Bru Åkravegen sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Svar til fylkesordføreren, ordføreren og styringsgruppa i Haugalandspakken»

Skrevet av Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen
12.06.2019 20:56 - OPPDATERT 12.06.2019 22:35

MENINGER: 7. juni skrev vi et innlegg i Karmøynytt og Haugesunds Avis, der vi mener at den nye innsigelsen fra Fylkesmannen mot omkjøringsveien er så gjennomgående kritisk til arbeidet som er gjort i reguleringsplanen, at vi mener det bør få konsekvenser.

Innlegget, som altså bare gjenga kritikken i innsigelsen fra Fylkesmannen, traff åpenbart mange ømme punkter hos både Vegvesenet, ordføreren i Karmøy, og ordførere og varaordførere i styringsgruppa i Haugalandspakken for øvrig.

For reaksjonen som kom, var uventet. Med mediene til stede, åpnet Vegvesenet møtet med styringsgruppa, som fant sted samme dag som innlegget ble publisert, med å slå opp innlegget i en PowerPoint, og holde en forelesning om hvor vanskelig det er å bli kritisert for arbeidet sitt av motstandere av omkjøringsveien.

Ordføreren i Karmøy, Jarle Nilsen, fulgte opp med en voldsomt affektert og usaklig kritikk.  

Vi har forståelse for at innsigelsen fra Fylkesmannen må ha kommet som et sjokk på dem, og at de derfor har et behov for å avlede oppmerksomhet bort fra den. Men dette var å dra det altfor langt. Det er greit at de synes vi er pågående og skriver kritisk og direkte i innleggene våre, men vi går ikke konkret på personer.

Men å i full offentlighet hudflette navngitte meningsmotstandere foran distriktets viktigste medier og ordførere og varaordførere, meningsmotstandere som ikke er til stede for å forsvare seg, kan ikke en ordfører og en statlig institusjon tillate å seg gjøre. Det sier seg selv. Det trenger ingen forklaring.

Som Harald Dale sier det i en kommentar i Karmøynytt 12. juni:

«Hva i all verden er det de 14 folkevalgte ordførerne og varaordførerne pluss fylkesordføreren holder på med? Vet de hva de gjør? De svekker ytringsfriheten! De undergraver viljen og motet folk har til å stå opp og argumentere for sine meninger. Hvem vil gjøre det når de risikerer å bli klistret til veggen i formannskapssaler og kommunestyresaler og massivt kritisert for meningene sine uten anledning til å svare fordi de ikke har adgang til disse politiske talerstolene?».

Så til selve saken: I et innlegg 11. juni følger (tro det eller ei) fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal opp kritikken fra møtet med styringsgruppa. Hun skriver: «Jeg kan derfor ikke akseptere at de [Vegvesenet, Haugalandspakken og Karmøy kommunestyre] ukorrekt kritiseres for å gjøre jobben de er satt til.  Det er selvsagt berettiget å være uenig i et vedtak, men kritikken bør så langt det er mulig være saklig og basert på korrekte fakta».

Tengesdal kan umulig ha lest innlegget vårt skikkelig. For det vi gjør der, er nettopp å på saklig vis kritisere på basis av fakta som er kommet fra både Fylkesmannen, Kommunaldepartementet og Sivilombudsmannen. Våre kritiske momenter er ikke noe vi har diktet opp selv; de kommer fra statlige kontrollorganer. Vi bare gjengir kritikken fra fagetatene, og trekker den slutning at kritikken er så hard at den må få konsekvenser.

De fakta som Tengesdal lister opp i innlegget sitt, har kun med Karmøys innlemming i Haugalandspakken å gjøre, og ikke med kritikken fra Fylkesmannen. Det er revnende likegyldig for denne saken at Stortinget godtok en innlemming av Karmøy i Haugalandspakken i 2007 – omkjøringsveien er for øvrig overhodet ikke nevnt i Stortingsproposisjonen, noe Tengesdal prøver å få leserne til å tro.

Det Tengesdal burde konsentrere seg om, er at Fylkesmannen reiser meget sterk tvil om Vegvesenets utregninger av nytteverdien til omkjøringsveien. Ja, Fylkesmannen går så langt som å si at Vegvesenets metoder for å måle nytte ikke er etterprøvbare (les: uvitenskapelige og dårlig funderte). Vegvesenet får også kritikk for å operere med urealistiske trafikktall, manglende reell samfunnsøkonomisk analyse, utdatert konsekvensutredning, og urealistisk høye merkostnader for alternativ 2. Det er altså ifølge Fylkesmannen mangler ved beslutningsgrunnlaget i reguleringsplanen både når det gjelder miljøtunnel, valget mellom alternativ 1 og 2, samt prognoser, kostnader og samlede konsekvenser.

En mer rammende kritikk av en reguleringsplan er det ikke mulig å få.

Så vi spør fylkesordføreren, ordføreren, Vegvesenet og styringsgruppa i Haugalandspakken:

Mener dere seriøst at motstandere av omkjøringsveien ikke har anledning til å ta tak i denne kritikken av Vegvesenets arbeid gjennom mediene, som er vårt eneste talerør? Mener dere seriøst at Vegvesenet ikke skal kunne kritiseres for produkter de leverer?