«Omkjøringsveiens formål»

LESERINNLEGG: Etter å ha sett litt på den siste tids leserinnlegg og svar på disse ser det dessverre ut til at mange har glemt formålet med ny vei.

I 2002 vedtok Stortinget en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Nullvisjonen betyr at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de trafikkulykkene vi ikke klarer å forhindre.

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker.

Dette innebærer blant annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket for atferd skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos oss trafikanter, og i størst mulig grad medvirker til at våre menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død. Menneskets tåleevne er en kjent faktor i dette, og veg og kjøretøy må da bygges ut fra dette.

Det er også de som mener at omkjøringsveien vil øke faren for alvorlig ulykker pga. høyere fart. Med tanke på nullvisjonens formål og veiens utforming klarer jeg ikke å se denne problemstillingen. Veien er også dimensjonert etter fartsgrensen.

Med tanke på ulykker her kan det blant annet utføres trafikantrettet virksomhet rettet mot høyrisikogruppene (unge og eldre trafikanter, trafikanter med annen kulturell bakgrunn, MC førere), politiets og Statens vegvesens kontrollinnsats styrkes. Ellers er krav til sideterrenget oppfylt, ingen private avkjørsler langs strekningen, det er heller ingen uoversiktlige kurver og deler av strekningen er prosjektert med midtrekkverk/midtdeler.

En utbedring av dagens vei vil heller ikke medføre vesentlige trafikale, sikkerhetsmessige eller nærmiljømessige forbedringer på Åkra, og ble derfor ikke anbefalt som en fremtidig løsning. 

Dagens vei har blant annet mange avkjørsler og alle undersøkelser viser at jo flere avkjørsler, jo større ulykkesrisiko. Joda, en kunne ha laget flere samleveier for disse med en utbedring langs veien, men hva da med alle eiendommer som må eksproprieres? Hvor mange hus må rives? Hvor mange års venting må til med tanke på regulering og prosjektering osv?

Hvorfor skulle ulykkesrisikoen øke med en ny fremtidsrettet vei på Karmøy, men ikke ellers i landet?

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Minner også om at slik omkjøringsveien er vedtatt bygget er det alternativet som kommer best ut i konsekvensutredningen hva ulykkesrisiko angår. 

For Åkra sør – Veakrossen (omkjøringsveien) gir nullvisjonen også et etisk et grunnlag for prioritering av veien. Veien er prosjektert med tiltak rettet mot ulykkestyper med gjennomgående høy alvorlighet, det vil si møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av myke trafikanter. Vegvesenets planlegging er også bygget opp under en bærekraftig og trafikksikker areal- og transportpolitikk for strekningen Åkra sør – Veakrossen.

 

Åkra sør – Veakrossen formål:

  • Bedre trafikksikkerhet, færre ulykker og nestenulykker
  • Mindre ulemper for nærmiljøet i form av støy og dårlig luft
  • Et bedre sentrumsmiljø i forhold til trafikk, barrierevirkning og utrygghetsfølelse
  • Å legge til rette for at det kan skapes et trivelig, levende sentrum med vekt på estetikk, utemiljø, universell utforming, bomiljø og handel
  • Legge bedre til rette for myke trafikanter
  • Redusere unødig biltrafikk, både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk
  • Legge til rette for gunstige forhold for kollektivtrafikk
  • Bedre tilkomst til industri- og næringsområdene.
 

For meg er det litt skremmende å lese i sosiale medier at noen ser ut til å ville vente med en utbygging til vi har fått noen flere dødsulykker, «det er jo ingen barn gjennom Åkra» som har blitt drept er det blitt sagt blant annet i sosiale medier. Mener de virkelig å være så kyniske å ville vente til dette eventuelt skjer har jeg spurt meg selv om? 

Når det argumenteres at omkjøringsveien er alt for dyr tenker jeg at ethvert menneske er unikt, og kan da ikke byttes mot andre verdier. I tillegg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet som vi ikke kan godta, på tross av de fordelene vegtrafikken gir oss. Med andre ord så er kostnadene med nye fremtidsrettede veier en god forsikring uansett hvor i landet vi bygger disse og dermed bedrer trafikksikkerheten for alle trafikanter.

Det har vært flere dødsulykker mellom Åkra og Sevland. I tillegg har det vært noen til dels alvorlige ulykker. Men heldigvis har vi ikke hatt noen dødsulykker de senere år. 

«Småbulking» har jeg inntrykk av at skjer bort imot ukentlig gjennom Åkra, og burde ha vært en unødvendig utgift da mange av disse ofte kunne ha vært unngått med et trafikksystem i henhold til dagens standard.

Når et av motargumentene for denne trafikksikre veien er at «kjekt å ha» velger jeg å se det som en dramatisering av situasjonen. 

Statens vegvesen planlegger og bygger ikke veier i Norge fordi det er «kjekt å ha», de gjør det for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det er blant annet derfor ulykkesstatistikken i Norge stadig går nedover, fordi Statens vegvesen gjør den jobben de skal. At bilene blir bedre å sikrere spiller også selvsagt inn i denne statistikken.

At enkelte synes at det er trafikksikring nok langs strekningen med to nye rundkjøringer i eksisterende veikryss og forlengelse av Engvegen er jeg sterkt uenig i. De vil nok hjelpe noe for sikkerheten i disse kryssene, men ikke ellers langs veien. Nevnte rundkjøringer hjelper lite for både gjennomgangstrafikken i Åkrehamn, fremkommelighet og alle avkjørsler mellom Ådland og Veakrossen.

Å ha opp imot 10 000-11 000 ÅDT gjennom en bolig og handlegate er etter min mening en utdatert tankegang.

Ragnar Laugen

 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.