Tor Asle Grønningen (SP).

«Jordvernstrategi for Karmøy»

Skrevet av Kent Olsen
13.03.2019 11:02 - OPPDATERT 13.03.2019 12:02

MENINGER: På Karmøy har vi inntil nå ikke hatt en egen strategi på hvordan vi verner mest mulig matjord til bruk for de kommende generasjoner. Dyktige utbyggere med pågangsmot og driv har, i kombinasjon med «villige» grunneiere, fått preget og lagt premissene for hvor boligbygging og industri har etablert seg i kommunen.

Vi vet at både internasjonalt, nasjonalt og regionalt så kan vi ikke fortsette å bygge ned dyrket og dyrkbar mark i samme omfang.

Derfor er vi i Senterpartiet veldig glade for at vi nå får på plass en egen jordvernstrategi for Karmøy Kommune. Den ble enstemmig vedtatt i mandagens formannskapsmøte, og legger helt klare premisser for hvordan vi i framtiden planlegger og forvalter arealene i kommunen.

Jordvernplanen/strategien er blant annet et resultat av posisjonspartienes ønske om å ta på alvor den vedtatte nasjonale jordvernstrategien som sier: « Stortinget fastsetter det årlige målet for omdisponering av matjord til 4000 dekar. Stortinget ber regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020»

Skal dette nås må også Karmøy følge opp.

Men Karmøy er en kommune preget av mange interesser, det gir oss utfordringer når det gjelder konkurransen om arealene. Senterpartiet ønsker, som de fleste andre, en velfungerende samferdsel, tilrettelegging for nye arbeidsplasser og nye innbyggere.

Så må vi altså ha flere tanker i hodet samtidig. Det beste jordvernet er utvilsomt en aktiv og veldrevet landbruksnæring. For å få til det, må vi også stille krav til landbruket selv, og det blir ekstra viktig å ivareta og trekke opp grenser for de viktigste og sammenhengende jordbruksarealene vi har i kommunen. Kall dem gjerne «kjerneområde landbruk». Det er et begrep som brukes hos fylkesmannen blant annet.

I dag presses landbruket for å drive større og mer effektivt, da blir det viktig at nettopp disse landbruksområdene forblir mest mulig urørte mht oppsplitting av veier og utbygginger.

Skal det bygges og investeres i framtidsrettet jordbruksdrift på Karmøy, så trenger både bonden og banken forutsigbarhet. «Jordvernstrategi for Karmøy» inneholder flere tiltak som kan gi næringen nettopp det!