Killingtjørnkrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

Omkjøringsvegen er uansvarlig politikk

Skrevet av Camilla Sørensen Wik
10.02.2019 18:44 - OPPDATERT 10.02.2019 19:44

MENINGER: 9. februar gikk ordførerne på Haugalandet ut i mediene med kritikk av samferdselsministeren. De mener han bevisst trenerer den vedtatte takstøkningen i Haugalandspakken, der minst 400 millioner kroner til prosjekter som omkjøringsvegen mellom Ådland og Veakrossen, er tapt.

Dette får oss til å spørre: Er omkjøringsvegen «på det nærmeste fullfinansiert», slik Karmøys ordfører Jarle Nilsen hevder det? 

Og hva ligger til grunn for vegdirektoratets «trenering» av saken? 

Kan det ha noe å gjøre med at omkjøringsvegen har så stor negativ netto nytteverdi (ca. 350 millioner kroner) at vegdirektoratet mener at slike prosjekter ikke kan forsvare en dobling av bomtakstene på Haugalandet? 

Kanskje vegdirektoratet mener at hvis man skal bruke penger på å løse de nærmest bagatellmessige trafikkutfordringene i Åkra og omegn, så bør man heller velge et annet og mer samfunnsøkonomisk fornuftig alternativ? 

Omkjøringsvegen framstår som et rent byutviklingsprosjekt der man ikke aner hvor mange som vil bruke selve vegen. 

Som Karmøy Næringsråd har sagt det: Politikerne i Karmøy må ta utgangspunkt i dagens trafikksituasjon når de vedtar vegutbygging. De mest kritiske vegprosjektene med høyest kost-nytteverdi med henhold til «flaskehals»-problematikk og trafikksikkerhet må prioriteres. 

Og bompenger skal som kjent ikke brukes til byutvikling.

Det er uansvarlig politikk å bruke omtrent en milliard kroner på et vegprosjekt som ikke på langt nær løser trafikkproblemer der den bygges. Med en ÅDT sør for Åkra på ca. 4000, sier det seg selv at gjennomgangstrafikken i Åkra sentrum er lav. 

Ellers er trafikken i området lokaltrafikk med målpunkt i lokalmiljøet, noe man må regne med i en liten by som Åkra. 

I tillegg er ikke omkjøringsvegen forankret i overordnete arealplaner, kommuneplan for Karmøy eller Regionplan Haugalandet, noe som gjør den enda mer problematisk. 

Vi har en appell til politikerne i Ap, KrF, Høyre og Senterpartiet i Karmøy: Omkjøringsvegen er et samfunnsøkonomisk hasardiøst prosjekt uten forankring i trafikale behov, og om dere bygger den, ødelegger dere et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap med viktige nasjonale landbruks- natur- og friluftslivsverdier. 

Inngrepet er irreversibelt. Store arealer ødelagt for alltid. 

Vil dere virkelig det? 

Les alt om:

Meninger Karmoynytt