 

Det er et tydelig og uttalt ønske fra næringslivet at den statlige styringen og forvaltningen må sitte tettere på de naturressursene og de næringsmiljøene de skal fremme. Dette er viktig for å forstå behovene til næringslivet, samt for kunne å tilpasse rammevilkår, virkemidler og utdanningstilbud til disse behovene. Vi skal derfor jobbe for å få flere offentlige arbeidsplasser til Vestlandet, samtidig som vi sikrer at Vestlandet oppnår en rettmessig representasjon i de utvalg og beslutningsorgan som legger føringene for næringsutviklingen i landsdelen vår.

I strategiarbeidet har vi involvert eit stort antall representanter fra ulike næringer, fra akademia og FOU-miljøer, i tillegg til fylkespolitikere og de fylkeskommunale næringsavdelingene. Nøkkelen til å lykkes med strategien er å styrke dette samspillet også på veien videre – at vi fortsetter å drøfte og fremme felles interesser, og at vi evner å skape en felles, sterk stemme på vegne av næringslivet på Vestlandet. I Vestlandsrådet kommer vi til å jobbe målrettet med å etablere dette samspillet den kommende tiden.

 

På vegne av stryringsgruppen
Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Sigrid Brattabø Handegard, Vestland fylkeskommune
Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune