Svar til Karmøylista om barnehager


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Hilde Slotnes, førstekandidat, Karmøy SV

Hein Berdinesen, andrekandidat, Karmøy SV

I Haugesunds Avis den 18. juli kommer en gruppering fra Karmøylista med noen pussige påstander om Karmøy SV og venstresidas barnehagepolitikk. De påstår at vår politikk vil rasere barnehagetilbudet i Karmøy fordi familiene selv ikke kan bestemme hvilken barnehage de velger i et «fritt» barnehagevalg. Dette er en så stor misforståelse av SVs barnehage- og velferdspolitikk, at vi ser oss nødt til å svare. 

La det først være klart at Karmøy SV ikke er imot private barnehager i og for seg; vi er imot kommersielle private barnehager. 

Husk: Det var SV i regjering som i sin tid satte i gang arbeidet med full barnehagedekning i Norge, der vi la opp til et samarbeid mellom offentlige og private aktører i barnehagesektoren. 

Poenget vårt er at SV støtter private ideelle barnehager drevet av organisasjoner eller stiftelser med verdibaserte formål og lignende, men vil stoppe en svært uheldig utvikling med private kommersielle barnehager. 

Vi er generelt klare på at privat kommersialisering av velferdstjenester tapper velferden for skattepenger; der pengene skulle gå til barna og de eldre, blir den i stedet tappet ut til profitt som går i eiernes lommer. SV mener at hver skattekrone som går til velferd burde gå til velferd, ikke profitt eller ende i skatteparadis. 

Når det gjelder barnehager spesielt, skal pengene gå til barna, ikke til profitt. SV sentralt vil derfor endre lovverket slik at all offentlig støtte og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

Og: Barnehagebaroner selger i dag barnehager for milliarder. Ideelle og små barnehager blir skvist ut. Fortsetter dette kommer fem store konsern trolig til å eie halvparten av de private barnehagene i Norge om sju år. Det betyr helt klart mindre mangfold og mer standardisering, og mindre rom for pedagogisk frihet og rom til barnas eget initiativ. 

Så til Karmøylistas pussige påstand om at SV vil rasere barnehagetilbudet i Karmøy. Påstanden er lett å tilbakevise. 

For det første: Det er kommunene som leverer de aller fleste velferdstjenestene i det norske samfunnet, slik som skole, barnehage og eldreomsorg. Derfor er det et mål for SV sentralt å styrke kommuneøkonomien betydelig, for å sikre et godt velferdstilbud i hele landet.

Karmøylista er et lokalt parti uten nasjonal eller regional forankring, og har ingen mulighet til å jobbe for å styrke Karmøys kommuneøkonomi gjennom statlige overføringer. Karmøylista kan derfor heller ikke stilles til ansvar for handlingsunnlatelse. Det er dermed ikke så rart at Karmøylista føler seg fri til å svinge boksehansken både til høyre og til venstre. 

For det andre: SV vil øke andelen kommunale barnehageplasser i Karmøy, med et mål om at veksten i plasser skal komme blant de kommunale og ikke de private. Karmøy kommune skal, der det er mulig, ta over private barnehager som legger ned driften eller selges. SV mener at Karmøy trenger flere kommunale barnehager og færre profitt-barnehager. Karmøy SV sitt mål er at alle skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift, og ikke gå til profitt. 

For det tredje: SV vil at alle barn i Karmøy skal ha rett til barnehageplass i sitt eget nærmiljø. Hovedregelen skal være at alle skal ha førsterett til barnehageplass innenfor sin skolekrets. Hvis det ikke ligger noen barnehage i skolekretsen, skal man få plass i en barnehage i nærmeste skolekrets. SV mener generelt at vi trenger barnehager med godt pedagogisk tilbud, godt samarbeid med skolene og en tydelig plass i en kommunes mange nærmiljøer. Nærbarnehager legger til rette for bedre og mer helhetlig samarbeid mellom barnehagen og skolen.

Hvis alt dette er å forstå som en rasering av barnehagetilbudet, noe Karmøylista tydeligvis gjør, lever vi i bakvendtland.