Leserinnlegg:

–⁠ Tror man at kommuner og private er så mye bedre å drive flyplasser enn Avinor?

I Haugesunds avis kunne en lese et leserinnlegg fra investorene Trygve Seglem, Jakob Hatteland og Kristian Eidesvik. Det er nesten som en kan bli noe småskremt når en ser navnene, men bare nesten.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her

MENINGER: Som folkevalgte er det vår plikt å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan forvalte våre felles midler, uansett hvem som står på andre siden av banen.

Saken rundt det å drifte flyplassen er en interessant sak.

Saken startet for noen år siden med at Høyre og FrP ble enige om å tilrettelegge for såkalt tjenestekonsesjon i Sundvoldenerklæringen. Kort sagt ble det åpnet for at private og kommuner skulle få sjansen til å drive flyplasser. 

De tillitsvalgte ble urolig for Avinor modellen, som de mente kunne være første steg mot privatisering av flyplasser:

«Vi får skryt for det vi leverer og har siden 2015 vært under omstilling. Så kommer dette nå, sier 1. nestleder i NTL Luftfarten, Ørjan Kvalvåg». 

«Dette kom som lyn fra klar himmel. Det er bekymringsfullt at det ikke var noen debatt i forkant, sier leder for NTL Luftfarten, Jostein Kleven.

Han deler bekymringen med Kvalvåg om at dette pilotprosjektet kan være et varsel om et angrep på Avinor-modellen.

– Det vi har i dag er den infrastrukturen samfunnet er tjent med, ikke minst distriktene. I verste fall vil Avinor bli en franchisemodell. Dette lukter av blåblå ideologi istedenfor praktisk politikk, sier han».

Haugesund lufthavn blir prøvekanin for privatisering av norske flyplasser | FriFagbevegelse

 

De nevnte investorene i leserinnlegget maner frem det samme skremmebildet som andre tilhengere av privat drift av flyplassen. «Nedleggelse kan fort bli en realitet når reisetiden er 1 time og 15 minutt», skrives det blant annet. 

Selvsagt blir det vanskeligere å drive, men tror man at kommuner og private er så mye bedre å drive flyplasser enn Avinor? Konkurransesituasjonen kommer uansett hvem som står som driver av flyplassen.

Avinor drifter i dag 43 flyplasser i Norge, og finansierer de som ikke går rundt med tilskudd fra de flyplassene som går med overskudd. Det er den beste måten. Punktum!

Abraham Foss, Konsernsjef i Avinor, var lei av alle påstandene som LUD fremsatte i mediene. Derfor skrev han et debattinnlegg i Haugesunds avis. Der skrev han blant annet dette:

«Det er også reist spørsmål om hva Avinor har ment om hvorvidt LUD burde få kjøpe Haugesund lufthavn? Eller om Avinor har en agenda om å legge ned flyplassen? Til dette er å si at det er politikerne, ved storting og regjering, som bestemmer hvilke flyplasser Avinor skal eie og drive. Vår jobb er å drive de flyplassene vi får ansvar for på en best mulig måte. Og det sitter i ryggmargen vår»

Det skrives videre at: «At kommuner investerer i lufthavn, er ikke uvanlig. I Mo i Rana skal kommunen investere 450 millioner i ny flyplass». 

Det er helt rett at Mo i Rana investerer 450 millioner i ny flyplass som del av et spleiselag. Det som ikke nevnes er at totalkostnaden er 3,3 milliarder hvorav 2,7 milliarder bevilges over statsbudsjettet.

Noen som lurer på hvem som skal drive flyplassen i Mo i Rana?

Hold dere fast.

Avinor.

Det må også nevnes at kommunene på Haugalandet investerte 100 millioner gjennom Haugaland kraft i 2003 for å forlenge rullebanen. Beløpet på 100 millioner tilsvarer rundt 154 millioner i 2022 kroner. Det var en fornuftig investering, det er vi alle enige i. Det var vi som skattebetalere som betalte denne utvidelsen gjennom vårt eierskap i Haugaland kraft.

De skriver videre:

«Med bakgrunn i utbyggingen kunne det lokale ruteutviklingsselskapet (Haugesund Travel) som ble opprettet av kommunene og en rekke private eiere inngå avtale med Ryanair om rute til London. SAS kunne i første omgang sette inn større fly (737-800) på ruten til Oslo. LUB ble i 2006 solgt til Trygve Seglem og Kristian Eidesvik sine investeringsselskap. I årene som fulgte lykkes en med å få Norwegian, Ryanair, Wizzair, Loganair og Widerøe til å etablere ruter ved flyplassen. På det meste hadde flyplassen sju utenlandsruter (2013)»

Det jeg ikke forstår helt her er den store nedgangen i utenlandstrafikken fra 2013. Fra 248 810 reisende i 2013, var det en nedgang til 142 368 i 2018. Det er LUB som har hatt ansvaret for utenlandstilbudet. LUB kan ikke skylde på Avinor at det har vært en markant nedgang. Hvordan vil LUB forklare dette?

Spillet rundt eiendommen

I et brev fra styreleder Martin Laurhammer i Lufthavndrift as til Samferdselsdepartementet og Avinor den 27 juni, 2022 varsles det om mulig tilbakelevering av Haugesund lufthavn. Noe som nevnes i brevet er dette:

«Det er bred enighet blant eierne (både offentlige og private) av Lufthavndrift om at kjøp av flyplassen er en mulig vei videre. Muligheten for kjøp av flyplassen har derfor blitt tatt opp i brev til Samferdselsdepartementet, men det er ikke mottatt svar på dette alternativet heller. Uten en løsning vil dette resultere i en langsiktig underbalanse for Lufthavndrift, hvilket gjør at selskapet dessverre ikke er i posisjon til å drive videre, som vist i tidligere oversendt dokumentasjon». 

«Viljen til å drive HAU er fortsatt stor, men uten endring er dette ikke mulig. Det varsles derfor med dette om mulig tilbakelevering av HAU, med overtakelse for Avinor 1.  september 2022». 

Som folkevalgt var jeg helt ukjent med disse opplysningene helt til jeg begynte å grave frem opplysninger selv. 

Svaret fra Avinor var klinkende klart:

«Hvis LUD sin økonomiske situasjon er slik at selskapet kan komme i mislighold av konsesjonskontrakten, er det svært viktig at Avinor som oppdragsgiver/kontraktspart gis et realistisk bilde av situasjonen. Vi ber om at LUD forbereder en presentasjon for gjennomgang på møte hos Avinor. Vi foreslår torsdag 11. august kl 12.00, og vil gjerne ha snarlig tilbakemelding på at dette passer».

Samferdselsdepartemenet svarer dette til LUD på spørsmålene om å få kjøpe eiendommen:

«Når det gjelder spørsmålet om salg av lufthavna, er det Samferdselsdepartementets vurdering at Haugesund lufthavn bør fortsette som en statlig eid lufthavn. I Norge eier staten ved Avinor de lufthavnene som vurderes å ha en viktig samfunnsfunksjon for den sivile luftfarten. Haugesund lufthavn er en slik lufthavn. Det er derfor ikke ønskelig med et salg av denne lufthavna».

Grunnen til at vi i dag skal vurdere om vi skal ytterligere gå inn med midler var vedtaket i Karmsund havn om å gå inn med kapital. Dette vedtaket ble gjort i 2018. Vedtaket om å gå inn i Lufthavndrift var ulovlig. Det er ikke lov å bruke penger fra Havnekassen til dette formålet. Det er ikke jeg som sier dette. Det er KPMG (revisorfirma)

Dette er klippet ut fra KS (Kommunesektorens organisasjon) sin advokats vurdering om Havneselskapet kan drive lufthavnvirksomhet.

«I 2018 gikk Karmsund Havn IKS inn på eiersiden i Lufthavndrift AS, via datterselskapet Karmsund Lufthavn Invest AS med en kapital på 15,1 millioner kroner. Inntreden i selskapet ble gjort etter at det oppstod en akutt situasjon hvor Widerøe Ground Handling AS trakk seg som investor i selskapet. Investeringen ble gjort etter en oppfordring fra ordførerne i eierkommunene i Karmsund Havn IKS».

Jeg tok kontakt med Widerøe for å høre hvorfor de trakk seg som investor. Svaret fra administrerende direktør i Widerøe, Marius Myhre, overrasket meg:

«Hei Robin,

Widerøe Ground Handling AS er per i dag eier av 5% av aksjene i Lufthavndrift AS, samme eierandel som ved tjenestekonsesjonens start».

Da begynner jeg å lure på hva den akutte situasjonen var. De er fremdeles like store investorer som når de fikk konsesjon. Det blir interessant å få svar på dette.

Det er også flere spørsmål som har meldt seg. De sparer jeg til mandagens kommunestyremøte.

Robin Hult

Karmøy Kommunestyre