«KrF og himmelveien»

Skrevet av Gunvar Mikkelsen og Hein Berdinesen
28.08.2019 14:52

MENINGER: For en tid tilbake sendte vi et åpent brev til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), og etter ca. en måned svarte hun oss omsider. Vi spurte henne blant annet om hvorfor hun (og hennes parti) gikk imot daværende Fylkesrådmann Trond Nerdals velbegrunnede innstilling til fylkesutvalget (i 2015) om å si nei til omkjøringsveien. På dette spørsmålet svarer Tengesdal bl.a. at «omkjøringsveien [er] forankret i Stortingsproposisjonen etter en lokal og regional behandling der vi har lagt stor vekt på behovet, vurderingene og prioriteringene som er gjort lokalt.» På spørsmål etter spørsmål henviser hun til at omkjøringsveien er forankret – ja, vet et par anledninger til og med hjemlet – i den aktuelle stortingsproposisjonen (St. prp. 45 (2007-2008)). 

Fylkesordføreren kan ikke ha lest stortingsproposisjonen særlig nøye; omkjøringsveien er verken forankret eller hjemlet i stortingsproposisjonen! Dette er åpenbart en svært seiglivet myte, og vi tillater oss derfor å gjengi hva som står i proposisjonen: 

Strekningsanalysen frå 2007 gir ei oversikt over pårekna utbyggingsbehov på rv 47 i Karmøy basert på to ulike ambisjonsnivå; 1) utvikling av eksisterande veg med mindre tiltak og 2) omlegging av delar av dagens veg. Kostnadene ved dei to alternativa er høvesvis i storleiksorden 710 mill. kr og 960 mill. kr. I alternativ 2 er det føresett at eksisterande veg blir lagt om på følgjande delstrekningar: Syrekrysset – Haga, Åkra sør – Veakrossen, Veakrossen – Eide, kryss T-forbindelsen – Visnes. Strekningsanalysen vil danne grunnlag for planprosessar etter plan- og bygningslova og endeleg val av ambisjonsnivå.

Det er altså snakk om to alternative ambisjonsnivå (0+ eller omkjøringsvei), og som vi vet, så foreligger det også mer skånsomme alternativer for omkjøringsveien – så som alternativ 3 redusert (med start ved Åkra ungdomsskole – slik Fylkesmannen anbefaler) og alternativ 4 (med nordlig avslutning vest for Heiavatnet). Dagens omkjøringsvei er altså på ingen måte forankret i stortingsproposisjonen – det proposisjonen sier er altså at NOE må gjøres på strekningen Åkra sør – Veakrossen, men den sier ikke hva som skal eller bør gjøres.

Når vi først er inne på KrF, er vel KrF det partiet som har bidratt aller minst i det offentlige ordskiftet om omkjøringsveien. Det sier ikke så rent lite, når man også vet at Ap, Høyre og Sp (med unntak av Grønningen) også har diskutert saken svært lite i offentligheten. Vi utfordrer med dette varaordfører Knutsen, som jo også er medlem i Haugalandspakkens styringsgruppe, til å redegjøre for hva som gjør at Karmøy KrF ønsker å bygge en omkjøringsvei på en strekning der gjennomgangstrafikken kun utgjør 1 av 7 kjøretøy. En omkjøringsvei som kun bidrar til å øke privatbilismen, og som vil få store negative konsekvenser for natur, landbruk og turområder.

I tillegg må vi ta med at Olaug Bollestad, sannsynligvis på vegne av lokale krefter i KrF, i desember 2017, overfor daværende samferdselsminister Solvik-Olsen (FrP), etterlyste den berømte takstøkningen (fordoblingen) av bompenger på Haugalandet. Vi ønsker med dette at Knutsen, og eventuelt Grindhaug, samtidig redegjør for Karmøy KrF sitt syn på bompenger. Det er jo slik at dere både har stemt for takstøkningen og for å utrede en ny haugalandspakke (sistnevnte sammen med blant andre Ap, Høyre, Sp og medlemmer av Karmøylisten).