Ordfører Jarle Nilsen.
APPELL:

–⁠ Krafta tilhører fellesskapet, krafta tilhører folket, krafta tilhører oss

Ordfører Jarle Nilsen (AP) holdt følgende appell under markeringen «Krafta er vår» i regi av LO nord-Rogaland tirsdag ettermiddag.


APPELL: Kjære alle sammen 

Takk til LO nord-Rogaland for initiativet til denne markeringen. Det store engasjementet og det store oppmøte vi ser her i dag er den beste bekreftelsen på at forutsigbarhet og lave strømpriser er viktig for de aller aller fleste av oss.

Mange er sinte, mange er fortvila, og det er det all grunn til å forstå. Strømkrisen treffer husholdninger og næringslivet hardt, og er sosialt urettferdig. De høye strømprisene gjør dype innhugg i privatøkonomien til folk flest. De med lite fra før, blir hardest rammert. 

I tillegg kjenner deler av industrien, næringslivet og fagbevegelsen på en uro for hva fremtiden vil bringe. Derfor opplever vi nå et folkeopprør og et industriopprør mot høye strømpriser. Vi må stå sammen og stille krav om regulering av krafteksporten og kreve politisk kontroll over kraften.

Vi må sikre at Norges viktigste konkurransefortrinn ikke ødelegges ved at arvesølvet er underlagt en børsbasert og EU-regulert frihandel. Vi aksepterer ikke at prisen på norsk vannkraft, til kunder i vårt eget land, blir bestemt av de ustabile og høye kraftprisene i Europa.

Norge har i over 30 år hatt et kraftsystem som har vært bra for husholdningene, og bra for industrien. Med de strømprisene vi opplever nå er det mange som likevel krever store endringer i kraftpolitikken. 

Det kan jeg forstå. Det er mange hensyn å ta, som må veies opp mot hverandre. Derfor er det viktig å skille mellom avbøtende tiltak nå på kort sikt, og det som skal skje videre framover. Så langt har staten brukt over 14 mrd. kroner på å hjelpe folk i den akutte situasjonen samfunnet står i. Denne sikringsordningen varer i første omgang ut mars, ..... og om situasjonen vedvarer må sikringsordningen fortsatt være et redskap som hjelper folk, frivilligheten og næringslivet som opplever det krevende å betale strømregningen. 

Myndighetene må sikre Norge tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft. Strøm skal også i framtida være rimelig for folk – forutsigbare strømpriser skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og bidra til verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.  

For fremtiden er det én ting vi kan si med sikkerhet, og det er at Norge trenger mer kraft. Det må produseres mer strøm, og målet må være at Norge fortsatt skal ha et kraftoverskudd. På lang sikt er det viktige av Norge å sikre økt produksjonen av fornybar kraft. 

Så må vi fortsatt ha kraftutveksling – innad - i landet vårt. Forsterkning av nettet mellom landsdelene vil utjevne de store strømprisforskjellene og tilføre oss i sør mer tilgang på energi og lavere priser. Kraftutveksling har tjent Norge godt i mange år, og har vært viktig for vår egen forsyningssikkerhet. 

Energiomstillingen i Europa, utviklingen i gassmarkedene og klimapolitikken gjør at vi må se på hvordan en vannkraftnasjon best sikrer forsyningssikkerheten i møte med en ny virkelighet. Vi krever at regjeringen utreder hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser. 

«Nettverket for Industrikommunene»  – hvor Karmøy kommune er medlem - vil komme med innspill til dette arbeidet og stille klare krav og forventning om endring: vi må se helheten. Det er viktig at vi gjenoppretter balansen og forutsetningen for et liberalisert kraftmarked – nemlig sikre forbrukerne riktige energipriser. Markedet kan ikke styre alene – vi ser at markedet må styres. Vi krever politisk kontroll over kraftressursen.

Vi skal uansett være glade for at en tredje «utenlandskabel» ikke er under bygging. Jeg tillater meg derfor å minne om at det var Arbeiderpartiet – og Arbeiderpartiet alene – som hindret høyreregjeringa å gi NorthConnect konsesjon.   

Krafta tilhører fellesskapet, krafta tilhører folket, krafta tilhører oss. Derfor er det ingen privatkapitalister som stikker av med gevinsten av det som nå skjer. Det som kommer inn, går ut til folket – enten gjennom strømstøtte til husholdningene, eller gjennom viktige velferdssatsinger og bygging av landet. 

Sånn skal det fortsatt være. 

Norske bedrifter og norsk industri skal vite at de kan satse på både det grønne skiftet og investeringer i ny og utvidet produksjon.

Målet må være at Norge skal være det foretrukne landet for industrielle investeringer – der tilgang på rimelig fornybar energi og dyktige arbeidsfolk er fundamentet.

Vi har en stor jobb foran oss. Vi må finne en varig ordning som gir forutsigbare og akseptable strømpriser både for husholdningene og industrien. 

«Nå er det vanlige folk sin tur». Usikkerheten og fortvilesen folk har opplevd denne vinteren skal de ikke oppleve igjen. Tilgangen på rimelig strøm skal være et grunnleggende velferdsgode – og rimelig kraft skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk industri.

I tett samspill med folket, fagbevegelsen og industrien, er Arbeiderpartiet klar for å gjøre den jobben.

Jarle Nilsen,

Ordfører Karmøy kommune

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.