Hva gjør du om den innleide håndverkeren ikke leverer som avtalt?

I Norge er vi i verdenstoppen hva gjelder oppussing. Mange velger selv for å stå for oppussingen, mens andre leier inn fagfolk til arbeidet. Selv med innleid hjelp er det imidlertid ikke alltid at resultatet blir som en hadde forventet. Det er i et slikt tilfelle greit å ha en oversikt over hvilke rettigheter man har ved kjøp håndverkertjenester.

Hva er en håndverkertjeneste?

En håndverkertjeneste kan defineres som alt arbeid utført av håndverkere på en eiendom eller ting. Dette vil kunne være avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som f.eks. reparasjoner, vedlikehold eller ombygging. 

Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel dersom resultatet ikke er i samsvar med avtalen, eller hvor det foreligger forsinket eller mangelfullt håndverkerarbeid. Sistnevnte vil f.eks. være aktuelt hvor tjenesten ikke er gjort fagmessig, eller hvor tjenesten ikke er i samsvar med de sikkerhetskrav som er fastsatt i lov eller i medhold av lov. 

Hva kan du kreve?

Dersom det foreligger en mangel, er det flere misligholdsbeføyelser som kan være aktuelle. For det første er det en mulighet til å holde tilbake betaling. Tilbakeholdelsen skal ikke imidlertid ikke overstige beløpet det vil koste å få utbedret feilen eller mangelen. 

En annen mulighet er å kreve retting. Håndverkeren har både en rett og en plikt til å rette feilen. Retting skal skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Samtidig skal rettingen skje på håndverkerens regning.

Et tredje alternativ er prisavslag. Det å kunne kreve prisavslag er betinget av at håndverkeren ikke kan eller vil rette feilen eller mangelen. Prisavslaget skal i så tilfelle tilsvare kostnadene ved å få mangelen retten. Dersom prisen på å rette feilen eller mangelen blir urimelig høy i forhold til den nytten du vil få, skal prisavslaget settes til forskjellen mellom den avtalte tjenesten og den mangelfulle tjenesten. 

En fjerde mulighet er å heve avtalen. Dette vil typisk være aktuelt hvor det er blitt gjort feil som gjør at du ikke får noen nytte av jobben som er blitt utført. Håndverkeren vil i et slikt tilfelle ikke ha krav på betaling, men håndverkeren kan kreve å få tilbakelevert materialer, dersom dette ikke er til større ulempe for forbrukeren. Hvis materialer f.eks. ikke kan tilbakeleveres, kan håndverkeren kreve et vederlag tilsvarende verdien dette har for forbrukeren. Dersom det kun er avtalen for resten av arbeidet som blir hevet, kan håndverkeren kreve full betaling trukket fra hva det vil koste å få utført den delen av arbeidet som gjenstår. 
I enkelte tilfeller vil det også være aktuelt å kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen eller forsinkelsen. Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og heving.  

Husk å reklamere!

Det gjelder en to- års reklamasjonsfrist på håndverkertjenester. For arbeid på ting som skal vare «vesentlig» lenger enn to år, og for arbeid på fast eiendom er den absolutte fristen fem år. 
Uavhengig av reklamasjonsfristene er det uansett ikke slik at en kan vente i lengre perioder før velger å reklamere. Etter håndverkertjenesteloven kan forbrukeren tape sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom mangelen ikke påberopes «innen rimelig tid» etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det er derfor svært viktig å reklamere så fort som mulig dersom du oppdager en mangel. 


Hvor kan du klage?

Først må du rette kravet mot håndverkeren. Hvis håndverkeren bestrider kravet, er det flere alternativ du kan velge mellom. Du kan klage til enten Håndverkerklagenemnda, Forbrukerrådet eller til Forliksrådet.

 
Tvist dekkes av forsikringen

Å vurdere om det foreligger en mangel, hvilke krav som bør fremsettes eller hvordan man skal gå frem er ikke alltid like enkelt. Det vil ofte være hensiktsmessig å ta kontakt med en advokat for juridisk bistand.
I en tvist om håndverkertjenester vil normalt din innboforsikring eller husforsikring dekke mesteparten av dine utgifter til juridisk bistand. 

 

Vi i Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS bistår regelmessig i slike tvister.

Ta gjerne kontakt med Magnus for en uforpliktende prat.

 Telefon: 40476909

E-post: [email protected] 

Advokatfullmektig Magnus Stene Holstad

 

 

Om Eurojuris: 

Firmaet består for tiden av 17 advokater/advokatfullmektiger, fordelt på våre kontorer i Haugesund, Åkra og Etne. Ta en uforpliktende telefon til vårt sentralbord på telefon 52 70 10 30 eller send oss en e-post på [email protected]. Våre medarbeidere vil sette deg i kontakt med rett person. Du kan også kontakte en av våre advokater direkte her