Ordfører Jarle Nilsen (AP).

«Karmøy kommune - lokal og global»

LESERINNLEGG: Karmøy kommune skal rullere vårt aller viktigste styringsverktøy: kommuneplanens samfunnsdel. Kort forklart er samfunnsdelen den planen alle andre kommunale planer, budsjetter og tiltak skal støtte opp om. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier. Det er i dette dokumentet kommunen bestemmer seg for hvor vi skal, hvordan det skal gjøres og hva som skal prioriteres. Ønsker du å bidra inn i utviklingen av karmøysamfunnet er det nå du må engasjere deg! 

Planen skal ikke ned i detaljene, men den skal fungere som det overordnede «veikartet» for kommunens utvikling. Derfor trenger du ikke detaljert fagkunnskap om de ulike kommunale oppgavene for å delta, alt som behøves er et engasjement for hjemkommunen og et ønske om å bidra.

Vi er helt i startgropen, og om ikke lenge går startskuddet i form av en større konferanse for å sikre at næringsliv, organisasjoner, politikere, administrasjon og befolkning  blir hørt og får en reell påvirkning og innflytelse på arbeidet.   

Vi har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal fungere som rammeverket for kommunens arbeid med samfunnsdelen. De 17 bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer og derfor blir de en helt sentral del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene og utvikle bærekraftige byer og samfunn. Målene og delmålene er mange, og utfordringene spenner fra det globale til det helt lokale. Vår oppgave blir å finne lokale svar på globale utfordringer. Bærekraftsmålene er et helhetlig rammeverk og våre bidrag er helt avhengige av at vi tar i bruk kunnskapen og engasjementet i befolkningen.  Det er vår felles plan derfor inviteres alle til å delta - innbyggere og næringsliv.

Det er staten Norge som har forpliktet seg på å rapportere på disse målsettingene, men om vi skal ha noen som helst sjanse for å nå målene må alle norske kommuner forplikte seg til å gjør sin del. Og om kommunen skal lykkes med sitt bidrag trenger vi både private bidrag og ansvarlige politikere som tar ledelse og bruker vilje og prestisje i å sette ambisjoner ut i livet. Vi lager ikke planer for moro skyld. Den planen som nå utvikles skal ha konsekvenser for både budsjett og enkeltvedtak. Den aller beste måten å kunne påse at vi politikere leverer, er å engasjere seg, delta og legge premissene for kommende prioriteringer.    

Karmøy kommune er ikke alene i verden. Vi lever i en lokal, regional, nasjonal og global sammenheng. Det vi gjør vil ha betydning for alle nivåene, men vi må finne våre lokale svar på alle mulighetene og de store utfordringene. Våre liv leves i all hovedsak lokalt, og samfunnsdelen skal bidra til at kommunen legger til rette for et bærekraftig tjenestetilbud og ønsket samfunnsutvikling. 

Frem til samfunnsdelen forelegges politisk behandling vil kommunen prioritere deltakelse, eierskap og forankring. Det vil bli flere og ulike anledninger til å bidra. Følg med og engasjer deg!  

Jarle Nilsen
Ordfører
Karmøy kommune

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.