Marianne Sol Levinsen.

«Karmøy, snart den gråblå kommune?»

Skrevet av Kent Olsen
27.09.2018 05:20 - OPPDATERT 27.09.2018 07:20

MENINGER: Vi har mange gode, flinke og kjekke representanter i kommunestyret, men nå syns jeg det begynner å gå over stokk og stein.

Fjord Motorpark (luftslottet på Helganes) og den mye omtalte Omkjøringsveien har snart gitt samtlige av kommunestyrerepresentantene enten grått hår eller glinsende skaller. Ikke bare på grunn av tiden det har tatt, men også på grunn av frustrasjon hos de involverte. Hovedgrunnen til dette er manglende vurderinger av naturmangfold og andre forhold som vil kunne medføre ubotelig skade på kort og lang sikt.

Omkjøringsveien på Åkra ble nylig omtalt i Haugesunds Avis, da bonde fra Åkra, Agnar Didriksen, mente at «de kan jo ikke bare la dem ture på». SV var veldig godt fornøyde med den overskriften, vi har nemlig opplevd det på samme måten.

Flere miljøorganisasjoner ber nå klima- og miljøminister Ola Elvestuen gripe inn og stanse veiutbyggingen i et område med hubroer, viper og store naturverdier på Karmøy.

De vil at Klima- og miljøministeren nå må komme på banen og sørge for korrekt anvendelse av naturmangfoldloven. Denne loven må stå over hensynet til det lokale selvstyret.

Saken kan danne presedens for tilsvarende saker, og må derfor anses som prinsipiell og særlig viktig, står det i et åpent brev som Naturvernforbundet, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening og en rekke enkeltpersoner har sendt til ministeren..

Nylig ba Sivilombudsmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å behandle saken på nytt. Bakgrunnen var at vedtaket ikke oppfyller kravene til saksbehandling i naturmangfoldlovens § 7. Sivilombudsmannen reiser også spørsmål om departementets vektlegging av hensynet til det kommunale selvstyret i denne saken. Da SV tok opp denne saken i forrige kommunestyremøte, ble ikke Naturvernforbundet i Rogalands brev med krav om stans i planarbeidet, engang nevnt av vår ordfører Jarle Nilsen.

Dersom omkjøringsveien blir realisert, vil den skjære gjennom et unikt kulturlandskap bestående av landbruksjord og kystlynghei (utvalgt naturtype). Veien vil påvirke flere rødlistede fuglearter negativt; blant annet Hubro (sterkt truet), Vipe (sterkt truet, 3 lokaliteter) og Åkerrikse (kritisk truet). Veien vil også gå like ved Heiavatnet naturreservat, som er et viktig trekk-, overvintrings- og hekkeområde for mange fuglearter. I tillegg vil den påvirke landbruk, landskap og biologisk mangfold negativt. Veien vil også gå midt gjennom friluftsområder (Åkrehamn er en by med ca. 8000 innbyggere), og følgelig redusere områdets kvaliteter betydelig.

Karmøy kommunestyre har altså en overvekt av representanter som overkjører naturmangfoldet for så å legge det påfølgende lovverk i grus. Dette er ikke bare trist men betegnes snart som en katastrofe.

Om det er truede rødlistede arter, matjord, landbruksjord eller leveområdene for de arter som kommer til å havne på rødlisten, betyr tilsynelatende lite og ingenting for det rådende flertall på Karmøy.

Uten å henge ut enkelte politikere er det uttalt at «alle bønder kan vel bare flytte til Torvastad.»

 « det er jo bare ein fugl» osv..Dette kan ikke kalles seriøs god politikk i mine øyne.

Som fersk kommunestyre representant  i 2016, stilte jeg følgende spørsmålet til ordfører Jarle Nilsen:

«Spørsmål til ordfører, Karmøy kommunestyret 20/09.2016

Ettersom Karmøy er en kommune i stor utvikling, fører dette til omdisponering av landbruks, -natur- og friluftsområder. Endringene har ofte en negativ effekt på plante- og dyreliv.

De raskeste og mest omfattende endringene i Karmøys natur skjer som en følge av menneskelige inngrep. Dersom en skal gi fremtidige generasjoner en tilgang til Karmøys rikholdige og varierte natur, må en også begrense omdisponeringen av Karmøys LNF-områder. Dette fordi omdisponeringen til andre formål kan ofte være ødeleggende for naturmangfold og landskapene i Karmøy-naturen

Flere utbygninger har et konfliktfylt i forhold til nml ́s § 4 om å ivareta naturtyper, og §5 om å ivareta arter. Konsekvensutredningens vurdering av landskap, biologisk mangfold og naturverdier føles ikke ivaretatt.

Ønsker svar rundt viktigheten av det biologiske mangfoldet, der jeg ber ordfører si noe om LNF-utredningen til Karmøy kommune sist kommuneplansrulleringen. En kan til dels stille flere spørsmål rundt denne planen, kan nevnes to høyaktuelle punkter:

N4-10-området fra bukta mellom flyplassen og Visnes og innover mot Skeie, dette blir beskrevet som et "viktig naturområde" med 9 rødlista fuglearter og andre kvaliteter. I forslag til endring i kommuneplanen, der man foreslår det nye næringsområdet samt veg fra flyplassen til Visnes, skrives "ikke er viktige naturkvaliteter i området". Altså midt i det området som kommunen selv i sin LNF--utredning har beskrevet som ett av de viktige naturområdene i Karmøy. Deretter vedtas næringsområdet der, til slutt.

