«Nå må politikerne ta samferdselsdiskusjonen»

LESERINNLEGG: Under forrige styringsgruppemøte i Haugalandspakken (25. februar) ba leder av styringsgruppen, Arne Bergsvåg, om at de respektive kommunene nå tar sine interne diskusjoner om hva de ser for seg og ønsker seg av en eventuell ny Haugalandspakke fra 2023 til 2038. 

For Karmøys del er det særlig diskusjonen om strekningen Skudeneshavn til Helganeskrysset som haster. Her ligger det tre ulike ambisjonsnivåer på bordet – hvorav bare to av dem reelt sett er aktuelle. 

Det høyeste ambisjonsnivået er en helt ny, gjennomgående hovedvei over Karmøy. Dette vil ikke være aktuelt på grunn av kostnadsnivået, som vil medføre enorme bompengetakster på Karmøy. Bompengetakster som vil være skadelige både for folks privatøkonomi og for bedrifter. Det vil også være umulig å få regulert en helt ny trasé tidsnok.

Det nest høyeste ambisjonsnivået har to alternativer (jf. lysbildet fra samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune): Enten prioritere pendlere fra sør (alternativ 2B) – det vil si sør for Åkra – eller prioritere næring og pendlere lenger nord (alternativ 2A) – det vil si på strekningen Håvik til Helganeskrysset. Alle vet at det er mest køer på strekningen Håvik til Helganeskrysset, samtidig som strekningen også er svært viktig for næringslivet og industrien i området. Så hvis det nest høyeste ambisjonsnivået er ønskelig, bør karmøypolitikerne selvsagt gå for Håvik-Helganeskrysset. 

Det er også en stor hake ved å prioritere pendlerne sør for Åkra (f.eks. omkjøringsveien). Her blir det ifølge fylket nemlig stedlig innkreving – noe som trolig har å gjøre med at prosjektet kommer så få innbyggere til gode. I klartekst betyr dette omtrent doble takster i bomstasjonene på Liknes (sør for Åkra) og på Veasletta fra 2023 til 2038. Dette vil kunne bli fatalt for Skudenes og Åkra – det bidrar i hvert fall ikke til tilflytting og næringsetablering.

Det laveste – og rimeligste – ambisjonsnivået som fylket presenterte, er forbedringer av dagens vei på strekningen Skudeneshavn til Helganeskrysset. Dette innbefatter kryssforbedringer, utvidelser av rundkjøringer, sanere avkjørsler, tryggere forhold for myke trafikanter osv. Det er dette alternativet som vil gi klart mest valuta for bompengene.

Det er også viktig å ha i bakhodet at Karmøy kommune har skrevet under på en intensjonsavtale om å arbeide for en egen by- og tettstedspakke på Haugalandet. Det er trolig bare den rimeligste løsningen for Skudeneshavn-Helganeskrysset som kan finansieres gjennom en slik pakke – eventuelt kanskje også ny vei fra Håvik til Helganeskrysset, siden det er såpass store køer på denne strekningen. 

Forhåpentligvis kommer det noen styrende signaler fra regjeringen når det gjelder by- og tettstedspakker i forbindelse med forslag til Nasjonal transportplan (NTP), som legges frem om et par uker. Hvis det er slik at staten tilbyr seg å spytte inn betydelige penger i en slik bompengepakke, for blant annet å styrke kollektiv, sykkel og gange – må ambisjonsnivået på strekningen Skudeneshavn-Helganeskrysset nøye tilpasses et slik tilbud. Fylkeskommunen og Haugesund kommune er svært tydelige på at de ønsker denne type prioriteringer (og statlige midler) velkommen. 

Neste møte i styringsgruppen i Haugalandspakken er 29. april. Det er viktig at partiene i Karmøy bruker mars og april til å finne ut hva de ser for seg på strekningen Skudeneshavn-Helganeskrysset (i lys av NTP), slik at fylkeskommunen får noe mer konkret å forholde seg til enn ordførers og varaordførers personlige meninger om hva som bør prioriteres under neste styringsgruppemøte. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Vi håper også at partiene ønsker å løfte denne diskusjonen til avisspaltene. Dette handler jo i aller høyeste grad om befolkningen. De beslutningene som tas i løpet av året, vil bli avgjørende for samferdselspolitikken i Karmøy frem til 2038 – hvis politikerflertallet ønsker bompengeinnkreving i Karmøy etter 2023.

Slik er prosessen videre i arbeidet med en eventuell ny bompengepakke på Haugalandet:

September 2021: Administrativ innstilling til bompengepakke presenteres for kommunene for politisk behandling 

Oktober 2021: Politisk behandling i kommunene 

November og desember 2021: Endelig behandling i samferdselsutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget

2022: Samferdselsavdelingen utarbeider en konkret portefølje med enkeltprosjekter, kostnader, detaljert bompengenivå, og lignende 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.