Hein Berdinesen, Åkrehamn.
Leserinnlegg

«Om hyllester, teknokrater, strategiplaner og klipp og lim fra Store norske leksikon: Replikk til Thor Otto Lohne»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. 

MENINGER: I et leserbrev i Karmøynytt hyller leder i Karmøy næringsråd, Thor Otto Lohne, lokalpolitikerne for å ha satt til side rådmannens forslag til arealstrategi i samfunnsdelen til ny kommuneplan, og erstattet den med en egen, selvkomponert strategi. 

 Rådmannens arealstrategi kommer som følge av omfattende, og for kommunen kostbare, utredninger gjort av fagfolk innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. 

Politikernes selvkomponerte strategi bygger ikke på fagkunnskap og utredninger. Den er nærmest diktet. 

Med utgangspunkt i utredninger og føringer fra nasjonale og regionale styringsdokumenter for kommunal arealplanlegging, konkluderer rådmannen med at mesteparten av den framtidige boligvekst må konsentreres i de tre byene i Karmøy. Det er mange gode grunner til dette. 

Det handler om fortetting for å hindre byspredning og nedbygging av naturverdier og matjord, det handler om smarte og besparende løsninger for teknisk infrastruktur, det handler om transportløsninger som ikke blir for arealkrevende, det handler om tilbud av kommunale tjenester, og ikke minst handler det om at næringslivet får bedre og mer forutsigbare betingelser enn før i Karmøy. 

Rådmannens konklusjon er ikke tilfeldig. Alt det ovennevnte er også sentrale punkter i de to viktigste styringsdokumentene for arealplanlegging i Norge, nemlig Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og Regional plan for areal og transport på Haugalandet. I de andre kommunene på Haugalandet legges det stor vekt på at disse styringsdokumentene skal være grunnlaget for all arealplanlegging – ja, det står til og med i Plan- og bygningsloven at kommunene er lovpålagt å gjøre det. 

Styringsdokumentene er utarbeidet av det Lohne kaller «teknokrater». Teknokrater er fagfolk som, ut fra sin ekspertise, eksempelvis utreder arealstrategier for lokalpolitikere, og kommer med anbefalte løsninger i form av saksutredninger, som politikerne så behandler.

Dette samspillet er helt nødvendig, for et kommunestyre er en broket forsamling når det gjelder bakgrunn, og de har ikke den nødvendige fagkompetansen til å gjøre egne utredninger. 

Det er derfor trist å se at Lohne, som er leder av Karmøy næringsråd, prøver å få saken til å handle om at «teknokrati og markedskrefter» kan ødelegge Karmøys framtid gjennom en ny arealstrategi. Det er en, mildt sagt, pussig vinkling på saken. Det at kommunestyret valgte regelrett å slette rådmannens forslag til arealstrategi, inkludert det faglige kunnskapsgrunnlaget den bygger på, og erstatte den med en egenkomponert tekst, som ikke har et faglig grunnlag, har helt andre årsaker enn den jobben «teknokratene» i rådmannens stab har gjort med arealstrategien. 

Lohne hyller lokalpolitikerne for å hensynta alle punktene til Karmøy næringsråd i høringsrunden til samfunnsdelen. Problemet er at punktene setter korsfot på alle avtaler som er gjort mellom planleggerne i Rogaland fylkeskommune og kommunene på Haugalandet når det gjelder arealplanlegging. Karmøy næringsråd og Karmøy kommunestyre gir tydeligvis blanke i det. 

Et eksempel: Ifølge Lohne og næringsrådet er det greit at lokalsentrene i bygder og tettsteder dimensjoneres for sitt omland, men dette skal ifølge dem «ikke stå i veien for kommersielle hensyn». Kravet er blottet for innsikt i det regionalt bestemte strategiske behovet for å skille mellom funksjoner for by og funksjoner for bygder og tettsteder: Ifølge Regional plan for areal og transport på Haugalandet skal det skilles mellom funksjoner i henholdsvis bygder, tettsteder og byer, fordi det er en nær sammenheng mellom funksjon, arealbruk og transport. 

Det vil si: Kommunene på Haugalandet skal ikke legge til rette for besøksintensiv handel og service hvor som helst i kommunen, fordi det frembringer en uønsket vekst i biltrafikken og ødelegger for alle regionale bestemmelser for Haugalandet når det gjelder sentrumsutvikling, bolig- og næringsbygging, og transport og arealforvaltning. 

Den arealstrategien som Lohne hyller, og som altså ikke bygger på faglige utredninger, men som er selvkomponert hjemme «i stua/på kjøkkenet hos noen» (som Lohne skriver det), går helt på tvers av Regional plan for areal og transport på Haugalandet, og ødelegger dermed for årevis med planlegging i et samarbeid mellom fylket og Haugalandet.

Derfor vil arealstrategien møte meget sterk regional motstand når arbeidet med Karmøys arealdel tar til etter sommeren.  

Til slutt: Lohne baserer det meste av innlegget sitt på informasjon fra fagfolk i Store norske leksikon, eller «teknokrater», om du vil. Det er derfor trist å se at Lohne har klippet flere avsnitt fra Store norske leksikon om teknokrati, og limt det direkte inn i innlegget sitt, uten verken å parafrasere eller referere til leksikonet. Artiklene i Store norske leksikon er skrevet av dyktige fagfolk, og det er et brudd på Åndsverksloven ikke å referere til dem i bruken av dem. 

Hylles den som hylles bør.