«Haugalandspakken - En stor politisk bom for bompenger»

Dommen er klar!


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Bompengerevisjonen er utført på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

En revisjon av Haugalandspakken på tampen av 2021.

Haugalandspakken ville ikke blitt godkjent dersom vi hadde visst alt det vi gjør nå i dag. 

– Likevel har vi politikere i kommunen som tviholder på bompengene og mener at bompengene i Haugalandspakken er forvaltet på en god måte. 

I forutsetningene for Haugalandspakken ble det presisert at Haugalandspakken skulle foreta utbedringer og mindre tiltak: 

  • Styringen av Haugalandspakken har vist seg å mangle tydelige roller.
  • Tolkning av forutsetningene har fordyret prosjektene.
  • Mangelfull oversikt av den overordnede finansieringen.
  • Det ble avklart tidlig i bompengeprosjektet, at det kunne komme kostnadssprekker. På tross av disse kostnadssprekker, ble det ikke iverksatt god styring for å tydeligere premisser for å kunne gjennomføre alle prosjektene i Haugalandspakken.
  • Det har ikke vært avklart rekkefølger på prosjektene i forhold til, hvor behovet er størst.
  • Koordineringsgruppen har ikke gitt god og riktig informasjon til styringsgruppen for å ta nødvendige beslutninger underveis.
  • Samspillet med kommunene som planmyndighet, har fungert tidvis dårlig, hvor dette har fordyret prosjektet ytterligere.
  • Standarden på prosjektet var ikke avklart opp mot rammebetingelsene for forutsetningen for prosjektene i Haugalandspakken. Dette har medført at man har mistet oversikten over gjennomførbarheten opp mot rammebetingelsene. 
Haugalandspakken skal etter planen avsluttes sommeren 2023. Det finnes politikere i dag som jobber hardt for å fortsette bompengeinnkrevingen på Haugalandet. Bompengeinndrivelsen er svært usolidarisk for befolkningen og næringslivet som blir belastet med en ekstra avgift for å ferdes i distriktet. 

De som har det overordnede ansvaret, styringen og planmyndighetene på Haugalandet, vil fortsette sin innstilling i de eventuelle nye bompengeprosjektene. Vi fikk alle et inntrykk av at Haugalandspakken skulle gi mye vei på Haugalandet og løse de store trafikale utfordringene. 

Nå som sluttstreken på Haugalandspakken begynner å nærme seg, ser vi alle at lovnadene ikke har blitt innfridd. 

Er dette en god og samvittighetsfull måte å forvalte bompengene på?  

Er du trygg på at eventuelle nye bompengeinnkrevinger vil bli forvaltet på en god og riktig måte?

Veivedlikehold og veibygging skal være statlig finansiert, uten innkreving av bompenger. Bygging av veier burde bli utført av erfarne team som har god gjennomføringskraft og styringsdyktighet.

Jeg og Karmøy FRP vil jobbe iherdig for å stoppe ytterligere bompengefinansiering av veiene på Haugalandet i tråd med partiprogrammet.

Espen Meidell Olsen

Medlem av Karmøy FRP og Styremedlem i Rogaland FRP