Arkivfoto: Fjord Motorpark

«Motorparken – mye er godt nok»

Leserinnlegg av: Nabogruppen v/ talsmann Gaute Sanson

LESERINNLEGG: Styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord motorpark AS spør i Karmøynytt søndag 30. oktober 2016 om planene og dokumentene som Fjord motorpark utarbeider aldri blir gode nok? Mellom linjene kan vi lese frustrasjon over at de stadig trekkes i tvil, til tross for -- får man tro -- store anstrengelser som gjøres for å sikre kvaliteten i arbeidet. Så langt kan man ha sympati med saken og prosjektet.

Men så begynner man å lese hva Grimstvedt skriver videre i innlegget sitt, og da ser man at Grimstvedts frustrasjon kanskje like mye burde vært rettet innad mot egen organisasjon som utad mot politikere og naboer. Vi tar det i rekkefølge:

Grimstvedt: “ Departementet hadde sjelden eller aldri sett så gjennomarbeide planer ved realisering av et idrettsanlegg. Kulturdepartementet er tildeler av spillemidler og vurderer alle søknader fra idrettsanlegg over landet, burde ikke de vite hva de snakker om? For de politiske motstanderne av prosjektet i Karmøy er plan ene ikke gode nok.” Her er det flere ting å si: Kjenner departementet til hvordan kvalitetssikringen er gjort? Kostnadskalkylene er f.eks. gjennomgått av tre entreprenører, som alle tre er i den lukkede anbudsrunden for å bygge motorparken. Man skjønner at dette ikke kan sees på som uavhengig kvalitetssikring. På inntektssiden er det også gjort noen grep for å få balanse, etter at Transportkompetanse Haugesund AS fikk avslag for å ha sikkerhetskurs på bane inne på Fjord motorpark sitt område. Tallene ser ut til å komme fra undersøkelser gjort av “interne selskaper” -- hvem har kvalitetssikret disse? Man kan også spørre seg om hvor godt departementet har satt seg inn i prosjektet, all den tid Fjord motorpark (per 10. august 2016) ikke engang har søkt om forhåndsgodkjenning av spillemidler. Det er altså fortsatt all grunn, både for tilhengere, motstandere og kommuneadministrasjon å stille kritiske spørsmål til forretningsplanen til Fjord motorpark.

Grimstvedt: “ Departementet hadde sjelden eller aldri sett så gjennomarbeide planer ved realisering av et idrettsanlegg. Kulturdepartementet er tildeler av spillemidler og vurderer alle søknader fra idrettsanlegg over landet, burde ikke de vite hva de snakker om? For de politiske motstanderne av prosjektet i Karmøy er plan ene ikke gode nok.”

Her er det flere ting å si:

Kjenner departementet til hvordan kvalitetssikringen er gjort? Kostnadskalkylene er f.eks. gjennomgått av tre entreprenører, som alle tre er i den lukkede anbudsrunden for å bygge motorparken. Man skjønner at dette ikke kan sees på som uavhengig kvalitetssikring. På inntektssiden er det også gjort noen grep for å få balanse, etter at Transportkompetanse Haugesund AS fikk avslag for å ha sikkerhetskurs på bane inne på Fjord motorpark sitt område. Tallene ser ut til å komme fra undersøkelser gjort av “interne selskaper” -- hvem har kvalitetssikret disse?

Man kan også spørre seg om hvor godt departementet har satt seg inn i prosjektet, all den tid Fjord motorpark (per 10. august 2016) ikke engang har søkt om forhåndsgodkjenning av spillemidler.

Det er altså fortsatt all grunn, både for tilhengere, motstandere og kommuneadministrasjon å stille kritiske spørsmål til forretningsplanen til Fjord motorpark.

