Arkivfoto, Helge Thorheim

«Omkjøringsvegen Åkra Sør – Veakrossen - et prosjekt for Karmøys fremtid»

Skrevet av Øystein Merkesvik
17.10.2018 13:35 - OPPDATERT 17.10.2018 15:35

MENINGER: Over den senere tid er det skrevet flere innlegg i media om det planlagte veianlegget Åkra Sør-Veakrossen (omkjøringsvegen). Etter at  Kommnal- og moderniseringsdepartementet i siste Stortingsperiode skar igjennom og tilsidesatte Fylkesmannen i Rogaland sin innsigelse til trasevalg for Omkjøringsvegen, har det vært mange negative kommentarer til veiprosjektet.  Spesielt fra Karmøy SV, representert ved Odd Magne Hansen, der han blant annet mener videre planleggingsarbeid med prosjektet må stoppes på grunn av at Sivilombudsmannen mener kommunedelplanen ikke er tilstrekkelig utredet etter Naturmangfoldloven, dette selv om Sivilombudsmannen ikke er en rettsinstans.

Det er forunderlig at Karmøy FrP nå har snudd i denne viktige saken, og i stedet for omkjøringsveg bare ønsker rundkjøring i Vea-krossen og ved Opel-krysset i Åkrehamn. I forhold til utbyggingskostnad uttaler gruppeleder Einar Endresen:  «Omkjøringsvegen vil koste ca. 1 milliard bompengekroner å realisere». I tillegg argumenteres det at det er for dyrt i forhold til hva en får igjen, og at bilistene må betale for dette.  Når det gjelder kostnaden, kan en spørre gruppeleder i FrP hvor han har tallet 1 milliard fra? Riktignok er dette tall som Odd Magne Hansen med flere flittig har benyttet, men det blir ikke mer riktig av den grunn. Til orientering så er siste rapportering av kostnadsanslag til styringsgruppen fra Statens vegvesen på 702 mill. kroner, og dette er et stykke fra en milliard.

Dette veiprosjektet er det høyest prioriterte veganlegget i Haugalandspakken for veier innen Karmøy kommune, og det ble i Statens vegvesens strekningsanalys fra 2007, satt opp på første plass ut fra de kriterier som lå til grunn for slike evalueringer, herunder trafikkulykker, antall kryssinger, trafikkbelastning med mere.

Arbeid med kommunedelplan (trasevalg) for prosjektet startet opp på ettervinteren i 2009, og det begynte med ideseminar i Åkrehamn med meget bred deltakelse. På dette tidspunktet var veien statlig og hadde betegnelsen Rv14. Etter 2010 trådte ny regionreform i verk og veien gikk over til å bli fylkesvei Fv14.

Neste år har prosjekteringen av Omkjøringsveien 10-års jubileum, uten at det er etablert noen omkjøringsvei. Jeg finner det trist å se at folkeviljen ikke slår gjennom i større grad enn den har gjort når et nesten samlet kommunestyre, Statens vegvesen og Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune er samstemte i trasevalg og betydning av veien. To ganger har Fylkesmannen i Rogaland rettet innsigelse mot planene, noe som har medvirket til sterk utsettelse av videre konkret planlegging.

Det er nå kommet inn flere gode leserinnlegg i media som gjelder Omkjøringsvegen, og jeg vil trekke frem Ståle Landås (leder av Skudenes Næringsforening) sitt innlegg med tittelen «Det er livsnerven som står på spill». Videre vil jeg trekke frem et meget godt innspill fra Eivind Nordbø med tittelen  «Folk og bilistar i Karmøy må stå saman som folk!». Og til slutt i denne omgang vil jeg også vise til svært godt innspill fra Ørjan Fjellkårstad (nestleder Karmøy Senterparti) med tittelen «FV47 Åkra sør-Veakrossen: - Vi treng ein veg som er bygd for framtidig utvikling». Jeg slutter meg til innholdet i alle de refererte innleggene.

Når det gjelder inntektene til Haugalandspakken som kommer fra bomstasjonene, så har det i hele perioden 2009 – 2018 kommet inn i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner totalt (i dette tallet har jeg prolongert tall for 2015-2017, mens 2018-tall er faktiske for 1.halvår x2).  Av dette er det kommet inn 630 mill kroner fra bomstasjonene på Karmøy, og Karmøy sin andel har gått fra ca 33% av totalen til 36,9% i 2018. Med de anleggene som er ferdigstilt i Karmøy kommune samt de to anleggene som er under bygging, er det bygget for 200 mill. kroner i Karmøy.  Dette vil si at det er tatt inn 430 millioner mer i bommene på Karmøy enn hva som er bygget her til nå.

Så kan en undres hvorfor det er slikt misforhold på innbetalinger og anvendelse av midler i vår kommune. Alle negative innspill mot prosjektene i Haugalandspakken etter at de er vedtatt vil i sum påvirke fremdriften av prosjektene i negativ retning. Det er trist å se at prosjekter som skal bidra til å føre Karmøy inn i en ny tid i minst 100 nye år, blir utsatt gang på gang.  Prosjektene som er vedtatt i Haugalandspakken, deriblant av de kommunale myndighetene i Karmøy, har vært velkjent siden 2006/2007.

Det er nå på tide å gjennomføre dette viktige samferdselsløftet som prosjektene i Haugalandpakken er, slik at det ikke er samferdselsløsninger som hindrer positiv utvikling i vår kommune. For å sitere Ståle Landås: «Det er livsnerven som står på spill». Og da mener jeg hele kommunen.

Uten en rask fremdrift nå, så betyr det bare at innbetalte midler til Haugalandspakken går til å finansiere andre prosjekter enn i Karmøy.

 

 

 

 

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt