Arkivfoto.
Leserinnlegg:

«Ja til økt vern av havet!»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Vi i havvind gruppen som på kort tid nærmer seg 2000 medlemmer ønsker å gi følgende innspill i denne høringsrunden da søkte utvidelser gir betydelige endringer og kan gi vesentlige negative konsekvenser for lokale næringsaktører, for befolkningen generelt, samt for trekkfugler, og det marine økosystemet. Opprinnelig søknad fra MET Centre fra 2011 gir et helt annet bilde enn den nylig reviderte søknad om utvidelse fra MET til NVE.

Endringer viser at et anlegg på 10MW omgjøres til 85 MW, og at strekninger og planer for sjø- og jordkabler er betydelig utvidet. Dette gir selvsagte endringer i traseer, ekspropriering og er uten skikkelige konsekvensutredninger som forskrifter i KU tilsier. §21 setter krav til at en konsekvensutredning skal beskrive faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Ved manglende informasjon om marint økosystem samt trekkfugler som befinnes her, anbefales det å benytte føre/var prinsipp, da det viser avvik og har mangelfulle opplysninger. Vi er urolige for at beslutningstakere skal ta feil avgjørelser som kan gi fatale utfall for det viktige kystnære strøk. Det oppleves ikke som at søker har en klar utgreiing for hva denne søknad egentlig innebærer i form av tidsaspekter og omfang. Endringer har blitt gjort over flere omganger, og en kan ikke være helt sikker på hvor eksakte planer vil være ved fullført prosjekt.

Karmøy er et velegnet sted for mange lokale kystfiskere. Vi er bekymret for sikkerheten til dem som ferdes i all slags vær der tåke og storm kan forekomme, der uønskede hendelser mellom fartøyer og turbiner kan skje, her er det igjen mangelfulle utredninger. Vi er også urolige for de eksisterende lokale arbeidsplasser som kan gå tapt der vindturbiner kan gi forurensinger og endringer i det marine økosystem m.m., vi ser også hvor nært disse turbiner kommer langs land, hvor krav og forventninger naturligvis også er større ift utbygging.

Disse vesentlige endringene og prosessen i seg selv oppleves som en forvaltningsmessig uryddighet, og det bes derfor om at høringsfrist blir utvidet slik at flere instanser får bedre tid til å se på detaljene rundt saken.

Vi ser med alvor og bekymring på at det allerede foregår havvind-aktivitet og at det planlegges utbygging i områder som overlapper med SVO-området Karmøyfeltet (SVO3). Det er også veldig nærme SVO4 - Boknafjorden. Disse områdene er merket som SVO og burde innebære at store områder som krinser rundt selve SVO-en. blir ekskludert fra planlegging av fornybar energi til havs. vi synes dermed at det er uforståelig i at det i det hele tatt er et tema å satse på havvind-utbygging her. Sjøfugl , sjøpattedyr, fisk, reker og annet på sjøbunnen kan og vil forsvinne om de blir forstyrret. Vindkraft til havs vil føre til mye lyd - og lysforurensing, samt vibrasjoner. Også aktivitet ved utbygging og drift vil påvirke marint økosystem. 

Avskalling fra turbiner er også et stort problem. Vi krever at økosystemet blir tatt hensyn til, og det er umulig å ta hensyn til særlig sårbare og verdifulle områder samtidig som man setter ut gigantiske roterende og støyende konstruksjoner midt i kritiske områder. Norge må verne flere havområder, SVO-feltene er områder som er sterke og naturlige kandidater for marint vern. Det er hodeløst å satse på havvindutbygging her. 

Marianne Sol Levinsen og Synneva Margrethe Frøynes
Representanter fra gruppen NEI til havvind ved Utsira, Bokn og Karmøy på Haugalandet.


Foto: Privat