Hilde Slotnes og Hein Berdinesen. Foto: Privat
Leserinnlegg:

Ny skole på Vea må bygges på dagens tomt

Å ødelegge et viktig naturområde for å bygge ny skole der, er etter vårt syn uheldig, når man har en flott og sentral tomt tilgjengelig, der dagens skole ligger.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Statsforvalteren har av hensyn til en klage som er sendt til Sivilombudet fra Naturvernforbundet i Rogaland, nå gitt Karmøy kommune beskjed om at iverksetting av reguleringsplanen for Nye Vea barneskole ikke kan skje før Sivilombudet har behandlet klagen.

Naturvernforbundet og Statsforvalteren er klar på at utredningene som er gjort av naturmangfoldet i området viser seg ikke å være tilstrekkelige, at planområdet er av stor verdi for naturmangfoldet, og at en realisering av reguleringsplanen vil kunne (sitat) «medføre alvorlig miljøskade». 

Å ødelegge et viktig naturområde for å bygge ny skole der, er etter vårt syn uheldig, når man har en flott og sentral tomt tilgjengelig, der dagens skole ligger. 

I forkant av kommunestyrets vedtak om hvor ny skole skulle plasseres (mai 2020), fremhevet kommuneadministrasjonen særlig størrelsen på utearealene som det viktigste argumentet for å bygge ny skole på ny tomt, og ikke på eksisterende tomt. Det ble da vist til anbefalinger fra Helsedirektoratet fra 2003, der rådmannen da kom frem til at tomtearealet burde være rundt 16 dekar. 

Det viser seg nå at kommuneadministrasjonen brukte foreldede anbefalinger for uteområder. 

I 2019 kom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med nye anbefalinger for utearealer for skoler, som, medregnet elevvekst på Vea, betyr at skolens uteområde bør være på 12 dekar (400 elever ganger 30 m2 pr. elev). 

Ved bygging av ny skole på dagens tomt og anbefalt bevaring av SFO-bygget (jf. Norconsults rapport fra 2018), samt omgjøring av parkeringsplass til uteoppholdsareal, vil uteoppholdsarealet være på 10,6 dekar – altså tett opp til dagens anbefalinger. 

Det finnes også flere muligheter for utvidelse av dagens skoletomt, noe som også administrasjonen har påpekt.

Her ser man dagens skoletomt (mørkerødt omriss), inkl. parkeringsplass (merket med gult) som i henhold til Norconsults forslag gjøres om til en del av elevenes uteoppholdsareal. Skoleområdet kan enkelt utvides med naturtomt (rødt omriss) ved at Stølshaugvegen (nord for skolen) stenges når ny planlagt vei mellom Stølshaugveien og Austre Veaveg åpnes.

Ny skole, slik Norconsult foreslår, er tegnet inn med blått omriss – Norconsult la også til grunn at eksisterende SFO-bygning tas vare på (også merket med blått). Uteoppholdsarealet vil da utgjøre omtrent 10,6 dekar. Med vist utvidelse nordover, vil man komme opp i omtrent 12,6 dekar, og er dermed godt innenfor anbefalt størrelse på uteoppholdsarealer.

Parkeringsplasser på østsiden av Austre Veaveg må da frigjøres til skolens bruk (også iht. Norconsults forslag; markert med svart omriss). Bakgrunnsbilde er hentet fra Norgeskart.

 

Å etablere skolen på ny tomt vil medføre store utgifter tilknyttet anleggsarbeid og byggemodning, og ikke minst til oppgradering av veier, fortauer osv., i tilknytning til ny skoletomt. Bare anleggsarbeidet ble i 2020 beregnet til minst 20 millioner kr. 

Tar man med prisvekst og andre uforutsette konsekvenser kommer man høyst sannsynlig opp i 25 millioner kr. I tillegg kommer et for oss ukjent beløp for å etablere og utbedre veier og fortau i tilknytning til den nye skolen. Her snakker vi også om mange millioner kroner.

Vi mener at de unike naturverdiene på den nye tomta (Krokhaugen), som barnehagene og andre i området setter så stor pris på, må bevares for ettertiden, og at ny skole må bygges på dagens tomt. Dette er den enkleste, rimeligste, mest forutsigbare og klart mest naturvennlige løsningen for Vea. 

Det er mange ledige lokaler på Vea som kan brukes som midlertidige skolelokaler for barna på Vea, og SFO-bygget kan bevares. Det er heller ikke slik at hele skolen trengs å rives på en gang. 

De fleste steder velger man å bygge nye skoler på gamle skoletomter – ofte fordi de er sentrale og gode tomter for skoler – og dette bør gå fint på Vea også. Selve byggetiden er gjerne omtrent to år.

La oss nå så fort som mulig komme i gang med planlegging av ny skole på dagens tomt! Allerede har det blitt kastet bort nærmere 2,5 år på skoleplanlegging på feil tomt.

Hilde Slotnes (gruppeleder Karmøy SV), Hein Berdinesen (Karmøy SV)

Les mer om:

vea skole