«Korrigering av faktafeil»

Skrevet av Øystein Merkesvik
23.10.2018 11:55 - OPPDATERT 23.10.2018 13:55

MENINGER: Korrigering av faktafeil i Eivind Nordbøs leserinnlegg om omkjøringsvei, publisert i Karmøynytt 26. september 2018 og H-avis 15. oktober 2018.

Siden Eivind Nordbø til tross for å ha fått tilsvar på sine faktafeil i Karmøynytt, velger å sende det samme leserinnlegget til Haugesunds avis, ønsker jeg å svare ham her også.

Det er helt greit å være uenige, men vi må bruke korrekte fakta og ikke gi et feilaktig bilde. Nordbø påstår i leserinnlegget at man har “penger på bok” som måtte brukes til omkjøringsveien. Det er en kjensgjerning at Haugalandspakken er underfinansiert, og at det IKKE er “penger på bok” til å gjennomføre eksisterende prosjekter. Dette er blitt tatt opp i flere avisartikler og dokumenter, se for eksempel H-avis 22. oktober og H-avis 19. mars 2018. Det ble av Statens vegvesen foreslått allerede i 2016 å doble bomtakst for å sørge for at man får nok bompenger til å bygge veiene som er ligger inne i Haugalandspakken, noe som bare er blitt utsatt. Videre planlegges det også en ny bompakke, “Haugalandspakken 2”, for innkreving av bompenger etter 2023 når Haugalandspakken utløper.

Det er også på sin plass å opplyse om at myndighetene “har satt foten hardt ned” for det som Nordbø omtaler som del to av omkjøringsveien, slik ordføreren selv beskrev det. Et stort problem med bompenger innbyggerne betaler inn, er at alle kort satses på veier som myndigheter og fagfolk har avslått bygging av gang etter gang. Dermed har en gått glipp av midler som er blitt brukt andre steder som Skjold, Gard i Haugesund og Ølen i stedet, til tross for at en veldig stor del av bompengene er blitt krevd inn i Karmøy kommune.

Nordbø skriver videre at veien må bygges for å sikre myke trafikanter. Det som vil kunne sikre myke trafikanter er underganger langs Fv 47. Det brukes fortsatt millionbeløp på planlegging av veien, omtrent 40 millioner er brukt så langt. Dette til tross for at “folkets advokat”, sivilombudsmannen, har bedt departementet vurdere lovligheten av hele omkjøringsveien med den valgte veitraseen, på nytt.

Jeg har et innstendig ønske om at ordføreren skal lytte til opposisjonen i kommunestyret som har bedt om revurdering av valg av veiprosjekter i Karmøy kommune gjentatte ganger. En vei som var planlagt så langt tilbake som på 1970- og 1980-tallet. Dette mens Karmøy fortsatt hadde Skudenes-ferje, hadde all gjennomgangstrafikk mellom Stavanger og Bergen, og før T-forbindelsen fra Håvik til fastlandet var bygget. Kjøremønsteret har rett og slett endret seg. Dette viser også de offentlige målingene av trafikk, trafikken fra der omkjøringsveien skal starte/slutte (Ådland) har gått ned hvert år siden 2010, omtrent da ferja ble lagt ned. Trafikken nordover mot Åkra, Vea, Kopervik, nord mot industriområder på Karmøy (Bygnes, Husøy, etc.) og Haugesund, har derimot økt.
Austreveien er den korteste veien fra Skudenes til Eide, derfor er det denne som må rustes opp og bli "omkjøringsveien". Det er også folk som bor lenger unna Fv 511 enn Skudenes, som bruker denne når de skal nordover.

Alle vet hvor køene på Karmøy er. Trafikken firedobles fra Ådland til Karmsund bro. Det er mye interntrafikk på Åkra, som må ryddes opp i. Det er vi helt enige i, men det er ikke omkjøringsveien som er løsningen på disse problemene. Se vedlagte bilde-eksempel fra Google som viser kødannelse en typisk arbeidsdag før og etter arbeidsdag når jeg selv pendler til/fra Haugesund. Bildet er tatt på mandag før høstferien. Køen varierer selvsagt, og det oppstår køer for både pendlere fra Haugesund og pendlere fra Karmøy, men faktum er uansett at trafikk øker jo lengre nord en kommer. Hovedproblemet på Åkra, også slik veivesenet ser det, er lyskryssene. Dette kan fint løses med å sluse trafikk inn på eksisterende veier utenfor sentrum, med oppgraderte kryss, oppgradert veistandard og trafikksikring. Dette vil kreve mye mindre bompenger for å realiseres, og er blant de anbefalingene Karmøy kommune har fått i sine tidligere avslag. Det er også et av de fem mulige veitraseene til omkjøringsvei som er skissert opp i Kommunedelplan fra 2010.

Dersom Karmøy kommune i stedet for å bygge milliard-veien rundt Åkra, oppgraderer kryssene og veiene ved Husøy, T-forbindelsen, Kopervik, Vea og Åkra, kan vi rett og slett få mye mer for bompengene vi betaler inn.

Jeg vil også sette spørsmålstegn ved Nordbøs beskrivelse av Raglamyr som en trivelig plass hvor en kan puste. Har Nordbø prøvd å være fotgjenger på Raglamyr? Jeg og mange med meg oppfordrer sterkt til å «handla hima», og Åkra er da også et absolutt livskraftig handelssentrum. Vi foreslår å forlenge Klæhaugveien slik at Krossen kan få en miljøprioritert gjennomkjøring, slik Åkra har vært lovet lenge. Først da vil det bli et trivelig sentrum. Og ved å knytte sammen Grindhaug, Tjøsvoll Øst og Sevland, slipper sementbilene du refererer til, å kjøre via sentrum. Det samme gjelder om man kun forlenger Engvegen.

Dersom det er hold i gruppeleder for FrP Karmøy sin versjon av saken, så kan det faktisk se ut som om hele vedtaket om omkjøringsvei ble gjort på feil premisser i 2007!

De til dels grove personkarakteristikkene i Nordbøs innlegg har jeg ingen planer om å kommentere. Jeg ønsker å diskutere fakta i saken, noe jeg synes har vært gjort altfor lite så langt i saken. Det er en grunn til at det er en stor og økende misnøye blant folk i kommunen angående omkjøringsveien. Når vi betaler inn bompenger bør det ikke være for mye forlangt med åpenhet, valg av veiprosjekter som flest mulig kan leve med, og ikke minst realisme i disse.

 

Les alt om:

Meninger