Tor Asle Grønningen (SP). Arkivfoto.
LESERINNLEGG:

«Senterpartiets høringsinnspill til Karmøy kommunes samfunnsplan»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Framlegget og høringsrunden vedr rullering av Karmøy kommunes samfunnsplan med visjonen «Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune» har skapt debatt. Samfunnsdelen inneholder de langsiktige målene for utviklingen av karmøysamfunnet. Planen legger føringer for den mer detaljorienterte og juridisk bindende arealdelen av kommunens planverk. 

Debatten har hittil stort sett dreid seg om en «avfolking av bygdene», manglende innbyggerinvolvering og lite om helheten av planen. Det er viktig for en kommune som Karmøy å ha en overordnet plan for utviklingen av kommunen, hvor vil vi hen, hvordan ønsker vi at kommunen skal se ut i framtiden? Like viktig er det at planen har støtte og legitimitet blant kommunens innbyggere. Nasjonale og internasjonale føringer peker på en del ting, som fører til at vi ikke alltid kan gjøre som vi vil her på Karmøy, uten å ta hensyn til disse. Planen bygger i stor grad på FNs bærekraftmål. Bærekraftig utvikling handler om å møte behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. 

Og her starter debatten. Hva ligger i dette? Framlegget til samfunnsplan har veldig mye bra i seg, men på vegne av Karmøy Senterparti har jeg disse innspillene til den videre behandlingen av «Samfunnsplan for Karmøy 2021-2030», satt opp etter de satsingsområdene planen bygger på.

God helse og livskvalitet

Folkehelse må gjøres til en naturlig del av samfunnsplanleggingen der folk bor og møtes.

Vi må utvikle et inkluderende helsefremmende samfunn som fremmer livskvalitet, utjevner sosiale forskjeller, skaper gode oppvekst- og levekår og gjør det lett å ta sunne valg. Derfor er det viktig å spille på lag med frivillige organisasjoner / idrettslag som på dugnad legger til rette for fysisk aktivitet for barn, unge og eldre i sitt lokalsamfunn. Sett i et folkehelseperspektiv, er dugnadsinnsatsen ute i idrettslagene i Karmøy gull verdt.

Vi må få fortgang i arbeidet med å legge til rette for turveier i hele kommunen.

God utdanning

Mennesker i lokalmiljøet og deres kunnskaper er en viktig ressurs. Derfor ønsker vi en desentralisert skolestruktur i Karmøy også i fremtiden.

Senterpartiet ønsker mer fokus på yrkesrettet fagskoleopplæring, derfor mener vi det vil være lurt å tilrettelegge for et arbeidslivsfag allerede i ungdomsskolen. Det bør lages læreplaner som tilrettelegger for mer læring gjennom praktisk arbeid.

Kombinasjonen mellom praktisk og teoretisk kompetanse er attraktiv for næringslivet. 

Vi ønsker å jobbe for mindre testing og mer læring i skolen. Økt tillitt til lærerens arbeid og mindre rapportering, vil gi bedre læring og trivsel i skolen. Godt samspill mellom lærer og elev er viktigere enn kartlegging og tester.

Befolkningen i Karmøy vokser ikke slik en skulle ønske. Et viktig tiltak for å stanse en uønsket trend er å satse på gode vilkår for barn og unge i skolen. 

Likestilling mellom kjønnene

Menn i helse er et nasjonalt program der blant annet kommunene er samarbeidspartnere. 

Prosjektet blir sett på som en av de mest vellykkede satsingene på rekruttering av menn til helsesektoren. Karmøy kommune må fortsatt gjøre sitt ved å bevilge midler til fleksible lærlingeplasser for den enkelte deltaker.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kommunen må utstede anbudsgrunnlag som er av en størrelse lokalt næringsliv kan konkurrere i. Flere store, lokale bedrifter har en policy om å handle lokalt i størst mulig grad. Det er MINST like viktig at Karmøy kommune har det samme!

Det er viktig at kommunen alltid er på tilbudssiden med næringstomter, slik at vi er i posisjon til å tiltrekke regionen investeringsvilje, verdiskaping og sysselsetting. Næringstomter må likevel anlegges med minst mulig belastning på natur og landbruksarealer.

