Hein Berdinesen, Åkrehamn
Leserinnlegg:

«Spørsmål til Rogaland Høyre om bærekraft i Karmøy»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

I 2015 vedtok FN at medlemslandene skal jobbe målrettet med bærekraftig utvikling ut fra 17 definerte bærekraftsmål. I Norge ble Stortinget enig om at fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører i en bærekraftig samfunnsutvikling, og Solberg-regjeringen fikk vedtatt Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, som gir føringer for hvordan bærekraftsmålene skal styre samfunns- og arealplanleggingen i kommune-Norge.  

Et hovedpoeng i vedtaket er å motvirke et utbyggingsmønster som gir press på verdifulle naturarealer, med fastsetting av langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og landbruks-, natur- og friluftsområder. Det viktigste virkemiddelet: Byutvikling og boligbygging gjennom fortetting og transformasjon i byer og tettsteder (for ikke å bygge ned matjord og viktig natur gjennom spredt arealbruk). 

Alt dette støttes fullt ut av Rogaland Høyre, som jobber målrettet for å nå disse målene i Rogaland.

I Karmøy kommune har rådmannens stab som kjent utarbeidet en ny samfunnsdel som på alle måter tilfredsstiller de nasjonale forventningene som Solberg-regjeringen fikk vedtatt. Samfunnsdelen bygger konkret på bærekraftsmål, og legger opp til å hindre nedbygging av matjord og natur gjennom en arealstrategi for framtidig boligvekst og fortetting i de tre byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Kommunedelen har tilliggende planer for en moderne og bærekraftig byutvikling som vil gi store gevinster for kommunen, både for kommunale tjenester, næringsliv, og teknisk og sosial infrastruktur. 

Både Statsforvalteren og fylkesadministrasjonen i Rogaland applauderer samfunnsdelen for å være i tråd med nasjonale og regionale mål, med en arealstrategi som (sitat) “bryter med tidligere kommuneplans mer spredte utbyggingsmønster og bilbaserte arealutvikling”. 

Det er derfor forunderlig at Karmøy Høyre i lokale (og sosiale) medier går til sterke angrep på samfunnsdelen. Sammen med den mindre Karmøylista har de fremmet et motforslag som i høyeste grad vil gi et spredt utbyggingsmønster og en bilbasert utvikling, stikk i strid med det Solberg-regjeringen og Rogaland Høyre har vedtatt og jobber for.  

Spørsmål til Rogaland Høyre: Støtter Rogaland Høyre Karmøy Høyres kamp mot den nye samfunnsdelen? Eller er Karmøy Høyre å regne som en løs kanon på Høyre-dekket i denne saken?  

Hein Berdinesen, Åkrehamn