Helge Thorheim (KL).
Leserinnlegg:

«Ta krafta tilbake fra markedet»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Ettersom vi i vårt land helt siden starten på forrige århundre har bygget oss gradvis opp på vannkraften og satset på denne energikilden som primærkilde for oppvarming og industriproduksjon, er det nedslående å se konsekvensene av den energipolitikken som er ført i de siste 30 år i Norge. Med innføring av den nye energiloven av 1991 ble det lagt til rette for at elektrisk kraft kunne selges som en hvilken som helst annen vare. Dette var etter min mening et meget stort feilgrep, og en må kunne hevde:

Dessverre er det markedet, ikke fornuften som nå styrer vår viktigste fastlandsressurs!

Det er over tid blitt etablert strømkabler fra Norge til utlandet, i første rekke mellom de nordiske landene, for å kunne ha gjensidig kraftutveksling slik at elektrisk energi kan selges til andre når vi selv har overskudd og omvendt. Dette startet så smått på 60-tallet og har tidvis pågått siden.

Slik etableringen av kabler har fortonet seg i de senere årene, synes det ikke primært å være beredskapstanken som har vært den dominerende, men derimot at dette ville ha et økonomisk gunstig potensiale for utbyggeren av kablene og «pyntet» med klimaargument, dvs i første rekke Statnett som kabeleier, og i neste omgang Staten.

Med den utviklingen vi etter hvert har sett, og på tross av lovnader om minimal priskonsekvens fra flere Olje- og Energiministre ved å bygge nye stømkabler til utlandet, har vi sett den ene prisrekorden etter den andre i høst, med timekostnader opp i 8 kroner pr kilovatttime.  Det er ikke til å underslå at skuffelsen over våre fremste folkevalgte er stor – ja svært stor.  Visste de ikke bedre? Hvordan var dette mulig, med det apparatet våre politikere har til disposisjon med Finansdepartementet og Olje- og Energidepartementet i spissen samt Norges Vassdrags- og Energidirektorat.  Det har slett ikke manglet på advarsler fra flere hold utenfor det politiske miljø om at vi kunne komme til å importere Europeiske priser i Norge som følge av bygging av nye utenlandskabler

Det helt absurde er at nå er prisutviklingen snudd helt opp-ned. Prisen på elektrisk kraft i dag (2.1.2022) er gjennomsnittlig  over dagen for Tyskland 47.45 øre, mens det gjennomsnittlig over dagen for Norge, sone 1-2 og 5 er gjennomsnittlig 104, 53 øre.

Når vi i ulike TV-innslag, herunder Debatten, er blitt fortalt at det koster mellom 5-15 øre i Norge å produsere en kilowattime, trenger en ikke store regneferdigheter for å skjønne at de ulike kraftprodusentene håver inn meget store beløp på salg av strøm, som fremstår som en ny form for skattelegging av innnbyggerne

Med de prisene vi nå ser i vårt land, er det åpenbart at svært mange innbyggere og næringsliv får problemer med de høye prisene, og hva er så regjeringens svar?  Jo, nå skal Staten hjelpe innbyggerne med å betale strømregningene sine, dels gjennom forhøyet bostøtte og andre mer eller mindre innviklede løsninger. 

Dette kan i og for seg være en hjelp  som et akutt tiltak i en ny og vanskelig situasjon for mange, men det løser ikke det langsiktige problemet. Dersom dette blir løsningen på krisen, gjør regjeringen mange nordmenn til varige sosialhjelpsmottakere istedenfor å gjøre dem selhjulpne, som de var tidligere.

Nåværende Olje- og Energiminister sier hun vil følge situasjonen fremover. Hvorfor ikke i stedet gjøre noe med dette på systemnivå?  Er der ikke andre statsråder i regjeringen som kan hjelpe henne? Eller har ikke regjeringen som sådan et svar på hva som må gjøres? Hva så med de andre partiene?  De er «flinke» til å kritisere regjeringen for at løsninger for folk kommer for sent og for lite, som er en ganske vanlig retorikk. Men noen forslag til permanente tiltak ser jeg ikke de kommer med.  

Jeg mener det nå er på tide å innse at energipolitikken i vårt land har feilet, og Stortinget må nå gi produsenter av elektrisk energi basert på vannkraft et helt nytt samfunnsansvar gjennom å lage en ny energilov som setter en stopp for å bruke vår dyrebare fastlandsressurs, som vannkraften er, som objekt for finansspekulanter. Denne fastlandsressursen er folkets eiendom, det er vi i fellesskap som har bygget ut all denne fantastiske rene energiformen. Vi har alle sammen bidratt med betaling for energien til å betale ned kostnadene med utbygging, og nå må det være vi selv som skal høste fruktene av mangeårig hardt arbeid, og ikke smarte finansspekulanter eller land i Europa, som legger ned stabil kraftproduksjon, som kjernekraft.

For at vi skal føle oss som et samlet folk i Norge, må vi sette i gang en storstilet utbygging av linjer/kabler, slik at vi får en god strømflyt i hele landet. Vi må ta i bruk Oljefondet til effektiv utbygging av strømnettet. Dette skal vi ikke betale for to ganger, og Oljefondet er vår egen eiendom, som vi selv skal rå over. Vi må avvise nytt varslet nettleiesysten for å utnytte kablene maksimalt og som er et system som abonnentene vanskelig kan forstå. 

Følende må iverksettes for å gjøre vesentlige endringer på systemnivå:

  • Avvikle de 5 prisområdene vi i dag har på elektrisitet i Norge, og innfør bare ett prisområde, dvs at det innføres lik pris for hele Norge.
  • Vår vannkraft skal ikke være Europas batteri.
  • Vi skal sørge for full samkjøring av kraftverkene i Norge (slik som «før i tiden») for å optimalisere bruk av vannressursene til energiproduksjon samt sikre oss mot «tørrårsnedbør»
  • Utbygge linjenettet i Norge slik at flyten av elektrisitet går uhindret fra område til område. Her skal Oljefondet tas i bruk til utbygging.
  • Opphev paragraf 6 i Lov om Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet)                         (§6 lyder: Statens Pensjonsfond Utland skal investeres utenfor Norge og i utenlandsk valuta, etter nærmere bestemmelse fastsatt av departementet, jfr §10)
  • Stans umiddelbart videre planer for elektrifisering av sokkelen med strøm fra land og avvikle allerede elektrifiserte installasjoner.
  • Etabler ny energilov der prisen på elektrisk kraft (vannkraft) i prinsippet skal baseres  på selvkost, slik vi gjør vedr vann/avløp/renovasjon.
  • Statkraft og Statnett slås sammen. Utenlandsdelen av Statkraft legges ned eller skilles ut som et eget selskap uavhengig fra Statkraft.
 

Den energipolitikken som føres nå er farlig, ettersom innbyggere i landet vårt mister respekten og tilliten til våre sentrale politiske valgte representanter. Dette igjen kan gi grobunn for krefter vi ikke ønsker.


Helge Thorheim

Kopervik

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.