LESERINNLEGG:

«Høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i FNs bærekraftsmål, for å skape en bærekraftig kommune. 

Utredningen konkluderer med at de tre byene skal prioriteres på bekostning av bygdene. Rapporten bygger på et altfor svakt realitetsgrunnlag til at det kan gis en så klar konklusjon. 

En styrking av byene skal ikke gå på bekostning av utvikling og styrking av resten av kommunen. Om lag 20 prosent av innbyggerne bor på fastlandet, og må derfor tildeles en betydelig del av ressursene og planer for videreutvikling. 

Vi forutsetter at eksisterende og vedtatte planer for arealdisponering videreføres og videreutvikles. 

Karmøy kommune må prioritere å gjøre seg attraktiv for nye innbyggere. Unge i etableringsfasen må få tilgang til tomter og boliger tilpasset sitt behov og sine økonomiske rammer. Dette har kommunen mulighet til å tilby! Et godt eksempel er den vellykkede satsingen på Spanne/Moksheim/Vormedal/Mykje, hvor mange unge har bosatt seg de siste årene, flere enn man forutså. Dette kan ytterligere forsterkes ved at kommunen aktivt tilrettelegger for kommunale boligfelt, som vil bidra til mangfold og likestilling i samfunnet. 

Kommunens fokusområder er god helse og livskvalitet, god utdanning og å stoppe klimaendringer: 

  • Fortetting i form av fradelinger av eiendommer skal ikke avvises, selv om det ligger utenom hoved-utbyggingsområdene. Det bidrar til at flere unge folk vender tilbake til Karmøy etter endt studier og bosetter seg nær der de vokste opp. Kommunen må tiltrekke seg unge med utdanning.
  • Kollektivtilbud etter skoletid må være et satsingsområde og press må legges på konsesjonshaver for å opprettholde og utvikle dette. – eksempel: «Hent meg»-konseptet i Sauda.
  • En Seniorlandsby og sykehjem med langtidsplasser må legges på fastlandet, nær tjenester som frisør, butikker, kafe og lege.
  • Park/friluftsområde må etableres og videreutvikles på fastlandet, dette tjener alle bærekraftsmålene.
  • Hele fastlandet gir nærhet til arbeidsmarkedet og god infrastruktur, og dette vil også gi bærekraftig måloppnåelse. Stor utvikling kommer til å skje i aksen E39/E134 med Haugesund som regionssenter, Aksdal og Gismarvik næringsparker, samt T-forbindelsen. Karmøy har stort potensial til å tiltrekke seg befolkningsvekst i aldersgruppen 20-40 år som kan etablere seg i randsonen mot disse arealene. Kort vei til arbeid, skole og barnehage og sentrumstjenester. Dette dekker både bærekraftsmål om anstendig arbeid og økonomi, utvikling av (byer og) lokalsamfunn samt God utdanning. Ifølge Levekårsundersøkelsen fra mars 2021, har kommunen lykkes på Fastlandet. Dette må bygges videre på.
  • Utbedring av trafikkfarlige og overbelastede veistrekninger i dagens bygder på fastlandet og etablering av nye næringstomter, vil gjøre området attraktivt for å tiltrekke seg nye innbyggere. Dette vil demme opp for eldrebølgen og gi kommunen en sterkere skatteinngang. Kommunen har en unik mulighet til å bygge et lokalsamfunn på fastlandet, som er inkluderende og samskapende. Frivillighet og kommunen hånd i hånd gir et godt samarbeid – Samarbeid for å lykkes. 
Vi ber om at våre endringer og presiseringer innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2030.

 

Svein Erik Wiksnes,

Leder av Fastlandsrådet i Karmøy 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.