Arkivfoto.
LESERINNLEGG:

Haugalandspakken slaktes i ny rapport


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Etter å ha lest den nylig offentliggjorte granskningsrapporten av Haugalandspakken, har vi ikke bare fått bekreftet det vi lenge har hevdet, altså at styringen av pakken har vært ute av kontroll; det er langt verre enn det vi kunne forestille oss.  

Rapporten viser at aktørene i Haugalandspakken har hatt uklare mandater og utydelige roller. Både representanter fra Statens vegvesen og ordførere og varaordførere i kommunene har underveis høynet kravene til vegstandard og innhold i prosjektene ellers, selv om de har visst at det ikke var penger til det, og uten at noen har stoppet dem. Kostnadsestimatene i tidlig fase var altfor lave, og Vegvesenet tok ikke høyde for usikkerhet i prosjektene. Dette har ført til budsjettsprekker i milliardklassen. 

Rapporten peker også på at samarbeidet mellom kommunene og Statens vegvesen har vært dårlig. Saksfremlegg i møtene var uklare, og politikerne fikk ikke satt seg skikkelig inn i prosjektene før de fattet beslutninger. Referater er mangelfulle og viktige opplysninger som kommer frem i møtene er ikke nedskrevet, kun gitt muntlig. Og Vegvesenet har vært utydelige på endringer i kostnadsoverslag, fremdrift og lignende. 

Her er noen sitater fra intervjuer som er gjort i rapporten med politikere og administratorer: 

• «Haugalandspakken er et ‘skrekkeksempel’ på bompengepakke, utgiftssiden har sprukket enormt.» 

• «Det var mangel på god styringsinformasjon og at økonomisk kompetanse og kontroll manglet.»

• «Statens vegvesen la til grunn en veldig høy standard på vegen, ikke utbedringsstandard som forutsetningene. Prosjektene bærer preg av å være prestisjeprosjekter.»

• «Statens vegvesen har bevisst har feilinformert styringsgruppen og holdt tilbake informasjon.»

• «Ifølge vegvesenet er det ikke så nøye om en følger budsjettet for det er nok penger.»

 • «Manglende budsjettering, Statens vegvesen gjør bare anslag uten ansvarliggjøring av anslagene.»

• «Det ble ikke tatt grep da prosjekter økte i omfang og ambisjonsnivået ble for høyt. Ambisjonene har vokst underveis. Det høye ambisjonsnivået har vært mer førende enn lommeboken.»

• «Gruppen hadde ikke tanker om så store vegprosjekter. Det skyldes kommunale ønsker og krav.»

• «Lave og urealistiske kostnadsanslag preget prosjektene i pakken. Samtidig har kostnadsøkninger og valgt standard blitt fremlagt for, og godkjent av styringsgruppen.»

Det kanskje verste som har skjedd i Haugalandspakken, noe rapporten også setter søkelys på, er knyttet til selve planleggingen av prosjektene:

I Stortingets forutsetninger for Haugalandspakken lå det ingen reell mulighet for å øke takstene mer enn prisjustering. Det var heller ingen åpning for at innkrevingstiden kunne forlenges. Det kommer frem av intervjuene at styringsgruppen har styrt etter at det var en reell mulighet å få øke takstene, og eventuelt forlenge innkrevingstiden. Dette til tross for at forutsetningene i stortingsproposisjonene var tydelig på at prosjektene måtte tilpasses rammen. 

Vel vitende om en pengemangel i milliardklassen har altså styringsgruppa, istedenfor å sette tæring etter næring, skalert prosjektene kraftig opp og bare satset på at det kom en takstøkning eller forlenget innkreving! 

Det er utrolig svak styring, og en skremmende dårlig forvaltning av bompengene. 

Og det er befolkningen på Haugalandet som har måttet svi for det gjennom hundrevis av millioner i innkrevde bompenger. Vi har funnet ut at over 100 millioner bompengekroner er gått tapt i prosjekter det ikke blir noe av, som følge av kaotisk planlegging. 

Hvorfor har ingen grepet inn? 

Både sittende ordfører og de to foregående ordførere i Karmøy kommune har sittet i styringsgruppa og vært med på å ta beslutninger. Det samme gjelder varaordførerne. Hvorfor har de ikke sagt noe? De må jo ha visst noe om økonomien i pakken?

Vi to som skriver dette innlegget har ved flere anledninger prøvd å advare dem om at det har vært noe fundamentalt galt med prosjekt- og økonomistyringen i Haugalandspakken, men de har nærmest bare fnyst av oss. Rapporten viser ikke bare at vi hadde rett, men også at det er mye verre enn det vi har påpekt. Hvordan er det mulig at to utenforstående har sett problemene, mens de som har sittet i styringsgruppa ikke har sett dem? Har de ikke fulgt med? 

I lys av granskingsrapporten er det forstemmende å tenke på alle de hyllester disse og andre har gjort til planleggerne i Haugalandspakken, når vi nå vet at omtrent alt har gått galt. 

Det virker som at ansvarsfraskrivelsen har vært total hos de alle ordførere, varaordførere, fylkespolitikere og representanter fra Statens vegvesen som har sittet i styringsgruppa i 15 år.  

Karmøy kommunestyre skal snart ta stilling til en ny bompengepakke etter 2023. Etter den beinharde kritikken i granskningsrapporten må våre folkevalgte virkelig tenke seg om før de vedtar noe. 

 

Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen, Åkrehamn 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.