Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

Svar på «Åpent brev til Karmøy SP»

Skrevet av Leserinnlegg
20.04.2019 13:54 - OPPDATERT 28.05.2019 23:48

MENINGER: I et «Åpent brev til Karmøy Sp» i Karmøynytt 7.april, slår Gunvar Mikkelsen fast at «det ikke er til å stikke under en stol at omkjøringsveien er en betent sak for Karmøy Senterparti, der det hersker stor indre uenighet».

Omkjøringsveien engasjerer, også i Senterpartiet. I kommunestyremøte 8.feb. 2016 var våre stemmer blant de 43 (AP, H, KRF, FRP, V, SP, PDK) av 45 som gjorde følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar forslag til kommunedelplan for fv 47, Åkra sør – Veakrossen, med tilhørende bestemmelser og konsekvensutredning med tilleggsutredninger. (Vist på kart sist datert 25.01.16). Jf plan- og bygningslovens § 11-15.
  2. Kommunestyret konstaterer at det foreligger innsigelse mot planforslaget fra fylkesmannen i Rogaland. Jf plan- og bygningslovens § 5-4. Mekling er gjennomført uten at enighet ble oppnådd. Planforslaget oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jf plan- og bygningslovens § 5-6.
Vi kjenner historien etter det, med fylkesmann, sivilombudsmann og KMD. Prosjektet er blitt jevnlig diskutert i ulike media, og temperaturen har vært høy i denne saken.

Disse diskusjonene har vi også hatt internt i Senterpartiet. Medlemmene har ulikt syn på omkjøringsveien, men vi har hatt gode diskusjoner og fått utvidet kunnskap som meningsytringene naturlig medfører. Trafikksikring i og rundt Åkrehamn, samferdselsløsninger for Sør-Karmøy, vern av naturmangfold og matjord, samt at vi også skal ha økonomi til å legge til rette for å ruste opp veinettet videre nordover i kommunen. Dette er alle viktige saker for Senterpartiet, men de gir rom for forskjellige konklusjoner blant medlemmene når det gjelder omkjøringsveien. Slik er det også i andre partier!

Vi tenker ikke gå inn i en polemikk i mediene med Mikkelsen eller andre motstandere eller tilhengere av omkjøringsveien. Derimot kan vi berolige Mikkelsens bekymringer om Karmøy Senterparti  er «demokratiske nok» til å la medlemmene få si sitt om saken. Det har de fått og det vil de få, gjennom våre åpne og godt besøkte gruppemøter foran hvert kommunestyremøte. Alle medlemmer i Karmøy Senterparti er velkomne på disse møtene. Det er også andre engasjerte karmøybuer, som har et budskap de synes er viktig å informere oss om. I den sammenheng kan det nevnes at vi i denne prosessen har invitert inn både motstandere og tilhengere av veien.

På vårt medlems- og nominasjonsmøte 20.mars, var denne og andre aktuelle saker diskutert ifm utarbeidelse av program for 2019-2023.

Videre er det slik, at vi ikke har noen tradisjon for å binde stemmene til våre folkevalgte representanter. De skal likevel representere «stemningen» på gruppemøtene, og selvfølgelig skal Senterpartiets grunnverdier ligge i bunn.

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt