Leserinnlegg:

«Hjerteskjærende mobbing av våre barn og unge»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: – Mobbing, beskrives som en gjentagende ondsinnet adferd og som foregår over tid. 

En doktorgradsavhandling utarbeidet ‘av Johannes F. Sigurdson v/ NTNU 2019, viser at mobbeofferet ofte har et stort lidelsestrykk. Både i form av angst, depresjon, posttraumatisk stressyndrom og selvmordstanker. Alvorlige selvmordstanker er 10 ganger så stor blant de som blir utsatt for mobbing, sammenlignet med de som ikke blir utsatt for mobbing.

– Mobbing er et stort folkehelseproblem og det må settes inn en null visjon, i det videre arbeidet!

– Mobberen vet at mobbing er moralsk feil, men forsetter likevel på den samme stien på bekostning av mobbeofferet. Skal vi i samfunnet akseptere en slik adferd i fra en mobber? 

I opplæringsloven fastsettes det at skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing. Skolen skal i dag dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

Opplæringsloven åpner for at elever som gjentatte ganger utøver alvorlig mobbing, kan bli flyttet til en annen skole, som eleven vanligvis har rett til å gå på. Det er verdt å merke seg at ordvalget kan, er benyttet i lovgivningen. Jeg er bekymret for at virkemidlet med å flytte en mobber til en annen skole, kan oppleves for inngripende ovenfor mobberen. Hvor jeg er bekymret for at – vente å se holdningen da opprettholdes for mobberens beste.

I dag vet vi at mobbingen kan gi særdeles dårlige senvirkninger for mobbeofferet. Jeg syntes det er rett og rimelig å ha skjerpende aktivitetsplikt for en mobber som mobber over en lengere perioden for å hindre mobberen å mobbe. Senvirkningene av mobbingen, viser at vi har dårlig tid.

– Hvor ofte blir det praktisert at mobberen må bytter skole, kontra at mobbeofferet selv velger å bytte skole pga mobbing? Dette spørsmålet stilte vi Karmøy kommune som skoleeier pr. mail, hvor vi fikk melding om at kommunen ikke har tall på hvor ofte et mobbeoffer eller mobberen må bytte skole ved langvarig mobbing. Vi får også til svar at flytting pga. mobbing skjer svært sjeldent. 

– Her er jeg redd for at det finnes en del mørketall, hvor jeg er oppriktig bekymret for mobbeofferet, fortsatt må bære den krenkende belastningen i fra mobberen. Jeg er også noe skuffet over at det ikke finnes et større fokus på å ha en slik oversikt over flytting av elever og virkningen av en flytting. 

Karmøy kommune som skoleeier, gjør mye bra arbeid i forhold til forebygging og bekjempelse av mobbingen når mobbingen er konstatert. Det er den langvarige og gjentagende skadelige mobbingen jeg er bekymret for. 

Jeg har vært i kontakt med Statsforvalteren, hvor de informerer om at de har behandlet 5 saker i 2021, som omhandler skoler i Karmøy kommune. Av de fem sakene fikk samtlige klager medhold, i at skolen ikke hadde oppfylt aktivitetsplikten. Av sakene som kommer til Statsforvalteren viser at skolene i Karmøy kommune fortsatt har noen læringspunkter i det videre arbeidet.

Jeg kjenner noe i ryggraden når jeg opplever eller hører at noen av våre barn og unge i kommunen opplever krenkende mobbing. Bekjempelse av mobbing er noe jeg setter svært høyt.  

Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring, og for at elevene gleder seg til å gå på skolen. Det må slås hardere ned på krenkende adferd og alle former for mobbing. 

Det er viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. 

Det må igangsettes skjerpende aktivitetsplikt på skolene, for å slå enda hardere ned på mobbingen, og får å få opp alvoret mobbingen er i samfunnet. Det er skolen som har ansvaret for elevenes psykososiale miljø. Manglende innsats mot mobbing må få konsekvenser.  

Dersom utfordring ved mobbing er hevet over enhver tvil, må den eller de som utfører mobbingen, bytte skole. Karmøy FRP og jeg vil jobbe iherdig med å nedkjempe en minste form for mobbing. Vi vil sikre et godt fysisk og psykososialt miljø på våre skoler i kommunen. 

Espen Meidell Olsen

Medlem Karmøy FRP

Styremedlem Rogaland FRP