Leserinnlegg:

Karmøy kommunestyre får så øra flagrer av overordna myndigheter


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Den 29. juni skrev jeg et innlegg i Karmøynytt der jeg var klar på at overordna myndigheter kommer til å stoppe karmøypolitikernes arbeid med ny arealstrategi. Begrunnelsen var for det første at kommunestyret ikke har fulgt lovverket for utarbeiding av arealplaner, og for det andre at innholdet i den vedtatte arealstrategien, formulert av politikerne selv, ikke følger føringer og krav fra Storting og Fylkesting. 

Jeg påpekte at kommunestyrepolitikere ikke har den nødvendige fagkompetansen til å utforme en arealstrategi, og at de med manøveren med å makulere den av rådmannens stab faglig utarbeidete arealstrategien og erstatte den med en egenkomponert arealstrategi, uten å sende den på ny høring, vil få overordna myndigheter til å steile. 

Så har nå skjedd. 

I et krast brev til kommunestyret fremmer fylkesdirektøren blant annet følgende kritikk: 

• Kommunestyret har begått brudd på plan- og bygningslovens kapittel 5, § 11-14, §5-2 og §3-2. Det vil si at kommunestyret har tatt ut vesentlige deler av arealstrategien til rådmannens stab, og erstattet den med nytt innhold, på (sitat) «en måte som griper inn i og til dels reverserer hovedgrepene i strategien.» Ifølge lovverket skal det derfor arrangeres ny høring, noe kommunestyret mente var «unødvendig»

• Karmøypolitikernes forsøk på egenkomponert arealstrategi er i motstrid med nasjonale og regionale føringer om samordnet bolig- areal og transportplanlegging i «Regional plan for areal og transport på Haugalandet» og «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging». Fylkesdirektøren påpeker at kommunal arealplanlegging skal inneholde et (sitat) «utbyggingsmønster og transportsystem som fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer». Konkret betyr det at (sitat) «nye utbyggingsområder skal styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.» Karmøypolitikernes selvkomponerte arealstrategi gjør alt annet enn dette, fordi den egentlig ikke inneholder en strategi. Fylkesdirektøren er krystallklar på det (sitat): 

• «En arealstrategi som ikke signaliserer noen reell prioritering av hvor hovedvekten av boligveksten skal skje fremstår lite egnet som et arealpolitisk styringsdokument. Karmøy kommune har fra før et spredt utbyggingsmønster. Dersom alle eksisterende områder prioriteres på lik linje, vil dette bidra til ytterligere byspredning og et utbyggingsmønster som ikke bygger opp om senterstrukturen. Arealstrategien kan med dette bidra til motsatt utvikling av det som er intensjonen med føringene om prioritering av boligvekst i Regional plan for areal og transport på Haugalandet.» 

• Fylket påpeker også at kommunestyrets manøver kan (sitat) «medføre økte kostnader for samfunnet på sikt, med tanke på drift av kommunale tjenester, infrastruktur osv. En rekke av disse sammenhengene er omtalt i scenarioutredningen som lå til grunn for arealstrategien som var på høring.» Karmøypolitikerne har altså formulert en «strategi» som på sikt ville ha kostet kommunen dyrt. 

• Kommunestyret har ifølge fylkesdirektøren begått brudd på forvaltningsloven § 17 første ledd, som sier at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak. Karmøypolitikerne gjorde det hårreisende vedtaket å slette kunnskapsgrunnlaget for den av rådmannens stab utarbeidete arealstrategien. Det vil si at de regelrett slettet det utviklingsscenarioet som kom best ut i scenarioutredningen, og som var faglig begrunnet, uten å legge til grunn nye faglige utredninger og begrunnelser for sitt eget selvkomponerte forslag til arealstrategi.  

Det må sies: 

Trodde virkelig kommunestyret at overordna myndigheter sitter stille og ser på at kommunestyret bare makulerer en arealstrategi som har vært på omfattende og lovpålagt offentlig høring, og erstatter den med noe hjemmesnekret som ikke er faglig utredet, som går helt på tvers av nasjonale og regionale føringer og som ikke sendes på ny offentlig høring? 

Det er ikke bare naivt, det er dårlig politisk håndverk.