Ådlandskrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Ny vei fra Ådland til Veakrossen er ikke misbruk»

Skrevet av Kjell Sørlund
20.06.2019 07:25

MENINGER: Jeg har flere ganger sett at det blir nevnt i kommentarer på Facebook argumentet med 4 minutter spart kjøretid. Jeg vil faktisk si at enkelte motstandere av veien gjentar dette til det kjedsommelige. Men dette har jeg ikke brydd meg om – bare registrert det.

Men når 1. kandidat (og ordførerkandidat) fra Venstre bruker dette som argument for at å bygge veien er misbruk så blir det en annen sak. For det har faktisk aldri vært et argument i begrunnelsen at kjøretiden blir forkorta med 4 minutter. Jeg forventer at en som skal stille til valg som kandidat i det minste forholder seg til fakta i denne saken og tar utgangspunkt i målsettingen for veien.  I saksdokumentene til møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 25.06.2019 saksnummer 77/19 kan man finne følgende.

Målsettingen for etablering av omkjøringsvegen , er i konsekvensutredningen oppsummert til følgende:

•       Bedre trafikksikkerhet, færre ulykker og nestenulykker.

•       Mindre ulemper for nærmiljøet i form av støy og dårlig luft.

•       Et bedre sentrumsmiljø i forhold til trafikk, barrierevirkning og utrygghetsfølelse.

•       Å legge til rette for at det kan skapes et trivelig, levende sentrum med vekt på estetikk, utemiljø, universell utforming, bomiljø og handel.

•       Legge bedre til rette for myke trafikanter.

•       Redusere unødig biltrafikk, både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk.

•       Legge til rette for gunstige forhold for kollektivtrafikk.

•       Bedre tilkomsten til industri - og næringsområdene.

Det står ikke noe om innspart kjøretid i punktene i denne målsettingen.

Og hvorfor skal Karmøy forhandle om å trekke seg fra Haugalandspakken? Vil det bli billigere for bilistene å ha en egen bom pakke på Karmøy? Hva vil da skje med karmøybuer som skal til andre kommuner – det  er faktisk en del som jobber i Haugesund og Tysvær. Først betale til ”Karmøypakke” og så betale til Haugalandspakken?

Jeg er enig i at det må gjøres noe med flaskehalsene fra Veakrossen og Karmsund bru (faktisk også med Karmsund bru). Men de største utfordringene på den strekningen er kødannelse 1-1½ time morgen og ettermiddag i rushtiden. Men i en saktegående kø er ikke risikoen for ulykker så stor, og det er faktisk trafikksikkerhet som er første og viktigste punkt for ny vei  Ådland-Veakrossen. Derfor er det den strekning som må tas først, og videre nordover vil komme etter hvert som planer og finansiering er ordnet.

 

Kjell Sørlund
Listekandidat Karmøylista