Tor Kristian Gaard (Frp)
Leserinnlegg:

–⁠ Mindre beslutninger i korridorene og mer i møterommene


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Jeg ser av Ordfører Jarle Nilsens oppramsing av alt han har fått til i posisjon. Uten å gå i detaljer kan man her avsløre at det meste av det som listes opp her har vært med enstemmig kommunestyre bak seg. Der er flere saker og spørsmål som han ikke har kommunestyrevedtak bak seg, de bekvemt er holdt borte fra demokratiets møterom.

«Gammeldags» lederstil er ovenfra og ned, fatte beslutning og fortelle i etterkant hva som er bestemt og hva man ønsker skal bli gjort videre.

Moderne ledelse slik vi forstår den; er for medarbeidere motiverende, lyttende og gå foran med et godt eksempel. Demokratisk ledelse må være forankret i dette, flertallet er satt til å lede. Informasjonsflyt og deling av informasjon er i så måte vesentlig. Det er grunnlaget for at vedtakene står seg over tid og er gyldige. 

Det er ikke tilstrekkelig med 20 adjektiver om hvor god og flott Karmøy kommune er. Det er ikke lederskap, men en hermetisk forsegling mot endring og fornyelse.

Nedenfor følger eksempler på det stikk motsatte.

1. Salg av Kopervik havn, kommunens eiendom som etter anmodning fra Karmsund havn til Kartverket, ble overført til Karmsund havn. Dette ble i etterkant vurderte av egne eller innleide jurister som ble betalt av Karmøy kommune og Karmsund havn, dvs de instanser som i første omgang hadde oversett blunderen. Konklusjonen var gitt på forhånd. 

2. Salg av Haugaland Kraft A/S egne aksjer svarende til 0,8% av aksjene. Karmøy kommune hadde forkjøpsrett, men den ble frasagt seg, usikkert hvorfor.
Denne transaksjonen er også tvilsom, da det kun er kommunestyret som kan godkjenne salg av aksjer i selskaper de eier, eller aksjer som disse eier.

Man ser av notatene nedenfor at Haugaland Kraft as ser at flest mulig kommuner eier i selskapet. Det sammenfaller ikke med Karmøy kommunes interesser, det er å ivareta egne interesser.

For selskapsadministrasjonen er mer bekvemt at ingen har negativ kontroll med selskapet, det forskyver makt til administrasjon i forhold til eierne.

Man kunne også nullet ut aksjene slik at eierne behold sine respektive posisjoner. Karmøy kommune har i dag negativ kontroll med selskapet, da vi eier over 33,34% av selskapet. Dette gir en vetorett i forhold til saker Karmøy kommune ikke ønsker endret.

Denne marginen er under press da vi snakker om desimaler. Det er viktig for kommunen å beholde denne kontrollen og derved sikret seg aksjene som man hadde forkjøpsrett til.

Det er for meg helt ubegripelig at man frasa seg denne muligheten. Dette ble gjort på en delegasjonsfullmakt som ikke foreligger, uten konsultering av formannskap, uten kommunestyrets godkjenning.

Man kan ikke finne noe i delegasjonsreglementet som gir ordføreren fullmakt til å frasi seg forkjøpsretten eller gå inn for et salg av Haugaland krafts egne aksjer uten kommunestyrets godkjenning.

De juridiske konsekvenser av dette antar jeg det arbeides med.

Aksjene ble solgt til subsidiert pris på kr 19/ aksje og etter det jeg har fått opplyst ble det kort tid etter vurdert til 23 kr/aksje. Muntlige kilder angir tapet til Karmøy kommune til et sted mellom 33 og 100 millioner Norske kroner, verdistigning om man hadde utøvd forkjøpsretten. Hvis selskapet skal gjøre nye transaksjoner med aksjer som oppgjørsform vil Karmøy kommunes andel tynnes ut og da kan det bli rimelig kostbart å opprettholde negativ kontroll med selskapet. Hvorfor godtar man et salg til subsidiert pris til Bømlo, Fitjar, Sauda og Etne (0,2% hver) med en 2 år gammel verdivurdering av selskapet, kort tid etter transaksjonen kommer der en ny med 21% høyere verdivurdering. Ansvaret er ordfører Jarle Nilsens ansvar alene.

Siste 8 år har vi i beste fall fått referert generalforsamlingene etter de har funnet sted, ikke i forkant. Dette har kun vært mulig da posisjonspartiene har gjort det mulig. Formannskapet har instruksjonsmulighet i forhold til ordførerens representasjon i disse selskapene, det er umulig når man ikke får vite noe om dette i forkant. Etter mitt syn har ordføreren gått langt ut over sine fullmakter og skuslet bort store verdier for Karmøy kommune.

Vi ønsker mer åpenhet og mer demokrati, mindre beslutninger i korridorene og mer i møterommene, det skal være åpent for både presse og menigmann.

Kontrollutvalget 15/8-22

Eierskap § Etter styret i Haugaland Kraft AS sin vurdering er det strategisk nyttig at flest mulig av kommunene har eierinteresser i Haugaland Kraft AS, hvor konsernet har virksomhet. Våren 2021 startet styret derfor et initiativ for å selge konsernet egeneide aksjer fra «Fjeldberg-transaksjonen» til fem mindre kommuner. For Ullensvang kommune ble ca. 2,2 prosent av de egeneide aksjene benyttet til oppgjør for overtakelsen av Energiselskapet Odda AS. De øvrige fire kommunene: Bømlo, Etne, Fitjar, og Sauda, fikk kjøpt 0,2% eierandel hver i Haugaland Kraft AS til samme aksjepris som «Fjeldbergtransaksjonen» i 2020. De fire siste kommunene har ikke eierskap i kraftproduksjon eller nettvirksomhet, som er relevant for Haugaland Kraft Arkivsaksnr 4 AS å overta. Etter at siste transaksjon ble gjennomført i januar 2022, tilsvarer konsernets andel av egne aksjer nå en eierandel på 0,67 prosent. 

