Einar Roald Endresen. Arkivfoto

«Karmøy trenger ingen ny endeløs ørkenvandring!»

Skrevet av Einar Endresen*
06.06.2019 07:34 - OPPDATERT 06.06.2019 07:45

Derfor må omkjøringsveien skrinlegges, Haugalandspakken må sikte seg inn på å bli gjeldfri innen innkrevingsperiodens slutt 31.12.2023, og Karmøy må ikke enda en gang la seg bløffe til å forlenge dette svineriet!

MENINGER: Jeg har i en tid nå forsøkt å få dannet meg et bilde av hvordan økonomien i Haugalandspakken ser ut, og om det vil la seg gjøre å realisere en omkjøringsvei samtidig som at Haugalandspakken blir gjeldfri ved avslutningstidspunktet.

Ved å studere det offentliggjorte regnskapet for 2017 fant jeg at pr. 31.12.17 hadde Haugalandspakken 607 mill. i omløpsmidler og 625 mill. i gjeld.  I forrige kommunestyremøte spurte jeg ordføreren om hvordan disse tallene så ut pr. dags dato, og ordføreren fant det hensiktsmessig å svare på noe helt annet...

Nå har også regnskapet for 2018 blitt offentliggjort, og til ordførerens informasjon kan jeg nå opplyse at pr. 31.12.18 hadde Haugalandspakken 517 mill. i omløpsmidler og 517 mill. i gjeld.  For meg ser dette ut som at Haugalandspakken ikke eier «flisa i veggen», og hvor pengene til den «fullfinansierte omkjøringsveien» befinner seg må «fuglene vite»!

Og nå har vi fått en ny, men langt fra uventet, situasjon: 

Fylkesmannen har fremmet ny innsigelse mot omkjøringsveien, og ifølge Statens Vegvesen (SVV) vil dette medføre minst to års forsinkelse for veiprosjektet,som skal være gjeldfritt pr. 31.12.23.

Vegprosjektene på Karmøy har vært som en lang «ørkenvandring» allerede, fordi våre representanter i Styringsgruppa for Haugalandspakken har stått hardnakket på at «omkjøringsveien skal vi ha okkesom», til tross for at fylkesmannen i Rogaland hadde sterke innsigelser pga. bl.a. naturverninteresser. 

Vel... Årene har gått og Karmøy har fått løst minimalt av sine trafikkmessige utfordringer hittil.

Høsten 2018 opphevet Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) fylkesmannens innsigelser, men kom med strenge betingelser som skulle oppfylles for at innsigelsene skulle oppheves.  Blant annet skulle det bygges en miljøkulvert. 

Når så et amatørmessig og arrogant SVV totalt overser KMDs krav, både i planleggingen og i «skrytevideoen» som ble presentert for Karmøy kommune, kan man jo ikke forvente annet enn at Fylkesmannen fremmer en ny innsigelse.  Noe annet ville være å anse som en tjenesteforsømmelse. 

Så da må altså Karmøy ta seg enda en vandring i ørkenen...

I minst to år, ifølge SVV. Og i mellomtiden må de bompengene som bilistene skal «loppes for» brukes på andre prosjekter enn omkjøringsveien...

To år frem i tid skriver vi juni 2021.  Da er det 2,5 år igjen av bompengeinnkrevingen, og hvordan man i løpet av denne tiden skal kunne kreve inn 1 milliard til omkjøringsveien må gudene vite! Jeg antar at dette vil kreve en mangedobling av dagens bompengesatser.

(Mitt latterliggjorte anslag av prislappen pålydende 1 milliard blir en realitet nå når man tar utgangspunkt i SVVs «estimat» på 700 mill. og plusser på omkostningene til «miljøkulverten» som departementet har satt som krav.)

På grunn av denne situasjonen vil FrP i kommunestyret 1. juli fremme forslag om at ny rundkjøring ved COOP/Åkra Bilimport, forlengelse av Engveien til Tostemveien, samt ny vei mellom disse to tiltakene tas ut som eget prosjekt med egen reguleringsplan.  Det samme gjelder den planlagte rundkjøringen i Veakrossen.

Dette for å sikre gjennomføringen av disse prosjektene, uavhengig av hva som videre skjer med reguleringsplanen Åkra sør – Veakrossen.

 

Einar Endresen

Gruppeleder

Karmøy FrP