Karmøy rådhus. Karmøy rådhus.

Les forskriften her

Skrevet av Kent Olsen
10.03.2021 18:23 - OPPDATERT 12.03.2021 14:31

KORONA: Her er forskriften som er gjeldende fra og med 12. mars til og med 26. mars 2021.

Mer om saken kan du lese her.

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Karmøy, Rogaland

Fastsatt av kommuneoverlegen i Karmøy kommune den 12.03.21 kl 0001 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

§ 1 Formål 

Forskriftens formål er å hindre eller begrense smitte av koronaviruset (SARS-CoV-2) gjennom forholdsmessige tiltak.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder alle personer, organisasjoner og virksomheter med fast eller midlertidig opphold i Karmøy.  

§ 3 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere. 
  rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 
  annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en de lav behandlingen. 
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. 
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. 
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år samt utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere. 
 • Tros- og livssynshus kan holde åpent med de begrensninger som følger av forskriften § 4. 

§ 4 Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

 • Arrangement og private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler kan gjennomføres innendørs med inntil 10 personer. Private sammenkomster utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 20 personer. Arrangementer utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 50 personer. 
 • Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

§ 5 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 6 Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 7 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

 • Universiteter, høyskoler, videregående skoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Barn og unge med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når virksomhetene holder stengt, skal fortsatt gis tilbud. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.
 • Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

§ 8 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.
 • Stevner, kamper og turneringer er ikke tillat. Dette gjelder ikke for toppidrett. 

§ 9 Ansvar

Karmøy tar ikke på seg økonomisk ansvar som skulle følge av pålagte tiltak etter denne forskriften.

§ 10 Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften er straffbart, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 12. mars 2021 og gjelder til og med 26. mars 2021.

Kilde: Karmøy kommune