Dag-Helge Rønnevik.
LESERINNLEGG:

«Lytt til innbyggerne før du konkluderer, Grindhaug!»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Varaordfører Alf Magne Grindhaug (KrF) spør i et leserinnlegg hvordan vi skal rigge kommunen for fremtiden. Hva om vi starter med å lytte til innbyggerne - på ekte?

Karmøy MDG har programfestet at vi vil ta vare på Karmøys særpreg med mange lokalsamfunn gjennom å skape fullverdige lokalmiljøer som er bra for både mennesker og miljø. Utkastet til ny kommuneplan som det politiske flertallet nylig presset ut på høring ligner dessverre mer på en “byplan” som a) ikke har ambisjoner for lokalsamfunnene sine annet enn å ikke legge dem ned og b) ikke har lyttet til innbyggerne som bor der. 

“Når byene løftes strategisk fram som satsningsområde, er det fordi det er gjennom god byutvikling vi som kommune når flest av målene som er satt”, skriver Grindhaug. Her har man valgt en retning for kommunen på tynt grunnlag ettersom det har vært kjørt medvirkningsprosesser kun i de tre byene. Dette er dypt problematisk, og det var svært dårlig politisk håndverk å sende et så uferdig og dårlig forankret planutkast ut på høring. Det er dessuten oppsiktsvekkende at flertallspartiene med Ap og Sp i spissen ønsker å kjøre en så tøff sentraliseringslinje der de neglisjerer at Karmøy fremfor alt er en kommune særpreget av sine mange lokalsamfunn. Lokalsamfunnene bør ses på som Karmøys største styrke, ikke en svakhet.

Opprinnelig hadde ikke Grindhaug og det politiske flertallet i kommunen tenkt å gjøre noen flere forsøk på å lytte til innbyggerne før planen skulle sendes ut på den obligatoriske høringsrunden. Men da media tok tak i saken og man kunne ane konturene av et bygdeopprør, ble det som et slags plaster på såret bestemt å avholde forsinkede folkemøter i de fem sonene. Den korrekte rekkefølge hadde naturligvis vært å avholde folkemøter først, deretter skrive utkast til plan basert på innspillene, og så sende planen ut på høring. I Karmøy vedtok man å gjøre det motsatt… 

Jeg deltok som innbygger på et av disse såkalte folkemøtene på Norheim fredag 3. desember, midt i beste taco-tid. Jeg skriver “såkalt” fordi dette var ikke et folkemøte i sin rette forstand, men mer et informasjonsmøte om et planutkast som allerede var skrevet. Ingen av innspillene ble tatt med videre, og det ble ikke skrevet referat fra møtet. Mesteparten av tiden ble brukt på enveiskommunikasjon fra administrasjonens side, og da det endelig ble åpnet for spørsmål og innspill ble tiden spist opp av lange utredninger for å forsvare og begrunne strategiene i planen. Folk ble rettmessig irritert og forlangte at møtet måtte forlenges slik at alle som hadde noe på hjertet måtte få komme til ordet. 

Det kom mange gode innspill om utvikling av både Nord-Karmøy og fastlandssiden, og kommunen som sådan. Flere innlegg handlet om at bygdene og tettstedene må utvikles på lik linje med byene, og det ble pekt på store svakheter i rapportene som er lagt til grunn for strategivalget “byene som motor”. Et annet innspill var at vi i realiteten har kun én by i vår region, Haugesund, og om Karmøy ønsker å ta del i befolkningsveksten på Haugalandet, så er det Nord-Karmøy og fastlandssiden vi bør satse på. 

Men ingenting ble altså notert. Jeg ble både litt trist og provosert over å være med på dette møtet, og følte på en måte at de oppmøtte ble holdt litt for narr. I “medvirkningstrappa” står vi her på de nederste trinnene, med liten grad av involvering, og enda mindre grad av innflytelse. Det er et paradoks at planutkastet som peker på medvirkning og samskaping som bærende elementer i god samfunnsutvikling, selv blir stående som et eksempel på det motsatte. Dette folkemøtet skulle vi hatt på et langt tidligere tidspunkt, slik at innspillene kunne vært med og forme planen.

Som varaordfører og medlem i formannskapet har Grindhaug vært i posisjon til å påvirke denne prosessen. Det samme gjelder de fire politikerne som har utgjort den politiske arbeidsgruppen som skulle følge opp arbeidet på vegne av kommunestyret: Rune Midtun (FrP), Svanhild Andersen (Ap), Randi Wisnes (H) og Helge Thorheim (KL). Det er brukt over 1 million kroner på rapporter som bygger opp under ønsket om å prioritere byutvikling, men lite og ingenting på kommunen forøvrig. De burde skjønt at dette ble for ubalansert. 

Så det er vel og bra at Grindhaug nå oppfordrer til innspill, men det kommer for sent, og det fremstår som falskt all den tid det er liten grunn til å tro at det er politisk vilje hos flertallspartiene til å endre på strategien de allerede har valgt. Hadde de virkelig ønsket disse innspillene, så burde de støttet MDGs forslag om å bruke et halvt år ekstra til arbeidet, og avholdt ekte folkemøter FØR planen ble sendt ut på høring. 

Vi må nå sette vår lit til at innbyggere, foreninger, næringsliv og andre aktører sender inn mange nok og gode nok høringsinnspill innen fristen 9. januar. Så kan vi kanskje likevel få et sluttresultatet som har en viss forankring og legitimitet i befolkningen. Det vil i så fall være mer til tross for enn på grunn av godt politisk lederskap. 

Så min oppfordringen til Grindhaug blir: Lytt til innbyggerne først neste gang. Først da kan vi rigge kommunen for fremtiden. 


Dag-Helge Rønnevik

Karmøy MDG

 

 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.