Omkjøringsveien, Ådland-perspektiv. Illustrasjon: Statens Vegvesen

«Ingen gode argumenter for omkjøringsveien»

Skrevet av Øystein Merkesvik
26.10.2018 13:04 - OPPDATERT 26.10.2018 15:04

MENINGER: Den 24. oktober intervjuet Karmøynytt gruppeleder i Karmøy FrP, Einar Endresen, og tidligere ordfører i Karmøy, Kjell Arvid Svendsen. Tema for intervjuet var bakgrunnen for at Karmøy kommune valgte å bli med i Haugalandspakken i 2007.

I intervjuet kommer det fram at det opprinnelig var stor motstand mot Haugalandspakken i kommunestyret. Men stemningen snudde etter at Statens Vegvesen holdt et foredrag der det ble forespeilet «en autostrada fra Skudeneshavn til Haugesund», med en innbakt omkjøringsvei mellom Ådland og Veakrossen.

Men 2007 er lenge siden, og det finnes ikke lenger noe holdbart motiv for å bygge omkjøringsveien. Likevel holder flertallet i dagens kommunestyre fortsatt fast på de gamle planene for en omkjøringsvei. Dette er vanskelig å forstå.

For det første: Trafikkproblemene som gjenstår etter nedleggelsen av ferjesambandet og opprettelsen av T-forbindelsen kan fint ordnes uten å bygge en overdimensjonert omkjøringsvei som ødelegger 850 dekar dyrka mark og som splitter opp et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap med viktige landbruks-, natur-, frilufts- og landskapsverdier. En omkjøringsvei som kommer i sterk konflikt med regionale og nasjonale jordverninteresser, som får store negative konsekvenser for naturmangfold av nasjonal og regional verdi, og som vil koste et sted mellom 700 millioner og 1 milliard bompengekroner.

Vi er helt enige i at interntrafikken fra Åkra til Vea må ryddes opp i, men omkjøringsveien er ikke løsningen. For eksempel er hovedproblemet i Åkra sentrum lyskryssene, og dette kan løses med å sluse trafikk inn på eksisterende veier utenfor sentrum, med oppgraderte kryss, bedret veistandard og bedret trafikksikring for myke trafikanter (blant annet kan det bygges 3-4 underganger i Åkra, på de stedene der myke trafikanter ferdes mest).

Alt dette vil kreve langt mindre bompenger, og er opplagt et bedre alternativ enn å bygge en milliard-vei rundt Åkra som det ikke er behov for.

For det andre: Haugesunds Avis påpeker i en forsidesak 22. oktober et stort problem med Haugalandspakken. Det er ikke sant at det er satt av nok penger til omkjøringsveien. Haugalandspakken er tvert om underfinansiert, og det er ikke nok penger til å bygge veiene som ligger inne i Haugalandspakken.

En realisering av omkjøringsveien krever en veldig økning av bompengetakstene, noe vi innbyggere får svi kraftig for. For å bøte på underfinansieringen er det også planlagt en ny bompakke, kalt Haugalandspakken 2, for en innkreving av bompenger etter 2023 når Haugalandspakken utløper. Og hvor lenge skal denne innkrevingen pågå, egentlig?

Alt dette kan Karmøys befolkning slippe om omkjøringsveien droppes. Hvorfor skal Karmøys innbyggere betale opp mot 1 milliard kroner for en vei på Åkra som det ikke er behov for? Hvorfor satser Karmøy kommune alle kort på en vei fagfolk og myndigheter sier er lovstridig og sterkt ødeleggende for omgivelsene, og som derfor ikke kan bygges?

Og ikke minst: Hvorfor har alle andre planlagte veiprosjekter på Sør-Karmøy stoppet opp som en følge av omkjøringsveien? Her tenker vi blant annet på utbedring av Austre Karmøyveg, forlengelse av Engveien, rundkjøring ved Åkra Bilimport A/S og forlengelse av Tostemvegen fra Tjøsvoll Øst til Sevland. Det bør også startes planlegging av dimensjonerte kryss til industriområdet på Veamyr, Kopervik, T-forbindelsen og Husøy, for å nevne noen.

Det at myndigheter og fagfolk har stoppet planene for omkjøringsveien flere ganger har ført til at Karmøy kommune har gått glipp av bompenger som er brukt på prosjekter i Skjold, Haugesund og andre steder, selv om brorparten av bompengene er blitt krevd inn i Karmøy kommune.

Karmøy kommune har kjørt seg fast i et blindspor de må komme seg ut av snarest, før skadene blir uhåndterlige, og før Karmøy går glipp av enda flere bompenger som følge av uklok politisk ledelse.

For det tredje: Det er en kjent sak at lokalpolitikere har gitt lovnader om bo- og næringsutvikling i tilknytning til omkjøringsveien. Det er også kjent at mange i handelsstanden i Åkra derfor har støttet en bygging av veien.

Men hvorfor skal handelsstanden i Åkra støtte en vei der trafikken legges utenom sentrum, med det tap av kunder og handel dette vil medføre? Hvorfor skal handelsstanden i Åkra støtte en vei der alt tilsynelatende handler om å komme seg raskest mulig fra Skudeneshavn til handel på Raglamyr (se det nevnte intervjuet med Endresen og Svendsen)?

For det fjerde: Det er også en kjent sak at det er ordfører Jarle Nilsen og Karmøy Aps store visjon at det inneklemte området mellom den tenkte omkjøringsveien og eksisterende vei på Åkra skal brukes til å bygge nye tomter. Men hvorfor skal hele Haugalandet betale bompenger for en ødeleggende vei som koster mellom 700 millioner og 1 milliard kroner for at Åkra skal få nye tomter? Tomter som attpåtil vil gå på bekostning av den flotte matjorda som er opphavet til Åkras navn?

Det finnes én fornuftig løsning på alle disse problemene: Skrinlegg omkjøringsveien for godt, og kom i gang snarest mulig med alle de andre veiprosjektene som Karmøy trenger.

Les mer om:

Meninger Karmoynytt