1: Gunnar Tangen ved stien som kommunen krever å få overta eiendomsretten til.

Strid om tursti stopper bygging av 23 fritidsboliger

Skrevet av Øystein Merkesvik
23.08.2018 05:15 - OPPDATERT 23.08.2018 07:15

FERKINGSTAD: I desember 2016 vedtok hovedutvalg teknisk og miljø i Karmøy kommune reguleringsplanen for Ferkingstad Havtun, et prosjekt som består av 23 fritidsboliger i havgapet. Da planene gikk videre uten innsigelser fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet, trodde grunneier og utbygger Gunnar Tangen at formalitetene var i orden.

Ville overta eiendommen

Men slik ble det ikke. Etterhvert kom Karmøy kommune på banen og forlagte å få overta eiendomsretten til turstien som passerer boligtomtene og ut til Fishermens Memorial. Ettersom Tangen og andre grunneiere til stien allerede hadde underskrevet en erklæring i år 2000 på at allemannsretten skulle ivaretas for fremtiden, mener Tangen at dette er nok for å sikre fri ferdsel. Kommunen er av en annen oppfatning.

– Først så tenkte jeg at det er det samme hvem som eier tomten, og endte opp med å skille tomten ut til kommunen. Men da fikk jeg en regning på 31.600 kroner, til tross for at eiendommen skulle overtas vederlagsfritt, sier Gunnar Tangen.

Fri ferdsel

Han reagerte på kravet og fikk etterhvert kommuen til å frasi seg pengekravet. Samtidig valgte han å beholde eiendommen, med fortsatt erklæring og løfte om at hvem som helst skal få benytte seg av den populære turstien.

– Det som skaper problemer for oss er at kommunen forlanger eierskap til denne stien selv om veien er sikret med en skikkelig juridisk erklæring som er utarbeidet gjennom advokat, forklarer han.

2: Helge Thorheim (t.v) reagerer på kommunen sin håndtering av saken og vurderer å ta saken opp i kommunestyret denne høsten.

Ble advart

Tangen har skrevet flere e-poster til kommunen i håp om å finne en løsning på saken, og ble i sommer innkalt til et oppklaringsmøte med saksbehandler. Da han var på vei inn i møtet skjedde noe uventet.

– Da vi gikk inn til møtet fikk jeg beskjed om at kommunens advokat også skulle delta. Jeg reagerte på at kommunen stilte med advokat i et oppklaringsmøte. Jeg stod på mitt og ba om at kravet deres måtte reverseres. Til svar fikk jeg beskjed om at jeg måtte tenke meg om, når det gjaldt å bruke kreftene mine på å utvikle Ferkingstad Havtun eller slåss mot kommunen for denne eiendommen.

– Følte du deg presset under møtet?

– Ja, på en måte. Jeg ba dem om å tenke seg godt om hva de skrev i referatet fra møtet, sier Tangen som to måneder senere fortsatt venter på skriftlig tilbakemelding om hva som ble sagt mellom partene.

Overgrep

Kommunestyrerepresentant, Helge Thorheim reagerer kraftig på opplysningene Tangen kommer med etter møtet og behandlingen hos Karmøy kommune. Thorheim fikk saken på bordet første gang da han tiltrådte som varaordfører i Karmøy i 2011, og tok deretter saken videre til utvalg for samfunnsplanlegging hvor kommuneplanen var til behandling. Han mener kommunen har trukket saken for langt og liker dårlig at Tangen opplevde press i møte med saksbehandler.

– I en slik setting er det et overgrep. Kommunen møtte med to mann, deriblant en advokat. Tangen møtte alene, og det blir den store mot den lille i en slik setting. Jeg mener det er helt uhørt i den offentlige forvaltningen å komme med en slik uttalelse, sier Thorheim.

Tar saken til kommunestyret

Han reagerer i likhet med Tangen på at kommunen krever å overta eiendomsretten, når allemannsretten allerede er sikret gjennom en juridisk bindende avtale.

– Jeg synes det er utrolig trist at en så firkantet holdning som dette kanskje vil være med på å torpedere et så glimrende prosjekt, sier han.

Thorheim vurderer nå å ta saken opp i kommunestyret i løpet av høsten.

– Lokalt er dette et megaprosjekt og et godt prosjekt. Stien er sikret juridisk fra før, så hvorfor må kommunen tvinge seg til en eiendomsrett til noe som allerede er sikret for allemannsretten, spør han.

3: Denne erklæringen fra år 2000 viser at samtlige grunneiere i området, inklusive Gunnar Tangen forplikter seg til å ha tursti og fri ferdsel over eiendommene.

– Saken er ikke så vanskelig eller komplisert

Areal- og byggesaksjef i Karmøy kommune, Malvin Bjorøy, mener saken ikke er så vanskelig og komplisert.

– Det ble gjennomført en helt vanlig reguleringsplanprosess hvor tiltakshaver benyttet innleid kompetanse i arbeidet med utforming av planen. Det kom ikke fram klage fra Tangen hverken til førstegangsbehandling eller endelig behandling i kommunestyret, sier Bjorøy.

– Det er vanlig å ha med diverse rekkefølgekrav i arealplaner, enten det nå er krav til vegkryss, opparbeiding av lekeplasser, turstier eller annet. Dette er vanlig praksis i de aller fleste kommuner i Norge. Arealer som kommunen skal drifte, enten det nå er tekniske bygg, va-anlegg, veier eller turstier krever Karmøy kommune at kommunen skal eie.  Det er også et vanlig krav i norske kommuner. Et av kravene i denne planen var at et areal (dvs turstien) skulle overskjøtes vederlagsfritt over til kommunen - dvs at det er utbygger som betaler kostnadene. Her er det Tangen som har misforstått vederlagsfritt som vederlagsfritt for utbygger. Det er et vanlig krav i de fleste private reguleringsplaner her i kommunen og i andre kommuner. I etterkant ble kravet om oppmålingsgebyr for turstien frafalt, forklarer Bjorøy videre.

– Så lenge Tangen var representert med en profesjonell planlegger som utformet planforslag og hadde dialogen med kommunen forutsatte kommunen at planlegger og Tangen var vel innforstått med kravene/bestemmelsene i planen, sier han.

– For ordens skyld - kommunen stilte ikke med advokat, men jurist. I saker hvor det er spørsmål om jus og tolkning av planer er det vanlig å ha med faglig ekspertise som kjenner jussen i detalj, forteller han.

– I møtet som det henvises til ble planen gått gjennom og uklare punkter diskutert.  Tangen var ikke enig i alle punktene i planen.  Hvis man ikke er enig i en plan fikk Tangen beskjed om at da må man enten søke dispensasjon eller planendring.  Tangen fikk en vennlig oppmoding om å bruke kreftene på å utvikle planen og det som hørte til, mer enn å bruke tid og krefter på en dispensasjonsbehandling/planendring om eierskapet til en offentlig tursti i området.  Det er faglig og økonomisk krevende å utvikle et slikt prosjekt og da var det et velment råd fra administrasjonen til Tangen, sier Bjorøy, og legger til:

– Har Tangen opplevd møtene med Karmøy kommune som negative så beklager jeg det.  Ferkingstad Havtun er et flott prosjekt og kommunen ønsker utbygger alt godt i prosessen videre.

Les alt om:

Politikk Karmoynytt