Alf Magne Grindhaug (KrF).
Leserinnlegg:

«Pårørendes innsats må verdsettes høyere»

Mange pårørende gjør en viktig innsats og er til stor støtte for sine eldre.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: I et aldersvennlig samfunn må samfunnet tilpasses den enkeltes behov for fellesskap, aktivitet og trygghet. KrF vil legge til rette for at eldre kan leve et aktivt liv ved å se på eldre som en ressurs. Om sykdom og skrøpelighet rammer, så skal den enkelte oppleve god omsorg som dekker egne behov. Den offentlige omsorgen må styrkes og forbedres. Men også den uformelle omsorgen og frivilligheten er en viktig del av løsningen for en varm og trygg omsorg for våre eldre. 

Derfor vedtok KrF på sitt landsmøte en støtte på 7 500 kroner til pårørende som tar vare på sine pleietrengende familiemedlemmer. Pårørendestøtten vil fornye eldreomsorgen og bidra til at eldre kan bo lengre hjemme. Ordningen skal ikke erstatte offentlige helsetjenester, så som hjemmesykepleie. I tilfeller der den eldre mottar helsetjenester som følge av statlige ordninger eller kommunale vedtak, skal disse fortsatt ivaretas av det offentlige. 

Ordningen skal være statlig, skattefri og pensjonsgivende. Pårørendestøtte er en ordning hvor barn, barnebarn eller andre nære pårørende utpekt av den eldre med et dokumentert omsorgsbehov, kan få økonomisk støtte for å ta en del av omsorgsoppgaven. De pårørende må bo i tilknytning til den eldre, slik at jevnlig oppfølging er mulig.

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, også om helsen skranter. Det er viktig å finne nye løsninger som styrker den hjemmebaserte omsorgen. Mange pårørende tar et stort omsorgsansvar for sine nærmeste. KrF mener denne «usynlige» omsorgen må verdsettes i større grad enn i dag, og at det tilrettelegges for nye løsninger som kan utfylle det offentlige tjenestetilbudet, for å imøtekomme den enkeltes behov. 

KrF foreslår også «avlastning på resept» for pårørende til eldre med omsorgsbehov. Flere eldre står i en omsorgssituasjon for ektefelle med demenssykdom eller andre alvorlige sykdomsforløp. De er både pårørende og omsorgspersoner, og trenger derfor å sikres avlastning slik at de kan fortsette å stå i en krevende omsorgssituasjon over tid. 

KrF ser at mange dras mellom omsorg for egne foreldre og kanskje samtidig omsorg for egne barn / barnebarn. Vi vil gi en håndsrekning til de som tar på seg store omsorgsoppgaver for egne pårørende. KrF anerkjenner de nære fellesskap som en ressurs. Å anerkjenne dette ved å gi en pårørendestøtte, er ikke en trussel mot, men en del av løsningen for framtidens velferd. 

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Et behov for større trygghet, hjelp, fellesskap og/ eller en mer tilrettelagt bolig, kan resultere i at det blir vanskelig å bli boende hjemme hos seg selv, særlig alene, over tid, og med økende alder. 

Det at den eldre bor tett på sine pårørende, kan gi en nødvendig trygghet for den eldre, og vil også gi større trygghet for de pårørende. Omsorgsstøtte for pårørende til eldre kan være et alternativ til at den eldre flytter til annen tilrettelagt bolig og at de opplever den nødvendige tryggheten i hverdagen i kjente omgivelser.

Mange partier peker på en ensretting, hvor kommunene skal få stadig mer ansvar. De etterlater et inntrykk av at det bare er kommunalt ansatte som skal og kan ta seg av omsorgsoppgaver. Vi mener at det er en mer moderne løsning å legge opp til økt valgfrihet og ønsker å åpne for mer pårørendeomsorg. Når en sønn eller datter hjelper sin gamle far, er de en ressurs som skal anerkjennes. Pårørendes hjelp er ikke en trussel mot, men en del av framtidens velferd. 

Alf Magne Grindhaug
Tredjekandidat til Stortinget Rogaland KrF