[annonse]
Grimstvedt skriver videre at SR-bank er positiv til å finansiere over 80 MNOK av totalinvesteringen på 117 MNOK etter å ha vurdert ulike sider ved prosjektet, og fortsetter: “ Banken er klar til en formell kredittbehandling så snart nødvendige vedtak (i kommunen) om realisering er fattet. Banken bærer den aller største finansielle risikoen. For de politiske motstanderne i Karmøy er forretningsplanen likevel ikke gode nok.”

Nei, nettopp -- banken har jo ennå ikke gjort formell kredittbehandling. Man må jo rekne med at det er først da de gjør de dype analysene. Igjen ingen grunn for politikerne til å anta et planen er vanntett.

Man må også kunne spørre seg hvordan d e “nødvendige vedtak (i kommunen)” vil kunne påvirke bankens vurdering, alt etter hvilke utfall disse får.

Så dreier det seg om støy. Grimstvedt skriver: “ er det bestemt at byggetillatelsen forutsetter dokumentasjon som viser at alle boliger skal være utenfor grenseverdiene definert retningslinjene til Miljødirektoratet. I Karmøy forsøker politiske motstandere å pålegge Fjord Motorpark ytterligere innstramminger uten at normale og lovmessige prosesskrav følges. Det vises ingen tillit til at Fjord Motorpark faktisk arbeider for at støykonsekvensen blir mindre enn kravene.”

Jeg kan ikke snakke for alle, men i Nabogruppen har vi -- og dette kan komme overraskende på ledelsen i Fjord motorpark -- faktisk tillit til at de gjør nettopp det: arbeider for at støykonsekvensene skal bli slik reguleringsplanen sier.

Det vi derimot ikke tror, er at de vil klare det, iallfall ikke med det aktivitetsnivået de ser for seg i forretningsplanen sin. Dette aktivitetsnivået benyttes også til å anslå næringssynergier, inntekter og mye annet som kommunen fristes med.

Det vi er redde for, er dette scenariet:

1. Kommunen eksproprierer eiendommene, basert på forretningsplanens forventninger.

2. Støyutredning gjøres i forkant av byggesak, og viser at aktivitetsnivået må senkes for at støyen skal holdes innenfor reguleringsplanens bestemmelser.

Da har kommunen ekspropriert på sviktende grunnlag. I verste fall blir det ikke noe av motorparken fordi de ikke klarer å få til noe brukbart innenfor støygrensene. Hva skjer da med de eksproprierte eiendommene?

Vi er også redde for et slik scenario:

1. Kommunen eksproprierer eiendommene.

2. Støyutredning viser at med ønsket (eller med brukbart) aktivitetsnivå, vil støyen overgå grenseverdiene for noen av boligene.

3. Man bygger likevel, for prosjektet er kommet for langt til å stoppes.

Det er uklart for meg hva Grimstvedt mener med “ I Karmøy forsøker politiske motstandere å pålegge Fjord Motorpark ytterligere innstramminger uten at normale og lovmessige prosesskrav følges”, men jeg rekner med at det siktes til ønsket om at støyanalysene skal foreligge før en ev. ny eksproprieringssak. Dette kan begrunnes med at det er vanskelig å få videre finansiering før de faktisk eier grunnen som banen skal bygges på. Men det kan ikke frita kommunen fra å få tilgang til en såpass viktig brikke i avveinningsgrunnlaget fram mot en ev. ny ekspropriasjonssak. Det er snakk om en relativt ekstrem forurensningskilde som skal legges nært bebyggelse og boligområder -- det er ikke mulig å utelate dette fra eksproprieringsgrunnlaget.

Grimstvedt sammenlikner også støygrensene for motorsport med støygrensene for andre støykilder: “ Fjord Motorpark planlegges innenfor hensynsonen til flyplassen. Idrettslig aktivitet må ligge 7 dB under kravene til lufthavnen og hele 10 dB under støykravet til offentlig vei. En endring på 3 dB oppleves som en halvering.”

