«Spørsmål til Statens vegvesen om omkjøringsveien»

Skrevet av Leserinnlegg
14.02.2019 06:43 - OPPDATERT 28.05.2019 23:50

MENINGER: Vi var blant de mange som hørte på Statens vegvesens (SVV) orientering om status for omkjøringsveien under mandagens kommunestyremøte. Selv om Helge Thorheim gav orienteringen en sekser på terningen, så står vi likevel igjen med en del ubesvarte spørsmål – spørsmål som vi håper at SVV tar seg tid til å svare oss og de andre bilistene på. Det bør være et minimum at de som betaler for prosjektet får utfyllende svar på følgende spørsmål:

1. Hvor stor prosentandel av trafikken er ren gjennomgangstrafikk (dvs. som ikke skal til eller innom Åkra)? Hva baserer SVV dette estimatet på, og hvor stor usikkerhet er det knyttet til dette estimatet? Det blir sagt at et lignende prosjekt ble stoppet på 1970-tallet etter at man fant ut at andel gjennomgangstrafikk var svært lav.

2. Hvor stor del av trafikken som pr. i dag går gjennom Åkra sentrum, ser SVV for seg at vil flyttes til omkjøringsveien? Hva ligger til grunn for dette estimatet, og hvor stor usikkerhet er det knyttet til dette estimatet?

3. Hvordan kan man si noe om nytten av et prosjekt hvis man ikke kjenner til hvor mye som er gjennomgangstrafikk og hvis man kun har usikre anslag for hvor mye som er interntrafikk på Åkra? Interntrafikken vil for øvrig trolig øke ytterligere når man bygger ny skole på Åkra (på grunn av sammenslåing av eksisterende skoler).

4. Hvorfor mener SVV at trafikkmengden sør for Åkra vil øke i fremtiden, når trafikktall fra siste 10 år viser at trafikkmengden er stabil til svakt synkende? Demografisk sett så er det heller ingenting som tyder på at trafikkmengden sør for Åkra vil øke de kommende årene – snarere tvert imot.

5. Hvorfor vil ikke SVV presentere et redusert alternativ som går via Engveien (altså med startpunkt Grindhaugsveien)? Dette alternativet har åpenbare fordeler sammenlignet med det reduserte alternativet som SVV planlegger; blant annet som en følge av at Engveien uansett bør oppgraderes, siden den vil bli mer trafikkert når den skal forlenges til Tostemveien. Engveien er også breiere enn Grindhaugsveien (like bred som Fv. 47), og den går ikke på langt nær i samme grad gjennom et boligområde, slik Grindhaugsveien gjør. Det er jo litt rart at SVV, heller enn å benytte Engveien, ønsker å sluse gjennomgangstrafikken gjennom et boligområde med flere utkjørsler. I tillegg vil man også spare mye penger, mye dyrka mark og skåne rødlistede arter ved å heller velge dette alternativet. Man slipper også å bygge toplanskrysset like vest for Killingtjørn – et kryss som både vil påvirke natur og friluftsliv negativt, og ikke minst legge beslag på store arealer, i tillegg til å koste mye penger.

Foretrukket redusert alternativ gjennom Grindhaugsveien og Engveien (blå). Planlagt forlengelse av Engveien (oransje). SVVs alternativ gjennom Grindhaugsveien (stiplet blå) og boligområdet der.

6. Hvorfor planlegger ikke SVV støyskjerming mot Åkramarka, fra Grindhaug i sør til Haringstad i nord? Over store deler av denne strekningen vil veien ligge på fyllinger, og det vil derfor ikke være noe som demper trafikkstøyen, slik at den vil være hørbar over store deler av Åkramarka.

7. Hvordan kan SVV ta hensyn til rødlistede arter som vipe og storspove, når disse artene ikke har blitt kartlagt langs traséen? Søndre del av traséen har blitt flyttet nordover for å skåne landbruksområder, men slik veien er tegnet inn nå, så går den rett over et hekkeområde for viper. Av hensyn til berørte grunneiere, så ønsker ikke vi å påstå hvilken løsning som bør velges i sør, men kanskje SVV likevel kan redegjøre for sitt valg av denne delen av traséen?

[annonse]
8. Hubroen er sårbar overfor menneskelige forstyrrelser, og kan fort sky et område hvis den blir forstyrret. Det aktuelle hubroterritoriet er trolig et av de mest produktive i hele Norge, og Karmøys hubrobestand er pr. i dag avhengig av at dette territoriet bevares. Hvilke avbøtende tiltak ser SVV for seg, for å prøve å redusere påvirkningen som prosjektet vil ha på hubroterritoriet? Vi antar at SVV også er enige i at en 50 meter lang viltovergang (miljøkulvert) ikke vil ha noen positiv effekt for hubroene.

9. Har SVV noen kommentar til at antall trafikkulykker på Norheim er tre ganger høyere enn antallet på Åkra (Tjøsvold)? Mange av ulykkene på Åkra skyldes et uoversiktlig trafikkbilde, med avkjørsler uten avkjørselsfelt, mange gangfelt, dårlige løsninger for myke trafikanter osv. Kan det ikke tenkes at ved å utbedre disse forholdene, så vil man kunne få en større reduksjon av ulykker og nesten-ulykker enn hva man får ved å bygge omkjøringsveien?

10. Hvordan kan det ha seg at omkjøringsveien allerede er fullfinansiert når det er slik at Haugalandspakken er underfinansiert med ca. 400 millioner kr på grunn av den såkalte treneringen hos Vegdirektoratet? Siden byggingen av omkjøringsveien kommer helt på tampen av innkrevingsperioden, så finner vi det mildt sagt litt merkelig at prosjektet allerede skal være fullfinansiert. Eller er det slik at omkjøringsveien avhenger både av takstøkning og videreføring av Haugalandspakken (del 2)?

11. Under orienteringen ble det sagt at prisanslaget fortsatt var på 690 mill. kr. Hvordan kan det ha seg at prisen ikke har økt når man må inn med avbøtende tiltak som f.eks. å ta vare på matjord, bygge miljøkulvert- eller tunnel osv. Og hvem må ta ekstraregningen hvis prosjektet sprekker på pris – blir det bilistene eller entreprenøren?

12. Ser ikke SVV det demokratiske problemet med at de jobber på spreng slik at det inneværende kommunestyret kan behandle reguleringsplanen? Vil det ikke være mer demokratisk om reguleringsplanen blir behandlet av et nytt kommunestyre til høsten – så kan velgerne, dvs. de som i all hovedsak betaler for veien, få si sin mening om prosjektet gjennom stemmeseddelen?

13. Det ble hevdet fra bl.a. ordføreren at prosessen rundt omkjøringsveien har vært åpen og demokratisk. Kan SVV kort redegjøre for hvilke konkrete endringer som har blitt gjort i prosjektet som en følge av innspill fra innbyggerne i Karmøy kommune?

Vi imøteser svar på spørsmålene våre, og det tror vi at de fleste andre bilister på Karmøy og resten av Haugalandet også gjør. Ordføreren er selvsagt også velkommen til å komme med sine svar

Les mer om:

Meninger Karmoynytt