Arkivfoto.

«Varsko om kommende bompengepakker på Haugalandet»

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: I går ble høringsnotatet om kommende bompengepakker på Haugalandet, som kommunestyrene skal ta stilling til i oktober, offentliggjort. 
Fagavdelingen i Rogaland fylkeskommune er tydelig på at prosjektene i Haugalandspakken har vært planlagt med et altfor høyt ambisjonsnivå. Dersom dette skal realiseres fullt ut i kommende pakker, vil bompengebelastningen for trafikantene bli atskillig større enn i dag. 

I tillegg til lokale veiprosjekter i kommunene, jobber Statens vegvesen med store utbyggingsprosjekter på E134 og E39. Bakka-Solheim, Bokn-Hope og Helganes-Aksdal/Karmsund bru er under planlegging, og vil om få år trenge lokal bompengefinansiering i tillegg til statlig støtte. Rogfast er i gang, med en forventet takst på kr 392,- for lette kjøretøy, i perioden 2031-2050.

Vegvesenet og fagavdelingen i fylkeskommunen er derfor i høringsnotatet klare på at Karmøy, Sveio og Haugesund må få ned ambisjonsnivåene og planlegge for mer nøkterne veiprosjekter enn før, for å unngå at samlet bompengebelastning i regionen blir for høy. 

For Karmøy sin del har Fylkesutvalget i Rogaland vedtatt å se nærmere på mulighetene for å forbedre dagens fv. 547. De vil se på om det kan finnes en framtidsrettet løsning for Karmøy som er rimeligere og enklere å gjennomføre enn å bygge helt ny vei. Fagavdelingen sier i høringsnotatet at innledende arbeider indikerer at det er mulig å løse de trafikale utfordringene på fv. 547 ved å utbedre enkeltvise kryss og delstrekninger. I høringsnotatet legges det til grunn at Åkra Sør-Veakrossen som enkeltstående utbyggingsprosjekt vil gi en 3-dobling av bompengebelastningen for Skudenes- og Åkra-trafikken (det vil koste 36 kroner én vei bare å kjøre gjennom Åkra sentrum), mens en større bompengepakke vil gi en «2,5-dobling» av bompengebelastningen på Karmøy. Alt dette i tillegg til ny bypakke ved reiser til Haugesund/fastlands-Karmøy og de andre bompengeprosjektene til Vegvesenet nevnt ovenfor.

Bompengebelastningen for karmøybuen vil i ovennevnte scenario bli kolossal (og neppe godkjent i Fylkestinget og Stortinget). Fagavdelingen anbefaler derfor altså forbedring av dagens vei over Karmøy, da den enklere kan tilpasses lokalt ambisjonsnivå, og da den vil gi et akseptabelt bompengenivå. 

For Sveio sin del anbefales det også forbedringer av eksisterende fv. 47, mens for Haugesund sin del gjelder det om å få på plass ny Risøy bru og Salhusveien så raskt som mulig, samtidig som Haugesund går inn for en bypakke.

Spørsmålet om Haugesund og Karmøys deltakelse i en bypakke for Haugesund og fastlands-Karmøy er prekært. Kommunestyret i Karmøy skal ta allerede 18. oktober ta stilling til om det skal arbeides videre med en bypakke med statlige tilskuddsordninger. Fagavdelingens anbefaling er tydelig: 

«Haugesund/fastlands-Karmøy […] har sammen med Rogaland fylkeskommune arbeidet for en slik ordning i flere år […] Fagavdelingen i Rogaland fylkeskommune anbefaler at bypakken innrettes mot den nye tilskuddsordningen. Mål om nullvekst i byområdet er allerede lagt til grunn på nasjonalt nivå og i regionalt og kommunalt vedtatte planer, og det kan være viktig å få ‘en fot innenfor’ i statlige tilskuddsordninger.» 

[annonse]
Altså: En bypakke vil gjøre det enklere å få høyest mulig statlig finansiering av eksempelvis ny Karmsund bru (et prosjekt som utvilsomt er blant de viktigste for Karmøy og Haugalandet ellers). Vegvesenet er klar på at staten ikke kommer til å finansiere hele ny Karmsund bru, og at det må lokal bompengefinansiering til – et spleiselag mellom kommunene og staten. En bypakke vil hjelpe med å få på plass ny Karmsund bru raskere, samtidig som Haugesund og Karmøy følger nasjonale og regionale mål om å få ned personbiltrafikken. 

Det er sikkert flere enn meg som nå retter en bønn til lokalpolitikerne: 

Følg anbefalingene fra fagavdelingen i Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen om å senke ambisjonsnivåene. Ikke vedta prosjekter som både seksdobler (Sveio) og minst tredobler (Karmøy) dagens bompengetakster – alt dette oppå kommende bompengefinansierte prosjekter i regionen ellers. Det vil gjøre det økonomisk umulig å oppholde seg på Haugalandet, både for befolkning og næringsliv. 

Rust heller opp eksisterende veier gjennom å fjerne flaskehalser som skaper køer i rushtiden, gi oss bedre framkommelighet på den måten. Få på plass tiltak som sikrer myke trafikanter. Få på plass en bypakke som sikrer ny Karmsund bru. 

Fagfolka sier at det er mulig å løse de trafikale utfordringene på fv. 547 og fv. 47 ved å forbedre dagens vei, og at det vil la seg gjøre med akseptable bompengetakster. Lytt til fagfolka. 


Hein Berdinesen, 
Åkrehamn