Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

«Stort behov for marine grunnkart»

KRONIKK: Våren 2017 vedtok fylkestinget Regionalplan sjøareal havbruk. Nasjonalt er målet å femdoble produksjonen av sjømat fra havbruket innen 2050. Regionalt er målet å doble produksjonen fra 2010 til 2020. Det klarer vi ikke.

Fylkeskommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. I bunn for all verdiskaping og næringsutvikling ligger FN sine bærekraftsmål. Skal vi klare å oppfylle både disse og de regionalpolitiske målene om økt produksjon av sjømat trenger vi kunnskap om biologien, topografien og geologien til sjøarealene. Vi trenger marine grunnkart.

Mer sjømat og økt verdiskaping innen havbruket i Rogaland krever at vi tetter kunnskapshullene om sjøarealene. Det er et nasjonalt mål å gjennomføre en marin grunnkartlegging med moderne målemetoder og få laget marine grunnkart for hele norskekysten. Vi har gode kunnskaper om arealbruksinteressene i sjøen. Som en del av regionalplanen er det etablert en egen temakart-portal som samler all geografisk informasjon om arealbruksinteressene. All planlegging og utvikling skal være kunnskapsbasert og sikre gode beslutningsgrunnlag slik at vi politikere har god innsikt i konsekvensene av våre valg.

Marine grunnkart for hele kysten er i første omgang et forprosjekt hvor det er plukket ut tre nasjonale pilotområder. Et av disse pilotområdene er Nye Stavanger kommune. Totalkostnaden her er ca 11 millioner kroner. Den regionale finansieringen er på 3 millioner. Her bidrar Nye Stavanger kommune og fylkeskommunen med 1.5 millioner hver. Vi hadde håpt at den statlige finansieringen kom med i revidert statsbudsjett denne våren, men dessverre gjorde den ikke det.

Norge har et svært ambisiøst mål om å bli Verdens fremste sjømatnasjon, som også er navnet på Stortingsmeldingen om havbrukspolitikken. Det er et uavklart spørsmål når vi kan forvente at staten setter av midler til en total kartlegging av hele norskekysten, og det dermed vil foreligge marine grunnkart for våre områder.

Nå trengs en mobilisering slik at vi får finansiert av marine grunnkart over statsbudsjettet kommende høst. Kartverket anslår at det vil koste ca 180 millioner kroner å få på plass slike kart for hele rogalandskysten.

Den politiske styringsgruppen for regionalplan sjøareal havbruk er samstemte i at staten må komme med et vesentlig bidrag for å få finansiert marin grunnkartlegging og marine grunnkart. Den politiske styringsgruppen består av alle ordførerne i kommunene med sjøareal. Fiskarlaget Vest og Blue Planet representerer havbruksnæringen, i tillegg deltar Kartverket. Som fylkesordfører leder jeg denne gruppen. Vi håper Rogalandsbenken vil stå samlet i arbeidet med å få avsatt midler til dette viktige tiltaket for å kunne komme nærmere de klart uttalte målene om en økt sjømatproduksjon.