2-1 Veakrossen.

Denne utvidelsen vil ødelegge viktige kystlyngheiområder. Kystlynghei er en naturtype som er rødlistet i kategorien sterkt truet. Området er viktig for rødlistede arter som fiskemåke, sanglerke, storspove, tornirisk og vipe. Arealet er også viktig for andre hensynskrevende arter som rødstilk og tjeld. Et industriområde her vil derfor være konfliktfylt i forhold til nmls § 4 om å ivareta naturtyper, og §5 om å ivareta arter. Er Konsekvensutredningens vurdering av landskap, biologisk mangfold og naturverdier ivaretatt her?

På grunnlag av nml ́s §§ 8 og 9, samt §5 som omhandler mål om å ivareta arter undres det på : Hvem redefinerer områder fra "viktig naturområde" til "inneholder ikke viktige naturkvaliteter"?

Hvilke nye vurderinger ligger til grunn for slike endrede status?

Blir naturmangfoldloven og det biologiske mangfold tatt på alvor på lik linje med andre lover i Karmøy kommune spesielt med tanke på arealplanlegging?

Ordførers svar:

Landskapet på Karmøy er i kontinuerlig endring. Dels er endringer en konsekvens av endrede driftsformer i landbruket eller så skyldes det at arealene går helt ut som arealer for landbruksproduksjon. De mest dramatiske og irreversible endringene finner likevel sted når naturområder blir omdisponert til ulike former for utbyggsområder; det være seg boliger eller næringsområder. Skal Karmøy være en kommune som gir en voksende befolkning plass til nye boliger og nye arbeidsplasser, er omdisponering av arealer en uunngåelig konsekvens.

I slike prosesser er det vesentlig at en har kunnskap om kvaliteter og verdier knytter til natur og biologisk mangfold. Gjennom mange år med systematisk arbeid er heldigvis Karmøy en kommune der en har god kunnskap om naturverdiene i våre omgivelser og kan hensynta dette i arealplanleggingen i tråd med intensjonene i lov om naturmangfold.

Det vil likevel være sånn at verdier ikke alltid er kjent, spesielt ikke når en snakker om oversiktsplanlegging, slik kommuneplanen er en del av. I dette konkrete tilfellet viser representanten Levinsen til næringsområdet ved flyplassen som kom inn i kommuneplanen ved sist revisjon. Dette området er del av et større område som er registrert med naturkvaliteter og er i konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel beskrevet som et område uten kjente kvaliteter. Det kan være 2 mulige forklaringer på denne noe uforståelige divergens. Det ene er at de registrerte verdier ikke omfatter næringsområdet som bare er en liten del av det samlede området avmerket som område med naturverdier. Det andre er at på det tidspunkt konsekvensutredningen ble utarbeidet, var ikke registreringen av naturverdier ferdigstilt.

Ordføreren finner det nødvendig å presisere at selv om det er påvist naturkvaliteter i et område, er ikke dette det samme som at et område ikke kan omdisponeres til utbyggingsformål. En omdisponering skjer alltid gjennom en omfattende planprosess der ulike hensyn blir veid opp mot hverandre før et planvedtak blir fattet. I dette tilfellet vil denne interesseavveiningen finne sted gjennom det kommende reguleringsplanarbeidet. Kommuneplanen stiller nemlig krav om at reguleringsplan skal utarbeides før utbygging kan skje.

De samme vurderinger som er nevnt her, gjelder for den viste utvidelsen av næringsområdet i Veakrossen.

For ordføreren er det betryggende å kunne vite at selv om kommuneplanen viser et område med naturverdier til utbyggingsformål, vil den endelige interesseavveiningen skje gjennom et kommende reguleringsarbeid der alle vesentlige hensyn blir veid opp mot hverandre, og der intensjonene i lov om naturmangfold er blant de hensyn som alltid tillegges vekt.»

Vel... nå er vi i 2018...

Skal alle kommuner tenke som Karmøy kommune nå gjør, har vi lite vi kan overføre til fremtidige generasjoner. Utbygging av prestisjeprosjekter der natur, miljø, landbruk og friluftsinteresser blir overkjørt, kan få alvorlige konsekvenser. Karmøy kommune vil regelrett stå øverst på lista over kommuner som bidrar til ødeleggelse av natur og biologisk mangfold!

Jeg stiller meg undrende til dette og utfordrer mine politiske venner i Karmøy kommune.

«Skal Karmøy kommune fortsatt være en kommune uten respekt ovenfor naturmangfoldet fremover? Kommer naturmangfoldet overhode til å bli ivaretatt når det som regel alltid er utbyggingsinteressene som får flertall i kommunestyret?»

Vi i SV har forlatt kommunestyremøte i frustrasjon tidligere, nå skal vi i midlertid bli sittende. Men, vi ønsker ikke at vi som kommunestyrerepresentanter skal være flaue over hvordan vi tar vare på våre naturverdier og kvaliteter i vår egen kommune.

Mitt spørsmål til ordfører fra 2016 burde blitt tatt mer på alvor, og forhåpentligvis er det ennå ikke for seint å snu for politikerne på Karmøy.

 

Marianne Sol Levinsen

Kommunestyrerepresentant, Karmøy SV