Kommentar: Karmøy kommunes interesser faller ikke sammen med Haugaland kraft da Karmøy kommune ønsker å sikre negativ kontroll også i fremtiden. Saken ble ikke behandlet i kommunestyret og Ordfører har ikke fullmakt til å gjøre dette på vegne av kommunen.

Kontrollutvalget 26/10-22

Det neste spørsmålet gjaldt Fjeldberg-transaksjonen (prosess påbegynt i 2017, avsluttet i 2020) og tidspunkt knyttet til verdifastsettelse av aksjer ved kjøp, og om videresalg til kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Sauda og Ullensvang i 2021. Lohne etterlyste salget/fritak fra forkjøpsrett som kommunestyresak. Rådmannen opplyste at delegasjonsreglementet var uklart vedr. fullmakt for kommunens representant/ordfører til generalforsamling, og at kommuneadvokaten var nå bedt om å komme med en uttalelse/sak til kommunestyret rundt dette. Kommunens eierskapsmelding og referat fra møter i kommunens eierskapsutvalg vil være retningsgivende for veivalg opp mot eierstyring. Hun beklaget at referatene hadde falt ut ved omlegging til ACOS, men de var nå tilgjengelige for alle.

Kontrollutvalget 8/2-23

Eventuelt Utøvelse av forkjøpsrett – aksjer i Haugaland Kraft AS Utvalgsleder etterlyste svar på spørsmål fra utvalget om kommunens håndtering av salg av aksjer i Haugaland Kraft AS og utøvelse av forkjøpsrett. Konstituert kommunedirektør Øystein D. Hagerup opplyste at kommunestyret ville få en orientering om denne saken i møtet 13.02.23. Der vil det fremgå at saken burde vært behandlet av kommunestyret og at det hadde blitt gjort en vurdering av kommunens delegasjonsreglement med utgangspunkt i problemstillingene knyttet til disses transaksjonene

Kommentar: Det ble ikke gjennomgått i kommunestyret eller stemt over.

Eiereskapsutvalget 15/8-22

Verdiskaping § Konsernet har hatt en betydelig verdiutvikling. Ved utgangen av 2020 ble konsernet verdsatt til 10 milliarder kroner basert på en aksjetransaksjon med Fjeldberg Kraftlag AS til ca. 19 kroner/aksjen. I mars 2022 forelå det en ny verdivurdering for konsernet på 12 milliarder kroner, tilsvarende ca. 23 kroner/aksje, hvorav verdien av fibervirksomheten var estimert til ca. 2,6 milliarder. Konsernets verdiutvikling for øvrig, er de siste årene primært drevet av prisutvikling på strøm. § I konsernets nye strategi, er målet å oppnå en egenkapitalverdi for konsernet på 20 milliarder kroner i 2030. I strategien er det ikke tatt forbehold om utviklingen i strømprisene. § Fjorårets konsernresultat var på 945 millioner kroner. Konsernresultatet i 2022 forventes å bli betydelig høyere. Konsernsjefen ber kommunen ta kontakt med finansdirektøren for nærmere informasjon om prognoser. § I SKL AS er strategien ikke å sikre prisen for kraftproduksjonen.

Hensikten er å oppnå et høyere gjennomsnittlig resultat. I «gode år» gir denne strategien høy resultateffekt, og tilsvarende svakt resultat i år med lav spotpris. Dette betyr at selskapet må tåle store svingninger i resultatet fra år til år, som igjen krever solid egenkapital. Konsernet har en egenkapitalandel på ca. 65 prosent, (som er bransjens høyeste). o Eierskap § Etter styret i Haugaland Kraft AS sin vurdering er det strategisk nyttig at flest mulig av kommunene har eierinteresser i Haugaland Kraft AS, hvor konsernet har virksomhet. Våren 2021 startet styret derfor et initiativ for å selge konsernet egeneide aksjer fra «Fjeldberg-transaksjonen» til fem mindre kommuner. For Ullensvang kommune ble ca. 2,2 prosent av de egeneide aksjene benyttet til oppgjør for overtakelsen av Energiselskapet Odda AS. De øvrige fire kommunene: Bømlo, Etne, Fitjar, og Sauda, fikk kjøpt 0,2% eierandel hver i Haugaland Kraft AS til samme aksjepris som «Fjeldbergtransaksjonen» i 2020. De fire siste kommunene har ikke eierskap i kraftproduksjon eller nettvirksomhet, som er relevant for Haugaland Kraft Arkivsaksnr 4 AS å overta. Etter at siste transaksjon ble gjennomført i januar 2022, tilsvarer konsernets andel av egne aksjer nå en eierandel på 0,67 prosent.

Kommentar: orientering til eierskapsutvalget i etterkant av store transaksjoner.

 

Kilde: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - VII. Forkjøpsrett m.v. - Lovdata

Delegeringsreglement | Karmøy kommune (kf.no)

 

Tor Kristian Gaard

Listekandidat nr. 17, Karmøy FrP