Illustrasjon: Norwegian Offshore Wind Cluster
Leserinnlegg:

Rødt Haugaland krever vedtak om å få konsesjonen omgjort


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her

MENINGER: Rødt Haugaland representerer borgere og naturens stemme, ved å sette naturvern, føre/var-prinsippet først og har klagerett etter forvaltningsloven §28. 
Vi vil legge til at Norges Miljøvernforbund har en pågående underskriftskampanje mot METcenter sin plassering av vindturbinene utafor Karmøy som hittil har samlet nærmere 3000 underskrifter.

Vi ber om at klagen tas opp til behandling og at vedtaket omgjøres.

Bakgrunnen for klagen er prosessen rundt selve behandlingen av vedtak i forvaltningsorganet, og den negative påvirkningen anlegget vil få for våre nærområder langs kysten på Karmøy, Haugalandet. Derfor mener vi at vedtaket til NVE er feil.

Vi ser også på at lokalisasjonen for testsenteret vil negativt påvirke viktige kulturminner, kulturmiljø, folkehelse og friluftsliv.

Vi er også sterkt bekymret for sikkerheten til lokale fiskere, at eksisterende arbeidsplasser skal gå tapt, at viktige trekkruter til fugl og gyteområder/marint økosystem blir ødelagt, samt den totale belastningen et økosystem får i området der testsenter er planlagt.

Foreliggende konsesjon og konsekvensutredning, har etter vår vurdering, fremdeles så vesentlige mangler i forhold til de krav havenergiloven § 6 og havenergilovforskriften setter til søknader om konsesjon og prosjektspesifikke konsekvensutredninger, at vi mener vedtaket må omgjøres.

I forskrift til Havenergiloven er det slått fast at konsekvensutredningen skal gjøre rede for energianlegget, og det er listet opp hva en prosjektspesifikk konsekvensutredning som et minimum skal omhandle (jf. også forskrift om konsekvensutredning § 19, 1. ledd).

Det er påpekt at det er vesentlige mangler ved foreliggende konsesjonssøknad og konsekvensutredning, og at saken ikke framstår som tilstrekkelig opplyst til at det kan tas stilling til konsesjonsspørsmålet i denne saken.

Rødt Haugaland krever vedtak om å få konsesjonen omgjort.

Dersom klagen ikke tas til etterretning så har vi et demokratisk problem. Høring som ikke blir lyttet til og at faginstanser og miljøvern organisasjoner som har brukt mye tid og ressurser på å skrive klage og ikke blir hørt, er alvorlig.

Dersom en setter seg inn i det politiske vedtaket som Karmøy kommune gjorde under behandling av selve saken i kommunestyret 7/3.2022 vil en kunne se hvor lite seriøst saken ble håndtert fra politisk hold.

NVE har selv vektlagt at innspill fra berørte kommuner er viktig. Her var det manglende kunnskapsgrunnlag og viktig dokumentasjon som ikke var vedlagt i prosessen der kommunestyret skulle avveie for/imot å sende et så viktig høringssvar til NVE. Dersom vi skal ha et forvaltningsorgan som ivaretar både våre borgere og vår viktige natur ber vi om at klagen imøtekommes.

For Rødt Haugaland

Per Andersen/for Kristian Mateo Norheim (leder)