Den nye rundkjøringen på Vea ble åpnet for få dager siden. Foto: Karmøynytt
Leserinnlegg:

«Hva var det vi sa?»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Vi har lenge hevdet at det ikke er behov for en omkjøringsvei mellom Åkra sør og Veakrossen. Framkommelighetsproblemene er for få og små til å kunne forsvare naturødeleggelsene og bompengekostnadene som en omkjøringsvei vil medføre. Såkalte 0+-løsninger (oppgraderinger av eksisterende veinett) er tilstrekkelige, både for harde og myke trafikanter.

For få dager siden ble den nye rundkjøringen i Veakrossen åpnet. Resultatet er soleklart: Trafikkflyten er nå utmerket. Trafikken går mer eller mindre uhindret, også i rushtiden om ettermiddagene. Det er ingen tegn til kødannelse, noe som tidvis var en utfordring før rundkjøringen kom. Det trengs åpenbart ingen omkjøringsvei for god framkommelighet i området.

Når rundkjøringen og det nye interne veinettet i Åkrehamn sentrum er etablert (arbeidet starter kommende høst), er vi overbevist om at det ikke vil være noen som helst framkommelighetsproblemer mellom Åkra sør og Veakrossen.

Kommunestyret i Karmøy må nå (i samarbeid med veiavdelingen i Rogaland fylkeskommune) konsentrere seg om å få på plass nye og gode løsninger for myke trafikanter langs strekket, med trygge kryssløsninger og fortauer og lignende, og i tillegg samle avkjørsler og generelt sikre trafikkfarlige punkter, i en eventuell ny bompengepakke i Karmøy.

Vi er sikre på at selv de mest innbitte omkjøringsveiforkjemperne om kort tid priser seg lykkelige for at det ikke ble bygget en unødvendig omkjøringsvei som ville rasert flere titalls dekar med matjord og leveområder for kritisk truede arter til en kostnad på omtrent 1 milliard bompengekroner.

Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen