Svanhild L. Andersen (AP).

«Karmøy kommune er kun komplett inklusiv fastlandssiden!»

Skrevet av Svanhild L. Andersen
04.03.2020 08:12

LESERINNLEGG: De siste månedene har et innbyggerinitiativ (fra to personer), knyttet til Karmøy kommune sin kommunegrense mot Haugesund, fått oppmerksomhet igjen. Saken gjelder kommunegrensen for fastlandssiden, og hvorvidt denne delen av kommunen vår skal inngå i Haugesund kommune. 

Det er et samlet Karmøy Arbeiderparti som fastholder at kommunegrensen skal opprettholdes. Vi ser ikke fornuften eller behovet for en grensejustering. Karmøy kommunes grenser skal være som i dag.

Vi vil forklare hvorfor: Det er nettopp satsing på fastlandssiden som har gjort at vi har vitale og bærekraftige næringsområder og boligområder både på Norheim, Moksheim, Vormedal og Kolnes. Dette er områder som har opplevd sterk vekst. I samme periode har politikerne i Haugesund ment at alle skulle bygge i sentrum av byen og at de av den grunn ikke la ut boligtomter utenfor sentrumskjernen. Dette er hovedfokus for utvikling av Haugesund kommune også for fremtiden. Det er uttalt og planlagt politikk for Haugesund.

Fra sommeren 2014 var vi inne i en prosess som dreide seg om kommunestrukturen på Haugalandet og i Norge ellers. Først gjennomførte regionrådet i Haugaland Vekst et forprosjekt. Deretter fulgte Karmøy kommune opp med en 0-punktsanalyse som blant annet omfattet en spørreundersøkelse. 1 250 innbyggere ble intervjuet.

Vi hadde naboprat med Sveio, Haugesund, Bokn og Tysvær og gjennomførte en omfattende mulighetsstudie i regi av konsulentselskapet Agenda Kaupang for å vurdere fordeler og ulemper med å endre kommunegrensene på ytre Haugalandet. Det fremkom ingen store fordeler i noen av studiene som ble gjennomført. I kommuneproposisjonen fant man det heller ikke formålstjenlig å endre på kommunenes grenser. Parallelt med dette ble det gjennomført fem folkemøter hvor innbyggerne i hele kommunen fikk komme til orde. Konklusjonen var klar og bekreftet det vi allerede visste; Karmøy kommune er en storkommune som drives effektivt og godt, som gir gode tjenester til innbyggerne og næringslivet innenfor økonomisk forsvarlige rammer.

I etterkant har fylkesmannen og stortinget fastslått at kommunestrukturen på Haugalandet skal bestå som i dag. Innbyggerinitiativet tar nå saken opp igjen, og ber om at det skal utredes om fastlands Karmøy skal overføres til Haugesund kommune. De folkevalgte i Haugesund synes dette er en god idè og har bedt fylkesmannen om å gjøre det. Det har fått politikerne i Karmøy til å reagere.

I Karmøy ble saken behandlet i kommunestyre den 25. november 2019. Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

1. Karmøy kommunestyre motsetter seg en eventuell grensejustering hvor hele eller deler av fastlands-Karmøy innlemmes i Haugesund kommune.

2. Karmøy kommunestyre vil fraråde at det blir foretatt noen nærmere vurdering av spørsmålet om grensejustering.

[annonse]
3. Karmøy kommunestyre oversendte sine uttalelser til Fylkesmannen i Rogaland.

Vi forventer at fylkesmannen tar vedtaket til etterretning og at vennene våre i Haugesund respekterer vår beslutning og «holder fingrene fra fatet» og legger denne saken død. En fjerdedel av landarealet vårt og en femtedel av innbyggerne våre bor på fastlandet. Vi har ingen forståelse for at noen ønsker å annektere store deler av kommunen vår. Karmøy kommune skal fortsatt være både fastland og øy. De folkevalgte i Karmøy er samstemte om at Karmøy kommune er en god og robust kommune. Kommunen har gode vekstmuligheter og står godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Vi ønsker å videreføre det interkommunale samarbeid på administrativt og politisk nivå og fortsatt være en god bidragsyter til å videreutvikle fellesinteressene på Haugalandet.

Denne saken er hele kommunestyret enige om. Det var kommunestyret også i 2015/16 da debatten om kommunesammenslåing raste som verst. Gruppelederne sendte da en uttalelse til fylkesmannen, der de gikk sterkt imot tanken om å overføre «fastlandet» til Haugesund. Sommeren samme år sendte ordføreren på vegne av partiene et brev til fylkesmannen hvor det ble framhevet at den delen av kommunen som består av fastlandet og øya Fosen utgjør en betydelig del av kommunens areal og en stor del av kommunens potensiale for boligbygging, næringsutvikling og vekst.

I prosessen med kommunestruktur ble det også utredet hva som er den ideelle størrelse for en kommune, med tanke på å hente ut stordriftsfordeler og unngå stordriftsulemper. Det ble konkludert med at kommunen vår, med sine vel 42 000 innbyggere, er noe tilnærmet ideell størrelse. 

Fastlandet er en vital del av kommunen med mange innbyggere, gode skoler, gode helse- og omsorgstjenester, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, handelssenter og fritidsaktiviteter for barn, unge og eldre, et innovativt næringsliv og store næringsområder som utvikles i rekord fart med nye tilbud og kompetente arbeidsplasser. 

Hadde det vært slik dersom fastlands-Karmøy var en del av Haugesund kommune? Det åpenbare svaret er nei. Som by og regionssenter har de folkevalgte i Haugesund prioritert helt annerledes. De ønsker et sterkt bysentrum - med utvikling innenfra og utover. 

Så til deg som bor på fastlandet i kommunen vår: kommunen har mange store planer for utvikling av områdene på fastlandssiden. Kommunen, med nåværende posisjonspartier ønsker å satse videre på fastlandssiden. Det viser vi med nylig avsluttede og pågående prosjekter, planvedtak og prioriteringer i investeringsplanen.

Fastlandssiden er ett av våre viktigste sentrumsområder som vi ønsker å videreutvikle og styrke.

Det finnes gode verktøy som bestemmer hvordan regionen skal utvikles og hvilke fortrinn de enkelte kommunene skal ha på ulike områder. Det er disse verktøyene som må få virke inntil Haugalandet, eventuelt, samles i en, stor kommune. Men inntil så skjer, skal Karmøy bestå som nå. Med dette innspillet ønsker vi også å sette fokus på det faktum at Fylkesmannen i sitt svar og oversendelse til departementet, synes å ha unnlatt å ta med synspunkter fra Karmøy, og å ikke ha respekt for den redegjørelsen Karmøy kommune har oversendt dem. 

Karmøy Arbeiderparti står helt og fullt bak kommunestyrets vedtak fra nov 2019, som alle de andre partiene i kommunestyret. 

Sånn at det ikke hersker noen tvil om det.

 

Karmøy Arbeiderparti

v/ Svanhild L. Andersen
Gruppeleder