Karmsund bru. Arkivfoto.

«Ny Karmsund bru»


LESERINNLEGG: Torsdag 15. april kom dommen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Reguleringsplanen til omkjøringsveien Åkra sør-Veakrossen kunne ikke realitetsbehandles. Statens vegvesen og kommuneplanleggerne har ikke fulgt kravene fra vedtaket i 2018, og det må gjøres nye konsekvensutredninger hvis KMD skal kunne vurdere planen på nytt-

Siden omkjøringsveien ikke lenger er et prosjekt i Haugalandspakken, blir det helt feil at haugalandsbilistene skal betale flere millioner kroner for nye utredninger. Det tror vi at både Haugesund kommune og fylkeskommunen er enige i. For øvrig er det kommunestyreflertallet i Karmøy sin egen feil at man nå har havnet i denne situasjonen. De vedtok nemlig reguleringsplanen slik den ble levert fra vegvesenet, selv om Statsforvalteren kom med klare faglige råd om at en grundig konsekvensutredning måtte på plass.

Torsdag 22. april ble en ny saksutredning offentliggjort av Rogaland fylkeskommune. Utredningen viser med all tydelighet at det ikke er mulig å finansiere en helt ny hovedvei fra Ådland til Helganes på Karmøy i en eventuell ny bompengepakke. Den blir for dyr. Bompengebelastningen blir for høy.

Fylkeskommunen har derfor bestemt at det nå skal gjøres utredninger av mulige tiltak langs dagens vei. Det er etter vårt syn meget fornuftig. Som fylkeskommunen skriver det i saksutredningen: Det er stort sett god framkommelighet og begrenset med kø i Karmøy kommune, selv om enkelte kryss kan ha forsinkelse om ettermiddagen. Forsinkelsene løses med å fikse flaskehalsene på Eide og Håvik, og det kommer som kjent nye rundkjøringer i Veakrossen og Åkrakrossen til neste år – samt flere nye internveier i Åkra sentrum. I tillegg har vi fått full statlig finansiering av Helganeskrysset til Husøy.

Uansett og heldigvis: En ny hovedvei på Karmøy er ute av bildet, og Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune kan nå fokusere på et prosjekt som virkelig haster: Ny Karmsund bru.

Karmsund bru har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på hele 20.000, men broa har langt ifra kapasitet til å bære så mye trafikk. Den er i tillegg svært trafikkfarlig. Den er også, sammen med T-forbindelsen, selve livsnerven i regionen vår. Hvis vi skal ha 15 nye år med bompenger uten at strekningen Raglamyr-Helganes er inkludert, er det ikke bærekraftig: Broa vil være nærmere 85 år i 2038 (den ble åpnet i 1955 av kong Olav), når kommende bompengepakke på Haugalandet er ferdig. 

Det er avgjørende at en ny bro over Karmsundet blir en del av en ny bompengepakke på Haugalandet. Men hvordan få det til?

I nevnte saksutredning foreslår nå fylkeskommunen og vegvesenet å fase inn finansiering av ny bro over Karmsundet i bypakken som nå er under planlegging – på den måten håper man å få prosjektet inn i neste Nasjonal transportplan (om fire år). Det er etter vårt syn en genial idé. Fylkeskommunen og vegvesenet mener at ny bro kan innfases mens bypakken fortsatt pågår, i tre alternativer:

Broa blir et selvstendig bompengeprosjekt med innkreving i egen bomstasjon(er) når prosjektet er klart.

Broa fases inn i allerede etablerte bompengepakke(r) på ytre del av Haugalandet.

I porteføljen til bypakken fastsettes et delbidrag til ny bro.

Innfasingen bør gjøres på en måte som gir tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for nye Karmsund bru, og da ikke gir for høy bompengebelastning for trafikantene (da er det best å ta finansieringen over mange år).

Nå har Karmøy kommune en gylden mulighet til å få på plass en ny bro over Karmsundet sammen med en bypakke som får ned personbiltrafikken, sikrer myke trafikanter og legger til rette for økt kollektiv, sykkel og gange på fastlands-Karmøy. En slik bypakke kan også dekke byer og tettsteder på Karmøy – om politikerne ønsker det.

Grip muligheten!

Karmøynytt retter: I en tidligere utgave av innlegget ble det skrevet at Karmsund bru har ÅDT på 25.000. Det stemmer ikke. Korrekt estimat er rundt 20.000. Rettelsen ble gjort klokken 15.41.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.