Illustrasjonsbilde. Foto: Statens Vegvesen.

«Omkjøringsveien: Vedtaket inneholder sterke føringer»

Skrevet av Kent Olsen
09.12.2018 17:03 - OPPDATERT 09.12.2018 18:03

MENINGER: Kommunaldepartementet har nå godkjent Karmøy kommunes ønske om en omkjøringsvei mellom Åkra og Vea. Godkjennelsen er imidlertid spekket med sterke føringer for en ny planlegging av veien.

Kommunen og Statens vegvesen må nå utarbeide nye alternativer for traseer (det vil si «alternativ 3 redusert»), og i langt større grad enn i den opprinnelige planen konkretisere og fastsette flere nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta naturmangfoldet, jordvern, friluftsliv og landskap.

Regjeringen er klar på at det ikke er behov for den sørligste delen av omkjøringsveien, noe både lokale bønder og Åkrehamn Vekst tidligere har påpekt. Hensynet til naturverdier tilsier ifølge regjeringen at denne delen må utgå, med grunnlag i prinsippene i naturmangfoldloven §§ 10-12.

I vedtaket står det også at det skal vurderes miljøkulvert på hele eller deler av strekningen for å minimere tap av kystlynghei, og ivareta naturmangfoldet og øvrige verdier.

Departementet legger også til grunn at det skal gis økologisk kompensasjon for tap av utvalgte naturtyper i forbindelse med reguleringsplanprosessen, begrunnet i naturmangfoldloven § 53 tredje ledd.

Vi håper flertallet i Karmøy kommunestyre nå retter seg etter de føringene som regjeringen gir i vedtaket.