Det Grimstvedt gjør her, er å se bort fra plagegraden. Nedre grense for gul støysone er gitt ved en gjennomsnittlig plagegrad på 15-20%, og ved slike nivåer kan rundt 15% av befolkningen være sterkt plaget av støyen (ref. M128 - veileder til støyretningslinjen). Støyen fra motorsport har lavere grenser -- sett i dB -- fordi den er mer plagsom enn flystøy og vegstøy ved samme dB-nivå. Dette bør folk være oppmerksomme på -- det er ikke slik at man er ekstra strenge med motorsport bare for å være strenge.

Nabogruppen blir også omtalt, sitat: “ Nabogruppens leder uttaler i et radiointervju i juni at grenseverdiene fra Miljødirektoratet ikke er gode nok. Hva er da godt nok for nabogruppen? Grenseverdiene til Miljødirektoratet regnes som tilfredsstillende i resten av landet.” Vi antar at det er intervjuet på Radio 102 14. juni 2016 Grimstvedt sikter til. Nabogruppens talsmann Gaute Sanson sa der det samme som sto i M128: at 15% av befolkningen kan være sterkt plaget av støyen ved nedre grense til gul støysone, og nevnte også at M128 sier at kommunene i plansammenheng kan sette strengere krav dersom en høyere miljøkvalitet er ønsket -- og at Karmøy kommuen så langt ikke har ønsket dette. Med andre ord: det er ikke så rett fram som Grimstvedt later til å tro. Vi må også huske på at “ støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Nesten 1,4 millioner er utsatt for støy over 55 dBa utenfor huset sitt. Antallet har økt med en kvart million siden 1999” (ref. miljostatus.no). Norske myndigheter har derfor satt som mål at støyplagen skal reduseres med 10% innen 2020. Ved å anlegge Fjord motorpark ved Helganes arbeider Karmøy kommune mot dette målet.

Litt lenger nede i sitt innlegg fortsetter Grimstvedt slik: “ Fjord Motorpark er en bredde idrettsarena for hele Vestlandet. Idrettspresidenten i Norges Idrettsforbund anerkjenner prosjektet som det største frivillighetsprosjektet i landet. Likevel ikke godt nok i Karmøy. Her omtales våre frivillige klubber som «private aktører», med en sterk undertone av å være «profittsøkende».”

Det er nok først og framst de kommersielle sidene ved prosjektet man er mot. Det er planlagt at en kommersiell aktør skal inn med 33% eierandel i Fjord motorpark AS, og de skal tilsynelatende bedrive sin virksomhet på baner som er “subsidierte” av spillemidler. Den tidlige forutsetningen om at motorparken skulle være et IKS har ikke slått til. Satt på spissen står altså kommunen overfor en sak der de må ekspropriere fra private grunneiere til fordel for at en trafikkskole skal drive kjøreopplæring.

Avslutningsvis vil vi kommentere Grimstvedts omtanke for de frivillige eierklubbene som taper penger pga. forsinkelsene som Fjord motorpark har blitt utsatt for. Han skriver: “ Klubbene vil få ytterligere kostnader framover på grunn av disse forsinkelsene. Det vi ber om er at kommunen bidrar til å dekke deler av de ekstraordinære kostnadene klubbene helt uforskyldt er påført.”

Nabogruppen mener at Fjord motorpark ikke er helt uten skyld selv. De har brakt de frivillige organisasjonene inn altfor tidlig, på et tidspunkt der risikoen var altfor høy. Kommunen kan ikke bære alt ansvaret for dette.

For å avrunde: det er mange kvaliteter i motorparkprosjektet. Mye er godt nok. Men det er ett helt grunnleggende problem: de eier ikke jorda de har tenkt å bygge på.

I tillegg er det helt feil å legge et så stort anlegg såpass tett opp til bebyggelse og boligområder.

Nabogruppen håper kommunestyret nå gjør det de burde gjort for lenge siden: avslutter motorparkprosjektet ved Helganes i kommunestyremøtet mandag 31. oktober 2016.

Les mer om:

Meninger Innlegg