Har du bestemt deg?

Skrevet av Jarl Vidar Meling
30.08.2011 05:53 - OPPDATERT 30.08.2011 07:53

Det er ikke alltid like enkelt å manøvrere mellom de forskjellige valgbrosjyrene til partiene. Dette har tvh.no tatt konsekvensen av, og har stilt listetoppene til hvert parti i Haugeusund, Karmøy og i Tysvær ni spørsmål om alt fra innvandring-, eldre-, skole- og næringspolitikk. Hver dag frem mot valget vil tvh.no publisere svarene vi samlet inn. Først ut er Kjetil Hervik i Miljøpartiet De Grønne i Haugesund. ---- Hvorfor vil du være ordfører?Jeg har ingen personlige ambisjoner om å bli ordfører. Realistisk sett skal vi juble om vi får inn en eller to i bystyret. Og som nr. 1 på listen ligger det i sakens natur at jeg ønsker å være med å påvirke politikken i Haugesund de kommende årene.Hvordan vil velgerne merke hvis akkurat du blir ordfører?Det er lite aktuelt.Beskriv dine sterke og svake sider?Jeg er retorisk sterk, samt opplyst og engasjert. Til de svakerer sidene hører vel at jeg kan være påståelig og overbevist om mine egne meninger til det motsatte er bevist.Gitt utifra de rådende økonomiske forhold i kommunen, hvilken enkeltsak blir det viktigst å prioritere de neste fire årene?Søppelhånteringen i kommunen og Hauglandet forøvrig. Vi må ta hånd om vår egen søppel. Jeg vil arbeide for at det bygges et søppelforbrennings-anlegg på Haugalandet. Et regionalt samarbeid med forbrenningsanlegget lokalisert til Gismarvik. Der kunne an omgjøre regionens søppet til energi. Fordele fjernvarme og evt. elektrisitet. Man har allerede boret et hull fra Gismarvik og til Raglamyr. Man kunne sende varmtvann nordover til Aksdal osv. Det er helt hull i hodet å sende søppel med trailere til andre kanter av landet. Vi kan ikke være bekjent av å ikke utnytte denne resursen lokalt. Haugesund er i dag en by som er et naturlig sentrum av Haugalandet. Hvordan vil ditt parti sikre at Haugesund forsetter å være regionens naturlige sentrum de neste fire årene?Jeg vil gå inn for at det umiddelbart opprettes en tankesmie med tanke på bymiljøet i fremtiden. Denne tankesmien bør bestå av politikere, filosofer, arkitekter, folk fra kulturliver, investorer og mesener osv. Altså et bredt sammensatt lag som uavhengig kan være i stand til å produsere nye og kreative tanker om mennesker og by. Vi ser nå at byesentrum "avsjeles" ved at butikker legges ned osv. Byen risikerer å avvikle seg selv om ikke vi begynner å tenke nytt rundt byen og byrommet. En stripe puber på kaien er ikke nok. Byen må gjøres trivelig å oppholde seg i for både barn, ungdom og familier.Hvordan vil ditt parti sikre gode oppvekstvilkår for kommunens unge mennesker?Her henviser jeg kort og godt til det jeg sa i punkt 2. Dette kommer inn under samme tankegang. Tillegger bare at jeg synes det ikke står sprekt til i byen all den tid man lar en skaterampe heller bli borte enn å bil enige om et sted å plassere den. Altså en tankegang om at det er bedre uten skaterampe enn at den står på feil plass. Det vitner om liten omtanke for de unge.Hva blir viktig å prioritere inne skole og utdanningssektoren i kommunen, innhold eller skolebygg?, og hvordan vil ditt parti sikre gode utdanningsvilkår i kommunen?Innhold må alltid komme først. Utdanning er å lære. Og bare man lærer godt, får man tilpasse rammene så godt man kanHvordan vil ditt parti sikre forsatt befolkningsvekst i kommunen?Ved å legge til rette for bærekraftige arbeidsplasser, samt å gjøre Haugesundt til en god og trivilig by å bosette seg i. Videre tror jeg man må bygge videre på "Høyskolebyen". Legge til rette  gode vilkår for studentene som kommer hit. Det være seg boproblematikken eller kulturtilbudene. Se til at de liker seg her slik at vi får beholde kompetente mennesker også den dagen de skal ut i arbeid. Norge og Haugalandet får stadig flere nye nordmenn. Hvilke tanker gjør du deg om den økende innvandingen?, og hvordan vil ditt parti sikre god integrering av innvandrere i kommunen?Innvandringen er en ressurs som vi kan ønske velkommen. Vi må lære oss å se individene og den enkeltes kvaliteter og behov. Først da kan vi få ut det beste av hver enkelt, og vi kan få "nye" haugesundere som trives her og er ivrige etter å delta.  Samhandlingsreformen innføres i 2012. Samtidig blir det stadig flere eldre i kommunen. Hvordan vil ditt parti møte utfordringene som ligger i reformen. Her må jeg lese meg opp litt før jeg mener noe som helst....... Haugalandet har i dag et felles bo- og arbeidsmarked. Hva er dine synspunkter angående kommunesammenslåing?, og hvilke kommuner burde evt. slåes sammen?Jeg har ingen tro på sammenslåing her i vår region. Men om befolkningene i to kommuner er skjønt enige og vil slås sammen burde det la seg gjøre. Hvis du måtte prioritere tre kjernesaker som dere var garantert å få til i løpet av fireårsperioden, hvilke saker ville da være viktigst å få til?Den åpenbare saken vil være avfallshånteringen. Tiltak for ungdom som ikke er kristne eller spiller fotball er også viktig. Til slutt sikring av syklende og gående spesielt langs de store gjennomfartsveiene. --- Senere i dag er det listetopp i Pensjonistpartiet i Haugesund, Arne Sjursen, sine svar som vil bli publisert.

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk