Lillian Levik Løndalen. Foto: Karmøynytt
LESERINNLEGG:

–⁠ To setninger fra kommunen til folket har brent seg fast hos meg i den harde debatten


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Karmøy kommunes samfunnsplan ligger ute til høring og fristen for si sin mening er 24 januar.

Dette er en viktig og svært inngripende plan for innbyggerne og legger kursen for fremtiden. Det er spesielt arealdelen som har skapt et stort engasjement og motstand i befolkningen, noe som ikke er rart. Jeg har fulgt debatten i regi av å være helstøpt karmøybu og i form av å være samfunnsengasjert kommunepolitiker, der jeg representerer Karmøylista.

To setninger fra kommunen til folket har brent seg fast hos meg i den harde debatten som pågår:

«Areal som er regulert til boligformål kan når som helst omreguleres til annet formål av kommunen.»

«Det er ikke en menneskerett å bo usentralt»

Ved å lansere at en når som helst kan omregulere tidligere regulerte områder til andre formål enn boligbygging, er vondt å svelge for innbyggere i en distrikts kommune som Karmøy. De eksisterende planer om vekst og utvikling skyves til side og ringvirkninger fra disse er ikke tatt i betraktning. Bygdesamfunnene våre skal ikke satses på, men skal selvsagt ikke legges ned ifølge kommunen. Nå skal en bo i høyblokker i de tre sentrumsbyene. Her skal det legges til rette for arbeidsplasser og en skal slippe å kjøre bil. Det er fint for de som kan dette, men det er vel vitterlig slik at mange på Karmøy arbeider i Haugesund, Raglamyr, Hydro, Husøy, Nordsjøen med mer. Vi kan ikke endre hele samfunnet uten at vi faktisk mener at dette vil medføre et mer bærekraftig samfunn en det vi allerede har.

Jeg mener at arealdelen i samfunnsplanen ikke er egnet til å møte verken problemene eller styrkene som er representert i kommunen vår. Planen vektlegger at Karmøy kommune har svakt stigende folketall med stigende snittalder og behov for nye bolighus er redusert. Dette er svart ut i arealdelen med krav til at nybygg i hovedsak skal bygges i kommunens tre byer. Bygg utenfor sentrumsområdene skal vurderes strengt. Begrunnelsene om jordvern og bærekraft er riktig i forhold til sentrale føringer. Det er også riktig at en skal satse på mer sykkel og gange, samt kollektivtrafikk for at en skal forurense mindre. Det jeg reagerer på er at storpolitikk tas så bokstavelig at en glemmer å se hele bilde når en snakker om bærekraft. En kan ikke bruke en slik oppskrift uten å ta med alle elementene som må ligge til grunn for et bærekraftig samfunn. En er nødt til å gjøre lokale tilpasninger for at dette skal ha ønsket effekt. Selv kommuner på Østlandet med et helt annet boligtrykk har lavere prosentandel som skal bygges sentralt enn det en foreslår i Karmøy kommunes arealdel. De dystre fremtidsprognosene for nye bygg i Karmøy krever ikke en så strengt regulert sentralisering for å møte klimaendringene.

Ordet bærekraft består riktig nok av miljøhensyn, men det består også av sosiale forhold som trivsel, trygghet og nærhet som våre bygder og byer allerede representerer. Det består også av økonomisk trygghet, der en har behov for arbeidsplasser og vekst. Samlet skal dette utgjøre et bærekraftig samfunn. For at Karmøy kommune skal være en bærekraftig kommune må en satse for å få til vekst, ikke forberede oss på nedgang!

Skal vi få til vekst er det viktig å legge til rette for at ungdommene våre ønsker å flytte hjem etter endt utdannelse, at det er tomter der de ønsker å bo, at det er arbeidsplasser som igjen sikrer god skatteinngang. Det kreves også at kommunen er fremoverlent i forhold til regionsenteret Haugesund og spiller på lag med å legge til rette for utbygging nord i kommunen vår. Den store interkommunale satsingen på næringsområdene på fastlandssiden kan på sikt medføre økt tilflytting og her må vi være med og ha tomter klar til en forhåpentligvis vekst også i Karmøy. Ved å utelukke fastlandssiden, Kolnes, Avaldsnes, ja hele nordre del av kommunen som satsingsområdet vil en kunne tape mange kommende skattekroner, om arbeidstakerne velger å bosette seg i omkringliggende kommuner.

Fortetting i de tre byene på Karmøy der en skal bygge i høyden for å spare arealer, en skal skape et mer urbant uttrykk og lage gode møteplasser blir bra for de tre byene og dette bør en legge til rette for, men ikke tvinge frem. 

Jeg ønsker at Karmøy kommune skal satse på vekst og utvikling, trygge gode byer og bygder, vi skal ta miljø på alvor i forhold til jordvern og frede myrområder og ha miljøhensyn høyt opp i alle valg en tar. Jeg ønsker at dette gjøres i samarbeid med innbyggerne og næringslivet og ikke overstyring med restriktive reguleringer.

Jeg oppfordrer til å gå på kommunens nettside og si din mening om Samfunnsplanen før fristen utløper. Din mening er viktig!


Lillian Levik Løndalen - Gruppenestleder i Karmøylista

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.