Arealer langs Karmsundet – selveste Nordvegen, har gitt Karmøy og regionen arbeidsplasser og verdiskaping i generasjoner. Det er en tabbe å bygge ned dette med boligarealer, slik vi ser det. Denne praksisen bør ta slutt, Norges travleste skipsled kan ennå i generasjoner gi Haugalandet arbeidsplasser og verdiskaping!

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Senterpartiet kan ikke støtte en samfunnsplan som har fastsatt at kun 25% av framtidig boligbygging skal foregå utenfor sentrum av de tre byene i kommunen. Vi vil støtte opp om en naturlig satsing på å bygge byene innenfra og utover ved hjelp av fortetting og oppføring av boliger og leiligheter som passer i en framtidig bykjerne. I dette arbeidet er det viktig å også avsette plass til «grønne lunger».

Sentrumsboliger som må tilpasses den aktuelle kjøpergruppen. Klarer vi å skape attraktive sentrumsmiljøer, mener vi dette vil tiltrekke seg den eldre delen av denne kjøpergruppen, som igjen vil gi førstegangsetablerere og småbarnsforeldre ledige eneboliger ute i bygdene.

Det må være fokus på forretning/kontor i sentrumsnære planer. Dette vil gi positive ringvirkninger for byene. Kommunens eksisterende arealdel legger premissene for dette som før.

Det er av avgjørende betydning at Karmøys etablerte lokalmiljøer også utenfor byene får utvikle seg i og rundt sin nærskole og idrettsanlegg og at disse får sin naturlige del av befolkningsveksten i Karmøy. Slik sikrer vi at vi drar nytte av de eksisterende kvaliteter og fremtidige muligheter som både kan og bør videreutvikles i både byer og bygder. Dette vil også være med på å bygge opp under den lokale nærbutikken, slik at den overlever og kundene gjør sine innkjøp her heller enn å kjøre bil til Raglamyr!

Stoppe klimaendringene og styrke naturmangfoldet

Karmøy Kommune må engasjere seg i kollektivtilbudet som tilbys fra fylket. Det må settes opp et busstilbud som er mye bedre tilpasset behovet enn det som er tilfellet i dag. Dette gjelder ikke minst skoleskysstilbudet både til barne, ungdoms og videregående skoler. Stadige omrokeringer, ruteendringer og dårlig korresponderende ruter fører til at ungdommen ikke tar buss, men blir kjørt med bil.

Vi må i mye større grad enn i dag hegne om, og ivareta de store sammenhengende landbruk, natur og friluftsområdene vi har igjen i Karmøy. Det må tas hensyn til nasjonale målsettinger for nedbygging av matjord, samt at kommunens egen jordvernstrategi hensyntas i byggesaker, reguleringsplaner og samferdselsprosjekter. 

For å verne om den beste matjorda og de mest drivverdige landbruksarealene, bør vi i den kommende arealplanen ta inn «kjerneområde landbruk» som et begrep for å verne landbruksinteressene mot utbygging. I disse områdene skal jordbruket ha et særlig vern! Dette er helt avgjørende slik forventningene og kravene fra storsamfunnet er til landbruket i dag, både med hensyn til miljø, effektiv drift, økonomi og dyrevelferd. Dessuten er og blir kortreist mat en miljøvennlig affære satt opp mot produkter som er fraktet inn fra andre verdensdeler.

Samarbeid for å nå målene

Politikken og valgene som blir tatt, må gjøres med størst mulig involvering av innbyggerne. Det må legges til rette for at folk føler de blir hørt, her har de enkelte partigruppene også et ansvar for å la folk slippe til i gruppemøter osv, for å legge fram sine ideer og synspunkter.

Vi må unngå en by mot bygd debatt, den fører ingen steder hen. Bygdene har bruk for fungerende byer, og byene har bruk for bygder hvor det er liv i nærbutikken og hvor lokalmiljøet har framtidstro!

 

Tor Asle Grønningen

Gruppeleder Karmøy Senterparti

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.