«Nedlegging av Hukommelsesteamet i Karmøy»

LESERINNLEGG: Hukommelsesteamet i Karmøy er et lavterskeltilbud som startet opp i september 2016 etter vedtak i kommunestyret. Dette kom som følge av samhandlingsreformen, hvor en større del av diagnostisering og oppfølging ble lagt til kommunene.

Karmøy var en av de siste kommunene på Haugalandet som opprettet et slikt team. Da det endelig kom ble det svært godt mottatt av pårørende så vel som fastleger og andre i helsevesenet, og det har blitt et verdsatt tilbud til aktuelle brukere.

I forslag til budsjett og økonomiplan 2021- 2024 foreslår Rådmannen i Karmøy nå å legge ned Hukommelsesteamet: «Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til de innbyggere som har mistanke om demens og som har behov for diagnostisering. Teamet består av tre geriatriske sykepleiere og en ergoterapeut som samarbeider med blant annet fastleger, hjemmetjenesten og bestillerkontoret. De kartlegger om problemet skyldes demens, og kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Tjenesten er i tillegg en bistand til fastlegene for å kartlegge personer for begynnende demens. Hovedfokus er på personer over 65 år og deres pårørende. Tilbudet er ikke lovpålagt. At tiltaket legges ned, anslås å gi en samlet innsparing på 993 000 kroner (fordelt på tjenesteområde helse og tjenesteområde omsorg).»

«Tilbudet er ikke lovpålagt» skriver rådmannen. Det stemmer for så vidt at tilbudet ikke er lovpålagt, men det er faktisk et sentralt virkemiddel for å kunne følge lovkravet om helhetlige og koordinerte tjenester. Det er også en sterk anbefaling i Helsedirektoratets demensretningslinjer å ha et slikt team. Det fremgår av helse-omsorgstjenesteloven § 4-1 at kommunen skal innrette tjenestene sine slik at pasient/bruker gis et forsvarlig, helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Etter helse-omsorgstjenesteloven §7-2 skal kommunen tilby koordinator til personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester, dette omfatter også personer med demens.

Dersom en velger ikke å følge disse sterke anbefalingene skal en ha en god grunn. Jeg tenker at et generelt ønske om å spare penger ikke er en god nok grunn. Det heter i teksten om dette punktet i retningslinjene fra Helsedirektoratet: «For å sikre lovkravet om helhetlige og koordinerte tjenester og behovene til personer med demens og deres pårørende i kommuner som ikke har etablert tverrfaglige team eller lignende, etableres andre samarbeidsformer.»

Da må vi altså ha noe annet i stedet!

Over 90 % av norske kommuner har et tverrfaglig team eller en koordinator, så dette handler ikke om en «spesialservice» som en bør kutte ut. Derfor synes jeg posisjonspartiene i Karmøy bør undersøke hvilke andre samarbeidsformer rådmannen tenker å tilby for å oppfylle lovkravene til denne pasientgruppen hvis de velger å følge rådmannens forslag om nedleggelse. Hvem skal utføre disse oppgavene og hva vil dette koste kommunen ?

Hukommelsesteamet beskrives, fra Rådmannen, som et tilbud for «å kartlegge personer for begynnende demens som har behov for diagnostisering». Vårt hukommelsesteam, så vel som de fleste andre hukommelsesteam, har vel så store oppgaver med å følge opp de som har en demensdiagnose og deres pårørende. Denne funksjonen er også beskrevet i Demensretningslinjene fra Aldring og helse med at «Teamets funksjon bør være å bistå lege under demensutredning, å sikre at personer med demens og deres pårørende gis oppfølging etter diagnose, og å sikre ett fast koordinerende kontaktpunkt i kommunen under hele sykdomsforløpet.» Høsten 2018 inngikk også Karmøy kommune en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om Aktivitetsvenn og Demensvennlig samfunn, som nå administreres av Hukommelsesteamet i kommunen.

Ut fra statistikk fra Nasjonalforeningen for folkelhelse vet vi at det nå bor ca 768 personer med demenssykdom i Karmøy kommune, og vi vet også ut fra demografi og økende levealder at dette tallet raskt vil stige.

I Hukommelsesteamet Karmøy er det ansatt en geriatrisk sykepleier i 56%, en geriatrisk sykepleier i 20%, en sykepleier i 20% og en ergoterapeut i 20%. I tillegg er en sykepleier ansatt i prosjektet «Demensvennlig samfunn» (10%) og «Aktivitetsvenn» (10%). Dette blir til sammen 1,36 årsverk. Nå tenker posisjonspartiene i Karmøy ( Ap, KrF.FrP,SP og V) å redusere dette med 50% i budsjettet, til ca 0,65 årsverk. Det sier seg selv at dette ikke vil være nok.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Det er 91 personer som mottar tjenester i Hukommelsesteamet i Karmøy pr. dags dato, og det står 36 personer på venteliste. Noen av brukerne har vært i systemet siden januar 2017, da de ikke har andre tjenester i kommunen. I disse sakene fungerer hukommelsesteamet som kontaktperson for bruker og pårørende, og et bindeledd mellom bruker og kommune.

En nedleggelse av hukommelsesteamet vil ramme en sårbar gruppe og deres pårørende i samfunnet.

Den forebyggende effekten av hukommelsesteamet sitt arbeid kan medføre et tidligere behov for kommunale helsetjenester som hjemmetjeneste, dagtilbud og sykehjem, og besparelsen ved en nedleggelse kan føre til økt behov i andre tjenester. En nedleggelse vil også føre til at hjemmetjenesten vil måtte utføre denne tidkrevende kartleggingen av bruker og pårørende, og dermed økes presset på denne tjenesten ytterligere. Det er utrolig trist at hver gang det skal spares i kommunebudsjettet blir det foreslått å kutte i tjenestetilbudet til hjemmeboende pasienter og deres pårørende, f.eks det kommunale middagstilbudet.

Nå setter jeg min lit til at også posisjonspartiene ser nødvendigheten av det viktige arbeidet som hukommelsesteamet gjør for hjemmeboende pasienter og deres pårørende og finner de nødvendige midler i budsjettet til å opprettholde dagens tilbud.

Turid Aune
Tidligere kommunestyrerepresentant.(H)

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.