Varaordfører Alf Magne Grindhaug og ordfører Jarle Nilsen i møte i styringsgruppa.

«Ungdommen fortjener bedre»

LESERINNLEGG: Regjeringens forslag til ny rusreform er lagt frem. Vi støtter alle intensjonene i forslaget om å gi rusavhengige bedre hjelp i stedet for straff.  Vi  er imidlertid  sterkt  uenige i  en  legalisering og avkriminalisering for alle brukergrupper. Det er et  stort  sjansespill med unge menneskers liv.  

 Ungdom i Norge  og  på Haugalandet  er blant  de  som bruker minst narkotika i Europa.  Norge har gjennom mange år hatt en ansvarlig og restriktiv ruspolitikk. Dette er mye av grunnen til at vi har så lavt narkotikabruk i dag. Det viser at mye i ruspolitikken  som legger vekt på å forebygge og ikke å straffe,  fungerer.  Loven har en allmennpreventiv effekt  og er et tydelig signal ovenfor ungdom. Dette  gjør at  mange  ungdommer  velger å  avstå fra å eksperimentere med narkotika.   

  Avkriminalisering  av bruk, og besittelse  av narkotika til eget bruk,  anser vi  er  i strid med regjeringens  og Stortingets  mål om god folkehelse og et bærekraftig samfunn.  Solide forskningsmiljøer som  Folkehelseinstituttet (FHI)  og Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) påpeker at man ikke kan utelukke at bruken øker om forslag til ny rusreform blir innført. Det tilsier også sunn fornuft og logikk.  Dette kan på sikt medføre store samfunnsøkonomiske konsekvenser for landet, enkeltindivid, pårørende og lokalsamfunn.   

 Vi mener at regjeringens forslag til rusreform er med på å svekke dagens forebyggende lovverk, mulighet  til tidlig innsats og  tverrfaglig  og forpliktende  oppfølging.  På Haugalandet har vi et fungerende tverrfaglig samarbeid mellom kommuner, helsetjeneste og politi som arbeider for ungdommens beste. Vi har godt tverretatlig samarbeid som jobber med å bevisstgjøre ungdom, skape gode holdninger, tidlig avdekking  og tilby adekvat hjelp.   

Ungdom ønsker klare rammer og  har behov for veiledning over tid. Reformforslaget visker ut grensesettingen ved å fjerne  det forebyggende hjelpeapparatets mulighet til  forpliktende oppfølging.    

  Vi oppfatter politiet som en av de viktigste instansene for å avdekke narkotikabruk blant  ungdom. Da blir det feil å frata politiet myndighet og viktige redskaper som er avgjørende for å kunne hjelpe.   

 Forslaget til ny rusreform innebærer ingen opprettelse av nye tjenestetilbud verken i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.  I  Karmøy kommune  er kapasitetsgrensen nådd hos det tverrfaglige hjelpeapparatet.   

  Vi mener at målsetningen med  rusmiddelpolitikken må være at færrest mulig får rusutfordringer. Derfor må den forebyggende arbeidet være hovedlinjen i politikken. 

Vi er ikke villig til  å drive sjansespill  med våre fremtidige generasjoner.  Ungdommen fortjener bedre. Derfor er vi imot forslaget til ny rusreform slik  det foreligger overfor ungdom. Vi ønsker å styrke dagens forebyggende lovverk og sikre oppfølging for å hjelpe ungdommer ut av rusmiddelbruk.   

  

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Jarle Nilsen, ordfører Karmøy kommune
Alf Magne Grindhaug, varaordfører Karmøy kommune

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.