Selge bolig privat? Unngå denne fellen


Har du spørsmål? Ta kontakt med Advokat Anders Gustavsen  Tlf: 957 65 528 Mail: [email protected]

Dagens avhendingslov gir mulighet for å selge bolig «som den er», noe som medfører at det er kjøper som i stor grad har risikoen for feil og mangler. Bare dersom mangler gjør at boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde
grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, kan selger holdes ansvarlig. I rettspraksis er dette tolke
t slik at utbedringskostnadene må overstige 4-6% av kjøpesummen for at det skal anses som en mangel selger har ansvaret for.

Etter dagens lov må kjøper gjøre grundige undersøkelser, samtidig som at selger «vinner» på å undersøke minst mulig ved egen bolig før salg. Dersom selger ikke er kjent med mangler på salgstidspunktet, vil vedkommende normalt heller ikke anses å være ansvarlig for disse.

Et av hovedpoengene i det nye forslaget er at selger ikke kan ta «som det er» forbehold. Dette medfører at selger blir ansvarlig for alle feil og mangler som det ikke er opplyst om og som overstiger en viss minsteterskel. Selger vil derfor måtte gi informasjon om mangler, typisk ved at det inn­hentes grundigere tilstandsrapporter før avtaleinngåelsen. Man vil kunne «beskytte» seg mot den økte risikoen ved bruk av boligsalgsforsikring.

Kjøper har på sin side en undersøkelsesplikt, og må sette
seg inn i alt salgsmateriale som foreligger, blant annet ­tilstandsrapporten. Mange forbrukerkjøpere forstår dessverre ikke omfanget av denne undersøkelsesplikten. Regjeringen foreslår at det lovfestes at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstands­rapport eller annen relevant salgsdokumentasjon. Kjøperen kan da ikke påberope seg disse forholdene som mangler.

En naturlig konsekvens av dette er at det stilles strenge krav til selve tilstandsrapporten og dens faktiske innhold. Dette vil kreve at takstmenn og bygningskyndige utarbeider tilstands­rapporter som holder tilstrekkelig kvalitet, er utfyllende og informative.

Lovendringene stiller større krav til formidling av opplysninger og undersøkelser, og er ment å føre til sikrere bolighandel.

Forslaget flytter risiko ved boligkjøp fra kjøper til selger, og det kan nok stilles spørsmål ved om forslaget i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til at også selger av brukte boliger g­jennomgående er forbruker og amatør. Eurojuris Haugesund/Åkrehamn